THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 442-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1996

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCNĂM 1997

Tình hình thực hiện kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1996 nhìn chung đạt kết quả khá: sảnxuất, lưu thông hàng hoá, xuất nhập khẩu duy trì được tốc độ tăng trưởng khá vàphát triển theo chiều hướng tích cực; lạm phát được kiềm chế; nhiều mặt xã hộicó chuyển biến tốt. Tuy nhiên, còn nổi lên một số khó khăn tồn tại là: Thu ngânsách tuy có tiến bộ nhưng nhiều khoản thu còn đạt thấp so với dự toán đầu năm,như thu thuế xuất, nhập khẩu, thu cấp quyền sử dụng đất, thu từ khu vực côngthương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; tình hình thất thu, trốn lậu thuế,buôn lậu chưa được ngăn chặn có hiệu quả; triển khai kế hoạch xây dựng cơ bảnchậm; một số sản phẩm sản xuất trong nước tồn đọng lớn đã ảnh hưởng đến nhịp độtăng trưởng và thu ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyếtcủa Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 1995) về nhiệm vụ năm 1996 xâydựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự đoán ngân sách Nhà nước năm1997, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai một sốviệc theo nội dung sau đây:

I. ĐIỀU HÀNHTHỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 1996:

Các Bộ, ngànhvà địa phương tiến hành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, các mục tiêu,chương trình, dự án trong 6 tháng đầu năm, xác định rõ những mặt làm được, chưalàm được, phân tích nguyên nhân và đề ra biện pháp thực hiện trong 6 tháng cuốinăm nhằm phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm1996; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện các công việc dưới đây:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợpvới Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan rà soát lại các cân đối lớn củanền kinh tế, kiến nghị các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, ổnđịnh giá cả, mở rộng thị trường. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vịkhai thác tối đa năng lực sản xuất, tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giáthành..., phấn đấu tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính phối hợp với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan căn cứ tình hình giá cả,tình hình sản xuất và cung cầu hàng hoá để rà soát lại danh mục các mặt hàng nhậpkhẩu, trình Chính phủ điều chỉnh các mặt hàng nhập khẩu trong cơ cấu kế hoạchvà kịp thời điều chỉnh thuế suất một số mặt hàng nhập khẩu trong khung cho phépnhằm kích thích sản xuất trong nước phát triển, tạo điều kiện cân đối tiền -hàng, kiềm chế lạm phát và bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước.

3. Bộ Tài chính, Tổng cục Hảiquan phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra, chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu; có biện pháp tích cực, kiên quyếtđể đôn đốc các đơn vị nộp hết các khoản thu còn tồn đọng của năm 1995 và 6tháng đầu năm 1996 vào ngân sách Nhà nước; bằng mọi biện pháp phải phấn đấuhoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 1996 đã được Quốc hội thông qua. 4. Các Bộ,ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bảnđã được giao, hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản để làm căn cứ cấpvốn. Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính phối hợp tháo gỡ nhữngvướng mắc về cơ chế quản lý vốn đầu tư, bảo đảm quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xâydựng cơ bản, đồng thời đơn giản hoá thủ tục để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độthực hiện các công trình đã được ghi kế hoạch.

5. Trong điều hành chi ngân sáchNhà nước, các Bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên cho chi đầu tư xây dựng cơ bản,các chương trình quốc gia, chi lương, các khoản có tính chất lương và nhữngcông việc cấp thiết; Hạn chế và tạm lùi các khoản chi chưa thật cần thiết nhưmua sắm, sửa chữa, hội nghị...

Từ nay đến cuối năm, không giảiquyết bổ sung chi ngân sách ngoài kế hoạch, trừ trường hợp thật sự bức bách.Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị phải thực hành tiết kiệm, sắp xếp lại cácnhiệm vụ chi để bảo đảm cho nhu cầu chi cấp thiết mới phát sinh. Những nhu cầuchi đã có quyết định, nhưng chưa bố trí kinh phí trong kế hoạch ngân sách đầunăm thì cần soát xét để giãn tiến độ và bố trí trong kế hoạch năm 1997.

Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ,ngành, địa phương đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách cảnăm và kiến nghị Chính phủ những khoản chi cần phải tiết kiệm.

6. Các Bộ, ngành, địa phương tiếnhành sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chốngbuôn lậu 6 tháng đầu năm, đề ra biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm báo cáoChính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

7. Ban vật giá Chính phủ chủtrì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ các biện pháp bìnhổn giá cả 6 tháng cuối năm, giữ chỉ số tăng giá hàng tiêu dùng và dịch vụ cảnăm 1996 dưới 10%.

8. Các Bộ, ngành, địa phương đềra các giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển củangành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, đề xuất những cơ chế, chính sách nhằmgiải phóng mạnh mẽ hơn năng lực sản xuất, huy động tốt hơn các nguồn lực trongcác thành phần kinh tế; xác định những cơ chế cần triển khai nghiên cứu banhành ngay trong năm 1996 để có thể thực hiện từ năm 1997.

II. XÂY DỰNGKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 1997

1. Các nhiệm vụ chủ yếu của năm1997:

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 1997 làtiếp tục phát huy những nhân tố tích cực đã đạt được trong nhiều năm qua, khắcphục những tồn tại, yếu kém, tận dụng những cơ hội thuận lợi mới để phát triển,tạo điều kiện hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng lầnthứ VIII đề ra.

Kế hoạch năm 1997 tiếp tục đượcthể hiện và bố trí theo nhiệm vụ tổng quát và những tư tưởng chỉ đạo lớn cho cảthời kỳ 5 năm 1996-2000. Những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 1997 mộtmặt phải thể hiện được tính liên tục của sự tăng trưởng cao và bền vững, mặtkhác phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển dài hạn kinh tế - xã hội củađất nước, quy hoạch phát triển của từng ngành, từng địa phương và vùng lãnh thổ.

Năm 1997 cần tập trung sức giảiquyết 5 vấn đề lớn sau đây:

a. Tiếp tục duy trì nhịp độ tăngtrưởng kinh tế cao, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, tạo ra những bước chuyểnbiến tích cực trong việc thực hiện các chương trình và lĩnh vực phát triển đãđược đề ra trong kế hoạch 5 năm.

b. Tăng nhanh tiềm lực tài chínhcủa đất nước, tiếp tục cải cách hệ thống thuế, cơ cấu lại ngân sách trên cơ sởthực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, khuyến khích tăng thu và nâng cao hiệu quả sửdụng vốn ngân sách. Tiếp tục hình thành các cơ chế chính sách huy động tốt mọinguồn tài chính quốc gia. Tăng khả năng hoạt động của hệ thống các ngân hàngchuyên doanh, bảo đảm huy động và cho vay vốn có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tăngtrưởng của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế và kiểm soátlạm phát, phấn đấu giữ chỉ số tăng giá hàng tiêu dùng và dịch vụ cả năm 1997 dưới10%.

c. Thúc đẩy việc thực hiện tốtcác chương trình phát triển văn hoá - xã hội; tạo bước chuyển biến mới về vănhoá, văn nghệ, phát thanh, truyền hình, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, côngtác dân số kế hoạch hoá gia đình và các mặt xã hội khác. Đặc biệt, phải tạo đượcbước phát triển mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo, thực hiện một bước mục tiêu nângcao mặt bằng dân trí, tiếp tục xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; đào tạo,bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng cho nhu cầu trước mắtvà lâu dài.

d. Tập trung sức nhiều hơn chochương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùngsâu, vùng xa, tạo cho các vùng này có bước phát triển mới trên cơ sở khai thácmọi nguồn lực của địa phương và huy động sự hỗ trợ của cả nước. Chú trọng pháttriển mạng lưới giao thông; xây dựng hệ thống thuỷ lợi; đưa điện về huyện lỵ,các trung tâm cụm xã; phát triển mạng lưới y tế, giáo dục, phủ sóng phát thanh,truyền hình và hệ thống thông tin, bưu điện...; thực hiện chương trình xoá đói,giảm nghèo.

e. Tiếp tục củng cố và đổi mới bộmáy quản lý Nhà nước ở các ngành, các cấp; tiến hành khẩn trương hơn chươngtrình cải cách hành chính, thiết lập trật tự kỷ cương trong quản lý kinh tế, quảnlý xã hội; giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội để thúc đẩy phát triểnkinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững vàng trong mọi tình huống.

2. Dự báo một số chỉ tiêu chủ yếuvề tăng trưởng kinh tế năm 1997 so với năm 1995 như sau:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP)tăng 9-10%;

- Giá trị sản xuất nông lâm ngưnghiệp tăng 4,5-4,9%;

- Giá trị sản xuất công nghiệptăng 14-15%;

- Giá trị các ngành dịch vụ tăng12-13%;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng28%;

- Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng23%.

3. Về Ngân sách Nhà nước:

- Phấn đấu ổn định, lành mạnhhoá và cải thiện rõ rệt nền tài chính quốc gia; thu thuế và phí đúng luật, baoquát và khai thác mọi nguồn thu, chống thất thu có kết quả; bảo đảm nhu cầu chithường xuyên ở mức hợp lý và tiết kiệm, bố trí trả những khoản nợ đến hạn vàquá hạn; dành cho đầu tư phát triển với tỷ lệ và mức độ cao hơn các năm trước.

- Dự toán Ngân sách Nhà nước phảiđược lập từ cơ sở, bảo đảm tính chắc chắn và hiện thực để tạo điều kiện phân cấpquản lý ngân sách ổn định cho các cấp từ 3 đến 5 năm theo Luật Ngân sách Nhà nước;trước mắt, tính toán để ổn định trong 3 năm từ 1997-1999.

- Cân đối ngân sách phải bảo đảmtích cực, hiện thực; mọi khoản thu, chi ngân sách đều phải phản ánh đầy đủ vàodự toán ngân sách Nhà nước và quản lý qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các khoảnChính phủ vay nước ngoài về cho vay lại, phải đưa vào Ngân sách Nhà nước để quảnlý việc cho vay và trả nợ.

- Phấn đấu thu thuế và phí đạt20-21% so với GDP và dành khoảng 70% số thu này cho chi thường xuyên; trong đóưu tiên cho chi giáo dục - đào tạo và bảo đảm cho các nhu cầu về y tế, giaothông, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, khoa học, chi cho quốc phòng và bảođảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Cần bố trí nguồn để thanh toáncác khoản ngân sách vay trong nước cho đầu tư phát triển của các năm trước; tiếptục hạn chế các khoản chi mua ô tô con và xây dựng mới trụ sở trong các cơ quanNhà nước, Đảng, đoàn thể bằng kinh phí Ngân sách Nhà nước. Đối với chi xây dựngcơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, những công trình đến 31-12-1996 thựchiện vượt kế hoạch, phải bố trí trong kế hoạch năm 1997 để có nguồn thanh toán;những công trình không thực hiện hết kế hoạch, nếu cần tiếp tục thực hiện, phảibố trí vào kế hoạch năm 1997. Trong phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phải đặcbiệt quan tâm đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng miền núi, TâyNguyên, đồng bằng Sông Cửu Long..., tạo sự chuyển biến rõ rệt ở các vùng nàyngay trong năm 1997.

- Bội chi Ngân sách Nhà nước phảitương ứng với khả năng vay chắc chắn trong nước và vay ưu đãi nước ngoài; khôngvay thương mại nước ngoài, không phát hành và vay trong nước thời hạn ngắn, lãisuất cao để bù đắp bội chi Ngân sách Nhà nước. Mức bội chi Ngân sách Nhà nước(không kể vay ngoài nước về cho vay lại) phải thấp hơn 3% so với GDP.

- Các Bộ, cơ quan Nhà nước theochức năng được phân công, có nhiệm vụ xây dựng các chỉ tiêu kinh tế xã hội cụthể, như sản lượng khai thác dầu thô, sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu(xi măng, điện, rượu, bia, thuốc lá...), kim ngạch và cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu,số học sinh, số giường bệnh, biên chế cán bộ... và thông báo kịp thời cho BộTài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toánngân sách năm 1997.

- Năm 1997 là năm đầu thực hiệnLuật Ngân sách Nhà nước và tính toán để ổn định phân cấp quản lý ngân sách chocác năm sau, nên các cấp chính quyền chưa có đủ các căn cứ về phân cấp quản lýnguồn thu, các nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu và số bổ sung từngân sách cấp trên để quyết định dự toán ngân sách cấp mình trước khi Quốc hộiquyết định dự toán Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứchỉ thị này và hướng dẫn của cấp trên, lập dự toán ngân sách cấp mình gửi cấptrên để tổng hợp, lập dự toán ngân sách Nhà nước; Khi Quốc hội thông qua dựtoán ngân sách Nhà nước, Uỷ ban nhân dân các cấp sẽ điều chỉnh lại dự toán ngânsách cấp mình phù hợp với kế hoạch được cấp trên giao, trình Hội đồng nhân dânquyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tính toán kế hoạchphù hợp với tình hình chung, bảo đảm các cân đối tích cực, vững chắc.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫncác Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội; chủ trì làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, có sự tham gia của Bộ Tàichính về kế hoạch kinh tế - xã hội; danh mục công trình và khối lượng đầu tư thựchiện cho từng công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

- Bộ Tài chính thông báo số kiểmtra về thu, chi ngân sách Nhà nước và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựngvà tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; chủ trì làm việc với các Bộ,ngành, địa phương, có sự tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ phụ tráchngành, lĩnh vực về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, kinh phí cho các chươngtrình quốc gia.

- Các Bộ, ngành, các cơ quan chủquản chương trình quốc gia phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làmviệc với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và tổ chức công tác lậpdự toán ngân sách Nhà nước năm 1997 theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhànước.

2. Tiến độ và thời gian:

- Trước ngày 10 tháng 8 năm1996, các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà dự toán ngân sách năm 1997 lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổnghợp trình Chính phủ.

- Từ nay đến 20 tháng 9 năm1996, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo nhiệm vụ được phân công, triểnkhai làm việc với các Bộ, địa phương và tổng hợp kế hoạch trình Chính phủ, cácUỷ ban của Quốc hội để kịp trình Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 10; đồng thời dựkiến phương án phân bổ ngân sách Nhà nước cho từng Bộ, số bổ sung từ ngân sáchTrung ương cho từng tỉnh để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định ngay saukhi Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước. 3. Thủ tướng Chính phủ yêu cầucác Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sát sao,chặt chẽ quá trình xây dựng và tổng hợp kế hoạch năm 1997, bảo đảm thực hiệncác phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Phan Văn Khải

(Đã ký)