THANH TRA NHÀ NƯỚC
Số: 428/TTNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1997

CHỈ THỊ

CỦA TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC

Về việc triển khai thanh tra hoạt động ngành điện

lực và thực hiện các dự án đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn năm 1995 - 1996

Thực hiện công cuộc đổi mới, nhiều năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm giành một khối lượng vốn lớn cùng với động viên mọi nguồn lực của ngành, địa phương và nhân dân; đồng thời đề ra các chính sách mới và quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành đầu tư phát triển; đặc biệt đầu phát triển tư ngành điện lực, các dự án phát triển nông nghiệp và nông thôn, nhất là những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các khu căn cứ Cách mạng thông qua nhiều chương trình và dự án có mục tiêu cả về kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục v.v... Nên ngành điện và nhiều vùng nông thôn phát triển, đời sống nhân dân nói chung và nông dân nói riêng được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có những việc làm hiệu quả đầu tư thấp, lãng phí, thậm chí còn có cả hành vi tham nhũng, tiêu cực làm ảnh hưởng đến chính sách, uy tín và lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Để làm rõ kết quả cũng như những thiếu sót khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên; giúp Chính Phủ, lãnh đạo các cấp các ngành đánh giá đúng thực trạng đầu tư phát triển vào các lĩnh vực, địa bàn kịp thời động viên những mặt tốt uốn nắn lệch lạc và xử lý kịp thời những sai phạm; điều chỉnh, bổ sung chính sách và cách chỉ đạo cho phù hợp với yêu cầu mới.

Căn cứ vào chương trình, nhiệm vụ công tác thanh tra năm 1997 được Thủ tướng Chính phủ và Thường vụ Bộ chính trị cho ý kiến tại Hội nghị Thanh tra toàn quốc từ ngày 3-5/3/1997.

Tổng Thanh tra Nhà nước chỉ thị Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra như sau:

1. Thanh tra đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối thu nhập ngành điện lực năm 1995 - 1996.

2. Thanh tra quản lý, điều hành, sử dụng vốn đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế, xã hội đối với nông nghiệp và nông thôn, nhất là vùng xâu, vùng xa, vùng căn cứ Cách mạng năm 1995 - 1996.

Để cuộc thanh tra đạt kết quả đề ra, Thanh tra Nhà nước các tỉnh, thành phố một mặt đảm bảo các vụ việc cần thanh tra do cấp uỷ, chính quyền địa phương giao, cần tập trung lực lượng, thời gian và sự chỉ đạo vào 2 cuộc thanh tra này đạt yêu cầu, hiệu quả và chất lượng cao.

Chánh thanh tra tỉnh, thành phố cần quán triệt đầy đủ yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành, tổ chức tập huấn cho cán bộ đi thanh tra nắm vững chính sách pháp luật, nhiệm vụ, lĩnh vực cần thanh tra; phải lựa chọn, bố chí các đoàn thanh tra gọn, cán bộ có năng lực và phẩm chất; quá trình thanh tra phải thường xuyên kiểm tra, động viên kịp thời những đoàn và cá nhân làm tốt, uốn nắn những lệch lạc và việc làm chưa tốt.

Lựa chọn các điểm thanh tra:

a) Đối với ngành điện lực thanh tra các đơn vị xây lắp, cung ứng điện, thực hiện chính sách giá cả, kết quả tài chính và phân phối thu nhập.

b) Đối với các dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn lựa chọn thanh tra các xã, liên xã hoặc vùng có nhiều dự án và vốn lớn; thanh tra tất cả các dự án trên địa bàn.

Tuỳ theo khả năng mà bố trí số lượng đơn vị cần thanh tra, tối thiểu mỗi địa phương làm từ 10 đến 15 điểm nơi có nhiều dự án, vốn đầu tư lớn.

Các Vụ cơ quan Thanh tra Nhà nước vạch kế hoạch, yêu cầu, nội dung thanh tra cụ thể; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện, tổng hợp kết quả thanh tra và tiến hành thanh tra một số đơn vị trọng điểm, trên cơ sở báo cáo của các địa phương và đơn vị trực tiếp thanh tra rút ra các vấn đề lớn báo cáo Thủ tướng Chính Phủ.

Tổng thanh Thanh tra Nhà nước phân công: Vụ thanh tra kinh tế I chủ trì thanh tra ngành điện lực; Vụ Thanh tra Nội chính - văn xã chủ trì cuộc thanh tra các dự án đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn.

Thanh tra các tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra các đơn vị trọng điểm trên địa bàn, thường xuyên báo cáo tiến độ, khi hoàn thành, báo cáo kết quả thanh tra về Thanh tra Nhà nước theo nội dung, mẫu biểu và thời gian quy định.

Thời gia tiến hành thanh tra trong quý II, III năm 1997, tổng hợp và báo cáo kết quả về Thanh tra Nhà nước trước 30 - 10 - 1997.

Để thực hiện chủ trương trên đạt được kết quả, Tổng Thanh tra Nhà nước trân trọng đề nghị đồng Chí tịch UBND các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các cấp, ngành có liên quan chỉ đạo, phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết cho Thanh tra cấp, ngành mình hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị này.

Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra này; quá trình thực hiện có khó khăn trở ngại kiến nghị kịp thời báo cáo về Thanh tra Nhà nước giải quyết.

Tổng Thanh tra

(Đã ký)

Tạ Hữu Thanh