BAN BÍ THƯ
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 46-CT/TW

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀCHỐNG SỰ XÂM NHẬP CỦA CÁC SẢN PHẨM VĂN HOÁ ĐỘC HẠI GÂY HUỶ HOẠI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

Những năm gần đây, ở nước ta,văn hoá có bước phát triển về nhiều mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinhthần lành mạnh, đa dạng của nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới,xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc đượcchú trọng bảo tồn và phát huy, các giá trị mới đang hình thành và phát triển.Hợp tác văn hoá với nước ngoài ngày càng mở rộng, nhiều sản phẩm văn hoá có giátrị của thế giới được tiếp thu, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá củanhân dân ta.

Tuy vậy, thời gian qua, nhiềusản phẩm văn hoá độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào nước ta bằng nhiều conđường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi củamột bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm huỷ hoại, xói mòn nền tảngvà những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Lối sống thực dụng, vụ lợi, vịkỷ, thích hưởng lạc, sa đọa; cái xấu, cái ác, phi nhân tính có dấu hiệu tănglên rõ rệt. Môi trường đạo đức và văn hoá lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, cónguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị,lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng. Tình trạng đó đã và đang ảnhhưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội, dẫn đến khuynh hướng tựdiễn biến về chính trị, tư tưởng, tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau.

Thực trạng trên có nhiều nguyênnhân, cả khách quan và chủ quan, song trước hết là do một số tổ chức đảng, cơquan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp... chưa nhận thấy rõ táchại nghiêm trọng, nguy hiểm gây huỷ hoại đạo đức xã hội của các sản phẩm vănhoá độc hại xâm nhập từ bên ngoài vào nước ta; đồng thời do sự yếu kém, lúngtúng, bị động, buông lỏng trong quản lý xã hội, quản lý văn hoá; sự bất cập củacơ chế quản lý trước những đặc điểm mới của quá trình hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu xây dựngvăn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sốngcủa con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế,bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường xãhội lành mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảovệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, chínhquyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, quản lý, thamgia tích cực vào cuộc đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độchại gây huỷ hoại đạo đức xã hội, nhằm:

- Tạo phong trào quần chúng sâurộng, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm vănhoá độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta. Xây dựng, nâng cao ý thức cảnhgiác, năng lực nhận biết, bài trừ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sựxâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hoá độc hại.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo,quản lý xã hội, quản lý văn hoá của các cơ quan đảng, nhà nước, sự tham gia chủđộng, tích cực, thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp để ngănchặn, chống lại sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hoá độchại.

- Tạo môi trường sống tốt đẹp,trong sạch, đa dạng; sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệthuật, đồng thời tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hoá của thế giới nhằmđáp ứng nhu cầu văn hoá phong phú của nhân dân.
Để thực hiện các mục tiêu trên, cần làm tốt các việc sau:

1. Cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặttrận Tổ quốc, các đoàn thể ở các cấp phải thực sự quan tâm, có kế hoạch tăngcường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sốngphù hợp với từng đối tượng trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, nâng cao nănglực và trình độ nhận biết, đánh giá để bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hoáđộc hại. Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, từ Trungương đến cơ sở, cần xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, nềnnếp các quy định cụ thể về ngăn chặn, phê phán, bài trừ các sản phẩm văn hoáđộc hại xâm nhập vào cơ quan, đơn vị từng cá nhân.

2. Vận động các tầng lớp nhândân chấp hành đầy đủ, nghiêm túc pháp luật, các quy định về bài trừ các sảnphẩm văn hoá độc hại. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, mặt trận, đoànthể đấu tranh chống sản phảm văn hoá độc hại đồng bộ, toàn diện, đồng thời cótrọng tâm, trọng điểm, nhất là ở khu vực đô thị, cửa khẩu, vùng biên giới.

Tập trung thực hiện có hiệu quảphong trào xây dựng gia đình văn hoá, nâng cao ý thức tự giác của các thànhviên trong gia đình tẩy chay, loại bỏ các sản phẩm văn hoá độc hại, bảo vệ cácgiá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Ngành Giáo dục và Đoàn thanhniên cần đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hoá vàkỹ năng sống cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; bằng nhiều biện phápkiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào nhà trường và thếhệ trẻ.

3. Khẩn trương rà soát, bổ sungcác văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, đồng thời xây dựng mới các chínhsách, cơ chế, chế tài xử lý đáp ứng đòi hỏi của công tác quản lý xã hội, quảnlý văn hoá trong tình hình mới nhằm ngăn chặn, bài trừ có hiệu quả sự xâm nhậpcủa các sản phẩm văn hoá độc hại; đặc biệt chú trọng quản lý chặt chẽ việc nhậpkhẩu, công bố, giới thiệu, truyền bá các sản phẩm văn hoá từ nước ngoài trêncác phương tiện thông tin đại chúng và tại các cơ sở dịch vụ văn hoá.

Nâng cao bản lĩnh chính trị,phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho độingũ cán bộ làm công tác quản lý văn hoá, đặc biệt ở khâu thẩm định, thanh tra,kiểm tra văn hoá.

4. Xây dựng các quy chế phối hợpchặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên giữa các ngành văn hoá, thông tin, giáo dục,hải quan, công an, quản lý thị trường... trong việc kiểm soát, ngăn chặn cácsản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào nước ta. Đồng thời, cần có các giải phápkỹ thuật để ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại qua mạnginternet, các thiết bị kỹ thuật số, điện thoại di động...

5. Các cơ quan báo chí, truyềnthông đại chúng có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền về nhiệm vụ chống sựxâm nhập và tác hại của các sản phẩm văn hoá độc hại; phát hiện, biểu dươngnhững điển hình tốt, gương tiêu biểu trong việc giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹtục, xây dựng gia đình văn hoá và trong công tác phòng, chống, bài trừ, phêphán các sản phẩm văn hoá độc hại.

6. Các ban đảng, ban cán sựđảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ và cấp uỷđảng các cấp quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túcChỉ thị này.

7. Ban Tuyên giáo Trung ương chủtrì phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổngkết, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này với Ban Bí thư./.

T/M BAN BÍ THƯ
THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang