THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 470-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH CUỐI NĂM 1977

Nhân dịp cuối năm 1977, để chuẩn bịtốt cho năm 1978, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đồng chí Chủ tịchỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ và chặt chẽ cácbiện pháp tài chính cuối năm dưới đây.

1. Chỉ đạo việc kiểm tra và nhắcnhở các đơn vị thuộc quyền chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chi tiêu của Nhà nước,ngăn chặn tình trạng tranh thủ chi chạy kinh phí cuối năm dưới mọi hình thứcnhư chi ngoài kế hoạch không có lý do chính đáng; mua sắm đồ đạc, tăng dự trữvật tư, hàng hóa không trên cơ sở nhu cầu thực tế; ứng trước tiền mua hàng;thanh toán khối lượng khống về xây dựng cơ bản, v.v….

Các cơ quan, đơn vị phải nghiêmchỉnh nộp trả lại ngân sách, theo chế độ, các khoản kinh phí và tiền vốn đượcngân sách cấp phát cuối năm không sử dụng hết; tuyệt đối không được giữ lạidưới mọi hình thức để sử dụng cho năm sau.

Đối với những việc năm trước, làmkhông đạt chỉ tiêu mà năm sau phải làm bù theo quyết định của Thường vụ Hộiđồng Chính phủ thì phải ghi vào kế hoạch năm 1978.

2. Nghiêm cấm tất cả các ngành, cáccấp giữ các loại quỹ riêng để chi tiêu trái phép.

Bất cứ ngành nào, cấp nào, đơn vịnào đến nay còn giữ các quỹ riêng không đúng pháp luật, các khoản tiền và hàngtịch thu, các loại vàng bạc và đá quý, v.v… không kể từ nguồn nào mà có, đềuphải:

- Nếu là tiền mặt, thì nộp trựctiếp vào Ngân hàng Nhà nước;

- Nếu là vàng, bạc và đá quý, thìnộp vào Ngân hàng Nhà nước; tính thành tiền nộp ngân sách Nhà nước đối với cáckhoản vàng bạc đã tịch thu;

- Nếu là hàng hóa đang giữ thì báocáo cho Ty, Sở tài chính biết để có kế hoạch giao lại cho các ngành kinh doanhnhận và thanh toán tiền cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan, đơn vị nào còn giữ các quỹriêng hoặc các tài sản nói trên mà không nộp vào ngân sách Nhà nước thì Thủtrưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước.

3. Chỉ đạo việc kiểm tra và hướngdẫn các đơn vị thuộc quyền chấp hành nghiêm ngặt chế độ thu chi tiền mặt.

Tất cả các xí nghiệp, cửa hàng,công trường, cơ quan hành chính sự nghiệp có thu tiền mặt đều phải nộp hết vàkịp thời vào Ngân hàng Nhà nước, chỉ được phép giữ quỹ tiền mặt trong phạm vimức tối đa do ngân hàng Nhà nước quy định. Tiền mặt cần tới đâu thì rút tạingân hàng tới đó theo kế hoạch và phải sử dụng tiết kiệm, đúng chế độ, đúngchính sách giá cả của Nhà nước, không tùy thiện cho cá nhân hoặc đơn vị khácvay mượn ngoài chế độ. Tất cả các khoản tạm ứng cho cán bộ để chi tiêu việccông, các khoản tạm ứng cho cá nhân đến cuối năm đều phải thanh quyết toán dứtđiểm.

4. Bộ Tài chính cùng các địa phươngxác định cụ thể số kết dư ngân sách được giữ lại làm dự trữ cho ngân sách tỉnh,thành, Toàn bộ số vốn còn lại của ngân sách tỉnh, thành tính đến cuối năm 1977phải được huy động ra sử dụng để cân đối thu chi ngân sách tỉnh, thành phố năm1978. Đối với những tỉnh, thành có điều kiện cân đối được thu chi ngân sáchbằng nguồn thu trong năm 1978, Bộ Tài chính cần bàn bạc với các địa phương đểđiều động số kết dư của ngân sách tỉnh, thành, còn lại tính đến cuối năm 1977,để phục vụ cho lợi ích chung của nền kinh tế quốc dân.

Vì lợi ích chung của nền kinh tếquốc dân cả nước, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồngChính phủ, các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện có kết quảchỉ thị này. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ, tiến hànhtheo dõi kiểm tra và báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng