UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2007/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 27 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC BẢO VỆ MÔITRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh ta không ngừngphát triển, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội củađịa phương. Số lượng khách ngày càng tăng, doanh thu du lịch, dịch vụ đạt khá.Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 39,70%.

Bên cạnh những đóng góp tích cực nêu trên, tình trạngô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường do chất thải, rác thải ở một số dự án dulịch, các khách sạn, nhà hàng..., có nơi, có lúc đã đến mức báo động; vấn đềbảo vệ cảnh quan thiên nhiên, thiết kế và xây dựng ở một số khu du lịch chưaphù hợp với cảnh quan chung của khu vực...

Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do nhận thứccủa cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường chưa cao. Một số dự án du lịch,khách sạn, nhà hàng chưa chú trọng và đầu tư xây dựng các hạng mục bảo vệ môitrường như hệ thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn. Công tácbảo vệ môi trường và việc thi hành pháp luật về môi trường trong hoạt động dulịch còn chưa được nghiêm...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, phát triển dulịch gắn với bảo vệ môi trường, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tổngthể phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 để thammưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trong quý II năm 2008. Quy hoạch phảichú ý bố trí phát triển hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo đảmphát triển bền vững.

2. Sở Tư pháp và các cơ quan Báo Quảng Nam, Đài Phátthành Truyền hình tỉnh phối hợp với các Sở: Du lịch, Tài nguyên và Môi trườngthường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đếncác tổ chức, cá nhân, chủ cơ sở và mọi người tham gia nắm vững, thực hiện.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vớiSở Du lịch tổ chức các đợt kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở du lịch, khách sạn,nhà hàng, ... thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; xử lýnước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Đối với các dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giảitrí có quy mô từ 5 ha trở lên, dự án xây dựng sân golf từ 18 lỗ trở lên, dự ánxây dựng khu khách sạn, nhà nghĩ quy mô từ 50 phòng nghĩ trở lên, phải thựchiện lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môitrường; các dự án còn lại phải lập và trình UBND các huyện, thị xã, thành phốxác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Dự án có xả nước thải vào nguồn nước phải lập đầy đủhồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy địnhcủa Luật Tài nguyên nước.

4. Chủ các dự án du lịch, các khách sạn, nhà hàng, khuvui chơi giải trí, các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn thiên nhiên, ... có tráchnhiệm:

- Đối với dự án, cơ sở đã được xây dựng mà chưa có hệthống xử lý nước thải, hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn phải thực hiệnviệc thiết kế và xây dựng bổ sung các công trình xử lý nước thải, chất thảirắn, trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Các dự án được đầu tư mới phải thực hiện thiết kế vàxây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn song songvới việc triển khai xây dựng dự án, khi hoàn thành phải báo cáo cơ quan có thẩmquyền kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào hoạt động.

- Xây dựng các nội dung, quy định cụ thể để hướng dẫndu khách và và những người có liên quan tham gia bảo vệ cảnh quan thiên nhiên,bảo vệ đa dạng sinh học, nhất là ở các khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn biển.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trườngtrong khai thác sử dụng nước ngầm, xả nước thải vào nguồn nước.

- Bố trí cán bộ chuyên môn, chuyên trách theo dõi,giám sát môi trường trong quá trình hoạt động tại cơ sở.

5. Các hồ chứa nước, các hồ thuỷ điện trong diện quyhoạch, phát triển du lịch, không được nuôi cá lồng bè tập trung để hạn chế sựtồn dư chất thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nước.

6. Các nhà hàng, các quán ăn không được phép kinhdoanh, phục vụ các món ẩm thực là động vật hoang dã quý hiếm thuộc sách đỏ ViệtNam.

7. Các cơ sở du lịch, các khách sạn, nhà hàng, khu vuichơi giải trí chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường và có sáng kiến bảo vệmôi trường được ngành chức năng xác nhận thì được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận"Doanh nghiệp xanh".

Yêu cầu các ngành, các địa phương, doanh nghiệp cóliên quan nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này. Sở Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện và báo cáoUBND tỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHLê Minh Ánh