ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 46/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT KỊP THỜI CÁC VỤ VIỆC XẢY RA VÀTẬP TRUNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC TỒN ĐỌNG.

Giải quyết các vụ việc, việctiêu cực xảy ra trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội là việc làm thường xuyên,là trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đơn vị nhắm : làm rõ sựviệc, đề cao ưu điểm, nghiêm khắc với khuyết điểm, giải quyết mắc mứu tạo điềukiện cho công tác phát triển, tạo sự nhứt trí phấn khởi, đoàn kết đẩy mạnh côngtác…

Giải quyết kịp thời có tác dụngrất tích cực, cổ vũ được quần chúng, nâng cao được khí thế của phong trào, gópphần quan trọng vào việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước,tăng cường hiệu lực của pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Vừa qua, nhiều đồng chí lãnh đạocác ngành, các cấp đã nhận rõ trách nhiệm, tiến hành tốt khâu công tác quantrọng này, đã tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với cácđoàn thể, phát động quần chúng phát hiện và cùng quần chúng kịp thời giải quyếtcác vụ việc xảy ra ở đơn vị.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủyban Thanh Tra Nhà nước và Ban Nội chính Thành ủy, hiện còn tồn đọng trên mộtngàn vụ việc đã kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết, trong đó có nhiều vụnghiêm trọng, nhiều vụ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, phúc tra nhưng chưađược kết luận, xử rõ ràng, nhiều vụ quần chúng phát hiện khiếu tố hàng chục lầnchưa được xác minh kết luận. Có những vụ việc cấp trên đã quyết định nhưng cấpdưới không thi hành hoặc tìm lý do để kéo dài…

Tình hình đó rất không tốt: thểhiện ý thức tôn trọng và thi hành pháp luật chưa đầy đủ, chưa tôn trọng vai tròlàm chủ tập thể của quần chúng và ở những nơi này đoàn kết nội bộ thường phátsinh nhiều tiêu cực, lòng tin của quần chúng đối với lãnh đạo bị giảm sút.

Với tinh thần quyết tâm thựchiện thắng lợi Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khoá 5), đẩy mạnhcuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực, góp phần đẩy mạnh sản xuất, thực hiệnthắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội chào mừng kỷ niệm 10 năm giải phóng thànhphố; Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương từ nay đến cuối năm 1984, tập trungmột đợt kiểm tra giải quyết các vụ việc tồn đọng ở các ngành, các cấp, các đơnvị (kể cả đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố) và giao trách nhiệmnhư sau :

1. Nắm chắc và phân loại vụviệc tồn đọng :

Theo phạm vi phụ trách, Chủ tịchỦy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc các ngành, thủ trưởng các đơn vị nắm lạisố vụ việc còn tồn đọng cần giải quyết, nghiên cứu nội dung sự việc và phânloại như sau :

- Loại thanh tra xử lý nội bộ :vụ việc đã thanh tra kết luận nhưng chưa xử lý, vụ việc đang thanh tra, vụ việcchưa tổ chức thanh tra.

- Loại có dấu hiệu tội phạm hìnhsự: vụ việc đã chuyển giao Công an điều tra khởi tố, vụ việc chưa chuyển giaoCông an điều tra khởi tố.

- Loại khiếu tố của quần chúng :vụ việc đã xem xét kết luận, vụ việc chưa xem xét hoặc đang xem xét.

Căn cứ nội dung, tính chất vụviệc tồn đọng, Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp tranh thủ sựchỉ đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức việc nghiên cứu, sơ bộ có kế hoạch tổ chứcgiải quyết và báo cáo về Ủy ban Nhân dân thành phố (đồng gởi Ủy ban Thanh traNhà nước thành phố) trước ngày 15-11-1984.

Ủy ban Thanh tra Nhà nước thànhphố có trách nhiệm hướng dẫn các ngành các cấp phân loại, tổng hợp báo cáo choThành ủy, ủy ban Nhân dân thành phố cuối tháng 11-1984.

2. Tổ chức thanh tra, kiểmtra, giải quyết dứt điểm từng vụ việc :

Theo tính chất vụ việc, Thủtrưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo và tổ chức giảiquyết theo hướng :

- Loại thanh tra xử lý nội bộ:tổ chức nghiên cứu kết luận xử lý các vụ việc đã kết thúc thanh tra, tổ chứcthanh tra các vụ việc tồn đọng. Kết luận và xử lý thuộc trách nhiệm của Thủtrưởng. Vụ việc nào lớn, ngoài trách nhiệm của mình, thủ trưởng đơn vị cần báocáo, đôn đốc thủ trưởng cấp trên quyết định sớm.

Từng vụ việc sau khi được kếtluận xử lý đều phải báo cáo về ủy ban Nhân dân và Ủy ban Thanh tra Nhà nướcthành phố để theo dõi.

- Loại có dấu hiệu phạm tội hìnhsự : nghiêm chỉnh thi hành Thông tư 139/TTg ngày 28-5-1974 của Hội đồng Chánhphủ, vụ việc nào chưa chuyển cho Công an thì Thủ trưởng đơn vị cần nhanh chónglàm thủ tục báo cáo và chuyển cho Công an các cấp thụ lý giải quyết, đồng thờibáo Viện Kiểm sát biết. Số vụ việc đã giao Công an thì đôn đốc nhắc nhở Công anhoàn thành sớm việc điều tra, kết thúc để chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân –Toà án nhân dân xét xử theo chỉ đạo giải quyết án tồn đọng của Thành ủy và Ủyban Nhân dân thành phố.

Ngành Công an có trách nhiệm nắmlại toàn bộ vụ việc, tổ chức sớm việc giải quyết dứt điểm vụ việc này.

- Loại khiếu tố của quần chúng :Tổ chức giải quyết theo quy định của pháp lệnh xét khiếu tố: giải quyết nhanhchóng, thông báo trả lời cho người khiếu tố, theo dõi kết quả thực hiện quyếtđịnh giải quyết.

Chủ nhiệm ủy ban Thanh tra Nhànước và Đoàn thanh tra xét khiếu tố thành phố có trách nhiệm nắm vấn đề, hướngdẫn việc giải quyết và tập hợp tình hình báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố.

Tất cả các ngành, các cấp đều cótrách nhiệm và phấn đấu giải quyết các vụ việc tồn đọng trước tháng 12/1984. Ủyban Thanh tra Nhà nước các cấp và Ban Thanh tra các ngành là cơ quan giúp việc,tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các cấp và thủ trưởng các ngành tổ chức việc giảiquyết các vụ việc tồn đọng này.

3) Rút kinh nghiệm về tổ chứcchỉ đạo, về cách giải quyết để đưa việc thanh tra giải quyết vụ việc vào nề nếpthường xuyên.

Mỗi vụ việc đều có nội dung vàtính chất khác nhau cho nên cách giải quyết phải linh hoạt, phù hợp. Sau khigiải quyết mỗi vụ việc cần tổ chức rút kinh nghiệm, phân tích nguyên nhân, cókế hoạch củng cố, giao dục, ngăn chặn mầm mống xuất hiện những sự việc khác,nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Quá trình giải quyết vụ việc làquá trình kiểm tra tình hình thực tế, là quá trình vận động giáo dục quần chúngchấp hành tốt chính sách quy định của Nhà nước, tôn trọng và thi hành pháp luậtvà kết quả của nó là xử lý công minh, khen thưởng người tốt việc tốt, phê phánxử lý người xấu, việc xấu, góp phần giáo dục động viên khí thế phấn khởi cáchmạng của quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong tình hình hiện nay việc giảiquyết nhanh chóng và đúng đắn những vụ việc xảy ra còn có ý nghĩa lớn trongcuộc đấu tranh chống tiêu cực, lập lại trật tự trên mọi hoạt động kinh tế - xãhội của thành phố.

Vì ý nghĩa cách mạng tích cựcđó, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp cần quan tâm đầy đủđến việc tổ chức thực hiện chỉ thị này, rút kinh nghiệm tốt việc đã làm, kiểmtra đi vào nề nếp thường xuyên.

4) Tổ chức chỉ đạo thực hiện :

a) Căn cứ số lượng vụ việc còntồn đọng trong từng ngành và quận, huyện, thủ trưởng tổ chức bộ phận chuyêntrách giúp việc (cơ quan thanh tra, bộ phận thanh tra) và phân công 1 đồng chítrong ban lãnh đạo và Phó Chủ tịch phụ trách. Ở những ngành còn nhiều vụ việccòn tồn đọng như : nhà đất, cải tạo, công an… cần trưng dụng thêm cán bộ để đủsức thẩm tra giải quyết vụ việc theo thời hạn quy định.

b) Ở thành phố Ủy ban Thanh traNhà nước và Công an thành phố (đối với vụ việc có tính chất tội phạm hình sự)là 2 cơ quan chức năng giúp việc cho Ủy ban Nhân dân thành phố nắm tình hình,theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành các cấp giải quyết vụ việc tồn đọng. Đồngthời chọn 1 ngành 1 đơn vị hoặc 1 địa phương tổ chức giải quyết thí điểm để rútkinh nghiệm phổ biến các nơi.

Ủy ban Nhân dân thành phố phâncông đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách nội chính, định kỳ nghe Ủy ban thanh traNhà nước và Công an thành phố báo cáo tình hình, chỉ đạo thực hiện. Khi cầnthiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức hội nghị các ngành liên quan hoặcquyết định thành lập đoàn thanh tra giải quyết một số vụ việc lớn liên quan đếnnhiều ngành.

Thủ trưởng các ngành thành phốcó trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo đơn vị cấp dưới giải quyết vụ việc và thườngxuyên báo cáo các tình hình cho Ủy ban Thanh tra Nhà nước thành phố để tập hợpbáo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.Tích cực và khẩn trương giải quyết một số vụviệc tồn đọng là biện pháp tích cực thực hiện Nghị quyết 6 của Ban chấp hànhTrung ương Đảng, tạo không khí đoàn kết phấn khởi trong đơn vị và quần chúng,tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy hoàn thành kế hoạch kinh tế - xãhội 1984, chào mừng kỷ niệm 10 năm giải phóng thành phố. Ủy ban nhân dân thànhphố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thủ trưởng các ngành, các đơnvị, tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh