ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số : 43/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ TUYỂN SINH HỌC NGHỀ Ở THÀNH PHỐ VÀO CÁC CƠ QUAN, XÍNGHIỆP NHÀ NƯỚC.

Thành phố đang tiến hành cải tạovà tổ chức lại sản xuất, phân bổ lại lao động xã hội theo phương hướng nhiệm vụxây dựng phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – đời sống mà Nghị quyết Đại hội Đảngbộ Thành phố lần thứ nhứt đã đề ra. Việc điều phối, tuyển dụng lao động đáp ứngcác yêu cầu nhiệm vụ cải tạo và xây dựng thành phố, đáp ứng các yêu cầu củangành trung ương đóng tại thành phố phát triển ngày càng lớn và khẩn trương.Chúng ta phải bảo đảm huy động lực lượng lao động hợp lý, có chất lượng, thíchhợp với từng yêu cầu nhiệm vụ, phải theo đúng các chế độ thể lệ hiện hành củaNhà nước đã quy định.

Nhìn lại thời gian qua, công tácđiều phối tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề về cơ bản được các ngànhcác cấp có liên quan thực hiện tốt theo thông tư số 07/LĐ-TT ngày 2 tháng 4 năm1977 của Bộ Lao đông “hướng dẫn việc tuyển dụng và cho thôi việc đối với côngnhân viên chức Nhà nước ở các tỉnh, thành phố phía Nam”, đã phục vụ được yêucầu của các xí nghiệp, công trường, cơ quan, trường học … của thành phố cũngnhư của trung ương đóng tại thành phố, đã góp phần giải quyết công ăn việc làmcho nhân dân lao động.

Song bên cạnh đó chúng ta cũngcòn có những nhược điểm và khuyết điểm như sau : Việc tuyển dụng qúa mức yêucầu gây ra lãng phí; các thể lệ còn nhiều phiền phức, phải qua nhiều khâu,nhiều nấc, sinh ra chậm trễ về thời gian ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất; mấtcảnh giác để phần tử xấu chui vào cơ quan, xí nghiệp của Nhà nước; có nơi cònnhiều hiện tượng cửa quyền, gây khó khăn và phiền hà cho nhân dân.

Để khắc phục những tồn tại nêutrên đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề, Ủy ban nhândân thành phố quy định một số điểm chính để thống nhứt thực hiện ở thành phố :

1. Các ngành, các cấp, các cơquan, xí nghiệp đóng tại thành phố phải thực hiện nghiêm chỉnh thông tư số07/LĐ-TT ngày 2 tháng 4 năm 1977 của Bộ Lao động “hướng dẫn việc tuyển dụng vàcho thôi việc đối với công nhâ, viên chức Nhà nước ở các tỉnh, thành phố phíaNam”. Sở Lao động thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa thêm thông tư của Bộ Laođộng và hướng dẫn thực hiện tốt theo tinh thần chỉ thị này của Ủy ban nhân dânthành phố;

2. Về thủ tục tuyển dụng laođộng và tuyển sinh học nghề : Phải căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch biên chế laođộng hàng năm được cấp trên duyệt và theo chỉ tiêu phân bổ về địa phương tuyểndụng lao động của Sở Lao động thành phố và Phòng Lao động các quận, huyện, cáccơ quan, xí nghiệp, công trường của Nhà nước đóng tại thành phố được phép quanhệ với Ủy ban nhân dân phường, xã, trực tiếp ký hợp đồng tuyển dụng lao độngtheo đúng chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện quy định trong Thông tư số 07/LĐ-TT và phù hợp với yêu cầu của đơn vị. Người xin việc phải lập đầy đủ hồ sơ, lýlịch như đã quy định, và lý lịch chỉ cần có sự xác nhận của Ủy ban nhân dânphường, xã sở tại, không phải thông qua sự đồng ý xác nhận của Phòng Lao độngquận, huyện. Đơn vị tuyển người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tuyểndụng của mình. Sau khi tuyển xong, phải thông báo lại danh sách số người đượctuyển cho Ủy ban nhân dân phường, xã và Phòng Lao động quận, huyện sở tại đểcác cơ quan này tổng hợp tình hình báo cáo về Sở Lao động và Ban Tổ chức chánhquyền thành phố theo định kỳ hàng tháng.

Các cơ quan, xí nghiệp Nhà nướckhông được phép tuyển dụng lao động vượt quá chỉ tiêu biên chế đã được Ủy bannhân dân thành phố hoặc Bộ chủ quản (nếu là cơ quan, xí nghiệp thuộc trungương) duyệt và không được tuyển dụng lao động không có hộ khẩu thường trú tạithành phố;

3. Các cơ quan tài chánh, Ngânhàng, Thương nghiệp, Lương thực thành phố và cấp quận, huyện căn cứ vào chỉtiêu kế hoạch biên chế lao động được duyệt của các cơ quan, xí nghiệp, côngtrường, và căn cứ vào hồ sơ tuyển dụng lao động, mà xét giải quyết tiền lương,các khoản phụ cấp đi theo tiền lương, lương thực, nhu yếu phẩm cho số lao độngmới được tuyển dụng theo đúng tiêu chuẩn chế độ hiện hành của Nhà nước;

Chỉ thị này được phổ biến rộngrãi cho các Sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, phường, xã và các cơquan, xí nghiệp của trung ương đóng tại thành phố để quán triệt và thi hànhnghiêm chỉnh. Hằng tháng Sở Lao động có trách nhiệm báo cáo thường xuyên việcthực hiện chỉ thị này về Ủy ban nhân dân thành phố.


Nơi nhận:
Thường vụ Thành ủy (để biết và phối hợp)
- Văn phòng Thành ủy -nt-
- Ban tổ chức Thành ủy -nt-
- Các Ban, ngành, Sở (để phổ biến tận)
- UBND các quận, huyện (cơ sở và hướng dẫn thi hành)
- Các cơ quan, xí nghiệp Trung ương đóng tại TP (để thực hiện)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP
- VP Anh 6 Dân (để báo cáo)
- Tổng hợp (chị Hoa)
- VP (Anh 3 Tịnh, Anh 6 Khanh, Anh 2 Minh)
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Văn Đại