ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số : 45/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Thời gian qua, công tác chữ thậpđỏ đã được củng cố, phát triển mạnh và bước đầu đạt một số kết quả đáng phấnkhởi, đặc biệt 6 tháng đầu năm 1978, hội viên chữ thập đỏ ở các chi hội phường,xã, xí nghiệp, trường học v.v… cùng với các đội thanh niên chữ thập đỏ xungkích của các quận, huyện đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong các công tácđột xuất như phục vụ biên giới, phòng chống dịch, khám tuyển nghĩa vụ quân sự,bảo vệ trận tự trị an, xây dựng nếp sống mới ở thành phố v.v… Tuy nhiên, trướctình hình và nhiệm vụ mới, công tác chữ thập đỏ cần được phát triển mạnh mẽ,rộng khắp hơn nữa, nội dung và phương thức hoạt động cũng phải chuyển hướng đểkịp thời phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố nhằm đạt các yêu cầusau đây :

1. Bảo đảm phục vụ sản xuất,chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

2. Chủ động xây dựng lực lượngvà điều kiện hoạt động để sẵn sàng đối phó và hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụkhi có tình huống xấu nhất do địch gây ra.

3. Nhanh chóng xây dựng mạnglưới chữ thập đỏ đến tận cơ sở : phường, xã, công nông trường, xí nghiệp,trường học, cơ quan, lực lượng Thanh niên xung phong … trong mỗi tổ dân phố vàphấn đấu tiến đến trong mỗi gia đình có 1 hội viên chữ thập đỏ vào cuối năm1979.

4. Đến cuối năm 1978 phải đàotạo và tổ chức thêm 60.000 hội viên và thanh niên chữ thập đỏ xung kích.

- Mấy biện pháp tổ chức thựchiện :

1. Hội chữ thập đỏ, Sở Y tếthành phố có trách nhiệm phối hợp với Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh để đào tạo lực lượng hội viên và thanh niên chữ thập đỏ xung kích bồidưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hình thành mạng lưới rộng rãi, cóquản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn công tác sẽ cấp cứu, tải thương, vệ sinhphòng dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và sẵn sàng tham gia phục vụ chiến đấu khicần, đặc biệt là trong công tác bảo vệ biên giới và bảo vệ an ninh trật tựtrong thành phố.

2. Đề nghị Thành đoàn Thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh đề cao vai trò lãnh đạo đối với lực lượng thanh niên chữthập đỏ xung kích, bồi dưỡng về chính trị và có kế hoạch phát triển Đoàn trongthanh niên chữ thập đỏ xung kích.

3. Sở Y tế cần chú trọng tuyểnchọn số hội viên chữ thập đỏ có thành tích xứng đáng để đào tạo thành nhân viêny tế.

4. Thủ trưởng và cán bộ lãnh đạocác cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học v.v… cần tạo mọi điều kiện thuận lợicho việc tổ chức mạng lươk1 chữ thập đỏ, khuyến khích các thanh niên trong cơquan, đơn vị mình tham gia vào các tổ chức thanh niên chữ thập đỏ xung kích ởcác quận, huyện.

5. Ủy ban nhân dân các quận,huyện cần quan tâm đầy đủ hơn nữa công tác tổ chức, phát triển chữ thập đỏtrong tình hình mới và chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, cụ thể cho các cấp cơ sởtrong việc xây dựng lực lượng thanh niên chữ thập đỏ xung kích đủ sức hoànthành những nhiệm vụ được giao.


Nơi nhận
:
- UBND các quận, huyện
- Các Ban, Ngành, đoàn thể
- Văn phòng Thành ủy
- Ban Khoa giáo
- UBND Anh Sáu Dân
- Anh Hai Chánh
- TW Hội chữ thập đỏ
- Văn phòng Ủy ban
- Lưu TD.110b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Quang Chánh