UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

 tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010

_______________

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BV,CS&GDTE) đạt được kết quả trên nhiều mặt. Các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng, mục tiêu giáo dục, mục tiêu vui chơi giải trí, mục tiêu chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... đều có những bước cải thiện đáng kể. Đến nay tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 23%; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 77,80%, trong đó trẻ từ 3-5 tuổi đạt 51,40%, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi huy động vào lớp 1 đạt 94,40%. Các hoạt động vui chơi giải trí từng bước được Nhà nước, gia đình và cộng đồng quan tâm. Công tác giáo dục đạo đức nhân cách, hoạt động văn hoá tinh thần cho trẻ em ngày càng được chú ý nhiều hơn. Đã có trên 70% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc giúp đỡ, tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khai sinh đạt gần 95%. Các hoạt động nhằm ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc, trẻ em vi phạm pháp luật được phối hợp thực hiện bước đầu có hiệu quả.

Tuy nhiên, Thừa Thiên Huế vẫn còn là tỉnh nghèo, thiên tai xảy ra hàng năm, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều, nhu cầu vui chơi giải trí cho các em chưa được đáp ứng đầy đủ, bên cạnh đó cùng với sự tác động mặt trái của kinh tế thị trường và các tệ nạn xã hội nên công tác BV,CS&GDTE còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Để đẩy mạnh công tác BV,CS&GDTE trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 6c/ 2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Quyết định số 2445/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010”, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để có sự đầu tư đúng mức cho thế hệ tương lai của đất nước.

2. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của Nghị quyết và Quyết định của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác BV,CS&GDTE giai đoạn 2006-2010.

3. Các sở, ban ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp; có biện pháp riêng của ngành; báo cáo kịp thời những công việc cụ thể đã làm được về công tác BV,CS&GDTE theo tinh thần của Nghị quyết và Quyết định của HĐND và UBND tỉnh.

4. UBND các huyện và Thành phố Huế:

- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh và Quyết định của UBND Tỉnh về việc đẩy mạnh công tác BV,CS&GDTE giai đoạn 2006-2010 đến các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để đạt được các mục tiêu về BV,CS&GDTE.

- Phát động phong trào để các gia đình và cộng đồng cùng cam kết thực hiện các mục tiêu: chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng; giáo dục; vui chơi giải trí; bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay tại gia đình và cộng đồng.

5. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu để UBND Tỉnh biểu dương và khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BV,CS&GDTE; kiểm điểm, phê bình đối với những cá nhân, đơn vị không thực hiện tốt các mục tiêu BV,CS&GDTE và có biện pháp xử lý theo luật định đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm các quyền cơ bản của trẻ em.

Nhận được Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố Huế, các Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, có hiệu quả nhằm tích cực đẩy mạnh thực hiện công tác BV,CS&GDTE trên địa bàn toàn tỉnh. Giao Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 06 tháng và hàng năm./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Hòa