BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc khẩn trương triển khai đổi mới tổ chức

và hoạt động của Kiểm lâm ở địa phương

___________________

Ngày 27 tháng 3 năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT /BNN-BNV hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kiểm lâm ở địa phương; để khẩn trương triển khai đổi mới tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm ở địa phương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau đây:

1.Phổ biến, quán triệt Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BNN-BNV ngày 27/3/2007 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức kiểm lâm ở địa phương đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị mình. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn diện Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BNN-BNV ngày 27/3/2007 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức kiểm lâm ở địa phương.

2.Chi cục Kiểm lâm chủ động lập phương án chuyển giao quản lý; dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các cơ quan Kiểm lâm ở địa phương thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo đúng quy định tại Nghị định số 119/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BNN-BNV.

3.Việc chuyển giao quản lý đối với Chi cục Kiểm lâm bảo đảm nguyên tắc, chuyển giao nguyên trạng. Do vậy, các chế độ về trang thiết bị, lương, phụ cấp đối với Kiểm lâm vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước tại: Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 14/2006/TT-BNN ngày 07/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, văn bản số 7662/TC-QLCS ngày 14/8/2001 của Bộ Tài chính.v.v…

4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức thực hiện việc chuyển giao Chi cục kiểm lâm từ Uỷ ban nhân dân tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành trong quý II năm 2007.

5. Cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng; đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Hứa Đức Nhị