BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 12- HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

HƯỚNG DẪN

TUYÊNTRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2012

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Năm 2012 toàn Đảng, toàn dân, toànquân ta sẽ tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn: 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộngsản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn; Giỗ Tổ HùngVương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam,thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012); 58 năm Ngày Chiến thắng Điện BiênPhủ (7/5/1954 - 7/5/2012); 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2012); 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánhnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012) và một số ngày kỷniệm khác.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷniệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thứckhen thưởng cao, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷniệm các ngày lễ lớn năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động tuyêntruyền, giáo dục sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân nhằm giáo dục lòng yêunước, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anhhùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo củaĐảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước và hội nhập quốc tế.

2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm cácngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứXI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhằm tạo ra các phong tràothi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thờicơ, thuận lợi đưa nghị quyết vào cuộc sống.

3. Các hoạt động tuyên truyền,giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểmgắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng. Kết hợp tuyên truyền,giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thầncủa nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồngbào dân tộc thiểu số.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁODỤC

1. Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lậpĐảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn

- Nêu bật những kết quả đạt đượccủa các cấp, các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chínhphủ “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩmô, bảo đảm an sinh xã hội”; những thành tựu trong lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại năm 2011; chú ý phát hiện, giới thiệunhững điển hình nhân tố mới.

- Kết hợp tuyên truyền những hoạtđộng mừng Đảng, mừng Xuân ở các cấp, các ngành với việc tuyên truyền, giảithích rõ những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo và định hướng mục tiêu,chỉ tiêu, các giải pháp chủ yếu nêu trong Kết luận số 10-KL/TW Hội nghị lần thứba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “về tình hình kinh tế - xã hội, tàichính - ngân sách nhà nước 5 năm 2006-2010 và năm 2011; kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015 và năm 2012”;tuyên truyền chương trình hành động của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và đoànthể các cấp thực hiện Kết luận số 10-KL/TW.

- Phản ảnh không khí đón Xuân củanhân dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Biểu dương tinh thầnphục vụ nhân dân trong dịp Tết của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất làcán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tôn vinh những giátrị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻvang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 82 nămqua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịchsử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hộinhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong củagiai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao độngvà của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân,nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởngHồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

- Biểu dương những tổ chức đảngtiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyếtcủa Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến,giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổchức đảng trong sạch, vững mạnh.

- Phê phán những hiện tượng tiêucực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội... Đấu tranhphản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về vaitrò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10tháng 3 âm lịch)

- Nêu bật lịch sử, văn hóa vàtruyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu những phong tục, tậpquán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Cangợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũngcảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Giới thiệu những quan điểm,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dântộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân,người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòngxây dựng đất nước hội nhập và phát triển.

3. Kỷ niệm 37 năm Ngày giải phónghoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012)

- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩđại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giảiphóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nướccủa dân tộc và lịch sử phong trào cách mạng vô sản thế giới.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranhanh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâmbảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọngvà biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tếtrong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Biểu dương những thành tựu vàkinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổimới và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn và con đường đilên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

- Phổ biến những quan điểm chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổquốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổtrong tình hình mới.

4. Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủtịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012)

- Giới thiệu thân thế, sự nghiệpcách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối vớidân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lýluận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc. Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TWcủa Bộ Chính trị.

- Các địa phương, đơn vị, tuỳ điềukiện thực tế, tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiếntrong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp huyện, cấptỉnh.

- Nêu bật tình cảm yêu mến, kínhtrọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranhbác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế,sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Kỷ niệm 58 năm Chiến thắng ĐiệnBiên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2012)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại củachiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ýnghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thếgiới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Thể hiện sự biết ơn những đónggóp to lớn của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâmlược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Biểu dương những thành tựu tolớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nêurõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo tồn, tôn tạo di tíchlịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, về xây dựng và phát triển Điện Biên nóiriêng và vùng Tây Bắc nói chung.

6. Kỷ niệm 67 năm Cách mạng ThángTám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam (2/9/1945 - 2/9/2012)

- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kếtquả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm1945.

- Những bài học kinh nghiệm vềgiành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dânta trong 67 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Những nhiệm vụ xây dựng và bảovệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Kết hợp với tuyên truyền về việctriển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992(Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn riêng).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Hình thức kỷ niệm

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớncủa đất nước năm 2012 theo thông lệ năm lẻ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thểTrung ương và thành phố Hà Nội dâng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh,viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trung ương và các địa phương khôngtổ chức lễ mít tinh kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp vớithực tiễn của địa phương, đơn vị như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyềnthống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình,đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ởvùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa v.v. hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm cácsự kiện, nhân vật lịch sử tại địa phương, đơn vị mình.

- Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớncủa đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ ChíMinh, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp uỷ tổ chức kiểm điểm, đánh giáviệc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kếthợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới phù hợpvới tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vịphát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng cácngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”; “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”; “xóa đói giảm nghèo”;“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”….

- Rà soát, thực hiện đúng, đủ cácchính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệtsĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam…Quan tâm giúp đỡ các đối tượng họcsinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách.

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sửdụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá. Xây dựng các công trình văn hóagắn liền với các địa danh, nhân vật lịch sử.

2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục

- Căn cứ định hướng nội dung tuyêntruyền, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước,trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các các ban, ngành, đoàn thể và cơquan báo chí tăng cường tuyên truyền trên báo chí, trên mạng internet và thôngtin ra nước ngoài về các hoạt động kỷ niệm. Tăng cường xuất bản sách, báo, ấnphẩm nhân các dịp kỷ niệm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí, xuất bản,không để lọt các ấn phẩm chứa đựng thông tin trái chiều gây dư luận xấu trongxã hội.

- Tổ chức các hội nghị biểu dươngđiển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyềnthống.

- Tổ chức các hoạt động báo cáoviên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân. Đưanội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào Bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt củacác tổ chức đoàn thể nhân dân, chú ý đến các đối tượng sinh viên, thanh niên,học sinh.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu,thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng,của dân tộc nhân dịp các ngày lễ lớn.

- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạovăn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức biểu diễnnghệ thuật phục vụ nhân dân. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa,văn nghệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Ôn lại những tácphẩm, tác giả viết về cách mạng, về kháng chiến. Động viên, khuyến khích sángtác về điển hình, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước.

- Xây dựng các cụm thông tin, cổđộng, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, nơi tậptrung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ độngtuyên truyền.

- Nhân dân treo cờ Tổ quốc trongcác ngày lễ lớn của đất nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ,thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chínhtrị - xã hội:

- Tham mưu cho cấp ủy tổ chức cáchình thức kỷ niệm phù hợp kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địaphương, đơn vị.

- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền;biên soạn, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớncủa đất nước ở địa phương, đơn vị mình; phối hợp với các ban, ngành biên soạntài liệu phổ biến, giới thiệu những điển hình nhân tố mới trong phong trào thiđua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh,quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

- Chỉ đạo Đài phát thanh, truyềnhình địa phương phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, các banngành có liên quan xây dựng các phim tài liệu, phóng sự, băng, đĩa hình về lịchsử, truyền thống, về công cuộc đổi mới, về điển hình nhân tố mới của địa phươngđể tuyên truyền rộng rãi trong Đảng, trong nhân dân.

- Chỉ đạo Hội Văn học nghệ thuật,Hội Nhà báo tỉnh, thành phố động viên văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn, phản ảnhcác phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phầnphát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình nhân tố mới, nhất là trong lĩnh vựcgiáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới.

- Hướng dẫn công tác tuyên truyềncổ động trực quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tintrên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự vàmang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchchỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động văn hoá,văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân trong cácngày lễ lớn. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu,vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến.

3. Bộ Thông tin và Truyền thôngphối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo chí đưa tin, tuyên truyềnkịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước. Chú ý tăng cườngtuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến, hạn chế thông tin tiêu cực, xửlý nghiêm những trường hợp sai phạm.

4. Bộ Ngoại giao hướng dẫn phóngviên báo chí nước ngoài đưa tin về các ngày lễ lớn của đất nước; biên soạn,phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vàbạn bè quốc tế; hướng dẫn cho cán bộ, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất là lưu họcsinh tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trọng tâm là trong dịp TếtNguyên đán Nhâm Thìn, Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Quốc khánh.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vàcác đoàn thể nhân dân phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễlớn của đất nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viênở từng xã, phường, thôn, ấp, bản. Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đấtnước gắn với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động giao lưu,về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

6. Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp cáchội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và địaphương đẩy mạnh sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đấtnước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam anh hùng vàcông cuộc đổi mới đất nước.

7. Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạocác chi hội tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễlớn của đất nước với nhiều hình thức sáng tạo, sinh động, hấp dẫn; tổ chức cáccuộc thi báo chí và tham gia các giải báo chí do các cơ quan, ban, ngành phátđộng.

8. Các báo, đài Trung ương và địaphương xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cótrọng tâm, trọng điểm tạo dấu ấn sâu đậm.

Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTiếng nói Việt Nam tăng thời lượng các chương trình giáo dục truyền thống, lịchsử, nhất là vào giờ vàng; đưa tin kịp thời hoạt động kỷ niệm của các địaphương, đơn vị, đoàn thể; truyền hình và phát thanh trực tiếp một số hoạt độnglớn.

Đài Truyền hình Việt Nam và cácĐài truyền hình địa phương chủ động phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa họcTrung ương khai thác và có kế hoạch chiếu các phim tư liệu về lịch sử và phimvề lãnh tụ nhân dịp kỷ niệm.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừngĐảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Thìn!

2. Nhiệt liệt chào mừng 82 nămNgày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2012) !

3. Nhiệt liệt chào mừng 37 nămNgày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012)!

4. Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủtịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới !

5. Nhiệt liệt chào mừng 58 nămChiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2012!

6. Nhiệt liệt chào mừng 67 nămCách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012) !

7. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởngHồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộngsản Việt Nam !

8. Quyết tâm thực hiện thắng lợiNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI !

9. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc,đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quangvinh muôn năm !

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam muôn năm !

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đạisống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

Ngoài kỷ niệm các ngày lễ lớn nêutrên, năm 2012 sẽ tổ chức kỷ niệm tròn 100 năm Ngày sinh: đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2012);đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2012); đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2012); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong(1902-2012); kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng B52 (18/12/1972-18/9/2012) BanTuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn riêng.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thế Đức