ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 47/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƯƠNG NGHIỆP QUỐC DOANH Ở CÁC QUẬN, HUYỆN.

Ngày 20 tháng 4 năm 1977 Ủy bannhân dân thành phố đã có công văn số 819/UB hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận,huyện về việc chuẩn bị điều kiện triển khai kế hoạch cải tạo và xây dựng ngànhthương nghiệp ở cấp quận, huyện.

Sau đó Sở Thương nghiệp đã tổchức nhiều cuộc họp giữa các công ty chuyên doanh và Phòng Thương nghiệp cácquận, huyện và đã đi đến nhất trí với phương hướng xây dựng ở mỗi quận các cửahàng trung tâm theo ngành hàng.

Đến nay, trong 12 quận nộithành, chúng ta đã thành lập được 59 cửa hàng trung tâm trong tổng số 120 cửahàng theo dự kiến, đạt tỷ lệ 49%. Trong đó, chỉ có 3 ngành hàng : Bách hóa, vậtliệu xây dựng, chất đốt cơ bản đã tổ chức xong mạng lưới cửa hàng khắp cácquận, huyện ; còn các ngành hàng khác thì mới triển khai xuống quận lẻ tẻ hoặccòn trong thời kỳ chuẩn bị với quận về địa điểm hoặc nhân sự.

Nhưng khi triển khai việc xâydựng cửa hàng trung tâm quận, chúng ta gặp khó khăn lớn là thiếu cán bộ quản lýchủ chốt của cửa hàng, mặt khác cơ sở vật chất kỹ thuật tối thiểu cũng khôngbảo đảm, do đó nhiều công ty chưa tổ chức được cửa hàng trực thuộc mình.

Song nguyên nhân chủ yếu vẫn làdo nhận thức về sự kết hợp giữa quản lý theo ngành với quản lý theo địa phươngchưa được xác định cụ thể, tư tưởng cầu toàn đòi hỏi phải có đủ điều kiện,phương tiện thì mới thành lập cửa hàng. Do đó việc triển khai xây dựng cửa hàngtrung tâm bị chậm trễ làm ảnh hưởng đến công tác lưu thông phân phối, đến việc cảitạo tư thương, quản lý thị trường.

Một phần từ thiếu sót trên nênchưa thực hiện được việc tập trung cao độ nguồn hàng vào tay Nhà nước, việcphân phối hàng hóa nhiều nơi còn tùy tiện, vi phạm chính sách, chế độ, tiêuchuẩn, phương thức mà Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Thương nghiệp đã quiđịnh, gây trở ngại cho sản xuất và làm phiền hà cho nhân dân.

Để khắc phục những thiếu sót vàtồn tại trên nhằm củng cố tổ chức thương nghiệp phục vụ đắc lực cho công táccải tạo và quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho các quận,huyện phối hợp với ngành Thương nghiệp tiến hành các công việc sau đây :

1. Khẩn trương triển khai mạnglưới cửa hàng trung tâm quận, huyện, củng cố về mặt tổ chức và quản lý, tăngcường cán bộ có năng lực đủ sức làm nhiệm vụ thu mua nắm nguồn hàng và phânphối kịp thời cho nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân trong quận, huyện, đồngthời làm tốt việc quản lý kinh tế và các mặt hoạt động khác của cửa hàng.

2. Các công ty chuyên doanh cầncó kế hoạch cụ thể, rót hàng đều đặn cho cửa hàng, tăng cường chỉ đạo và quảnlý về mặt nghiệp vụ, kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ, thể lệ thươngnghiệp, không để hư hỏng, thất thoát hàng hóa.

3. Ủy ban nhân dân các quận,huyện cần tích cực thu xếp nhà cửa để sớm hình thành hệ thống cửa hàng trungtâm theo môt quy hoạch mạng lưới hợp lý, phục vụ thuận tiện nhu cầu của nhândân, có trách nhiệm cùng với các công ty chuyên doanh quản lý tốt các cửa hàngtại địa phương.

4. Ban Tổ chức chánh quyền thànhphố và Sở Thương nghiệp cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về mối quan hệ giữaquản lý theo ngành với quản lý theo địa phương trên lĩnh vực thương nghiệp, vềtrách nhiệm của từng cấp trong việc quản lý hàng hóa, quản lý lao động, quản lýtài sản ở cửa hàng trung tâm quận nhằm mục đích đưa công tác lưu thông phânphối hàng hóa trong từng quận, huyện nói riêng và trong toàn thành phố nóichung được thông suốt, phục vụ kịp thời cho công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩavà xây dựng chủ nghĩa xã hội ở thành phố.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn