ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 46/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC QUẢN LÝ CHU ĐÁO, CẤM DI CHUYỂN, THÁO GỠ THIẾT BỊ MÁY MÓC, THAY ĐỔI NHIỆMVỤ THIẾT KẾ CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÃ TIẾP QUẢN

Thành phố chúng ta còn gặp nhiềukhó khăn trong việc khôi phục và phát triển sản xuất công nghiệp. Có nhiều cơsở thuộc ngành công nghiệp trung ương và địa phương do các ngành, sở, quận,huyện quản lý, tiếp quản từ sau 30-4-1975, đến nay vẫn chưa có nhiệm vụ sảnxuất.

Nhìn chung các cấp, các ngành cótrách nhiệm, chưa chú ý thích đáng việc quản lý, bảo quản tài sản các cơ sở đãtiếp quản nói trên. Nhiều nơi tự động tháo gỡ một số thiết bị trong dây chuyềnsản xuất di chuyển đi nơi khác hoặc dẹp qua một bên để lấy diện tích mặt bằnglàm việc khác (làm cho kho tàng, văn phòng cơ quan, xưởng cơ khí, …) ; có nơithay đổi hẳn nhiệm vụ thiết kế sản xuất của cơ sở (như ở xưởng cơm sấy, giặtủi, kẹo, nước đá, …). Tình hình này đã gây lãng phí rất lớn về tài sản xã hộichủ nghĩa. Một số cơ quan trung ương quản lý các cơ sở loại này cũng đã vi phạmtương tự ; Ủy ban nhân dân Thành phố đã có kiến nghị lên Ban Bí thư Trung ươngĐảng (công văn số 771/VB-UB ngày 13-4-1977).

Mặc dù Ủy ban nhân dân Thành phốđã có nhiều lần lưu ý các ngành, các cấp nhắc nhở uốn nắn, nhưng tình hình chưađược cải biến cơ bản.

Để chấm dứt tình trạng này, Ủyban nhân dân thành phố chỉ thị đình chỉ ngay những việc làm tùy tiện vi phạmnguyên tắc quản lý tài sản xã hội chủ nhgĩa đã nói trên ; trước mắt, các cấp,các ngành cần khẩn trương thực hiện một số việc sau đây :

a- Đối với những máy móc thiếtbị đã lỡ bị tháo gỡ, cần được bảo quản, cho dầu mỡ, che chắn giữ gìn, không đểngoài trời, nơi ẩm ướt gây hư hỏng, sét rỉ, không làm thất lạc phụ tùng, chitiết máy, thiết bị và giữ nguyên mặt bằng diện tích theo như thiết kế trước đâycủa cơ sở.

b- Tiến hành điều tra nắm lại cáccơ sở sản xuất (cả những kho tàng) đã bị tháo gỡ, di chuyển máy móc, thay đổinhiệm vụ, làm mất dấu vết cũ (cả của công và của tư nhân) … Nhằm mục đích, khitạo được điều kiện cần thiết, Thành phố có thể khôi phục được ngay những cơ sởnày để bảo đảm sản xuất được những mặt hàng truyền thống đa dạng của thành phố.

c- Chỉ thị có tính chất pháp quyđể các quận, huyện liên hệ kiểm tra, đôn đốc thực hiện đối với các cơ quantrung ương và địa phương đang quản lý các cơ sở loại này hiện có tại địa phươngmình.

d- Các ngành, sở, quận, huyệnbáo cáo về Ủy ban hân dân Thành phố tình hình chấp hành chỉ thị trên đây.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn