UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm

 trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

______________________

Hàng năm vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, các phương tiện vận tải đường dài và xe khách liên tỉnh thường quay vòng, tăng chuyến. Vì vậy tình trạng chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu thường xuyên xảy ra, gây nên các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, nghiêm trọng. Để ngăn ngừa tình trạng này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán; UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện và thành phố, thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là các vi phạm về tốc độ, quá tải của các xe tải đường dài và xe khách liên tỉnh. Tăng cường, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức chốt chặn kiểm tra thường trực 24/24 trên các tuyến Quốc lộ, trong đó tập trung các tuyến Quốc lộ 1A, 49A và đường tránh Huế.

2. Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế chỉ đạo công an các huyện, thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các loại xe công nông, xe 3-4 bánh tự chế thuộc diện cấm lưu hành theo Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ; tuyệt đối không để các loại xe trên lưu hành trên các tuyến đường kể từ ngày 01/01/2008.

3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương chi tiết việc triển khai thực hiện Quyết định số 2845/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với các hộ gia đình có xe công nông trên địa bàn thuộc diện cấm lưu hành.

4. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện và thành phố Huế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện