ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 48/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 1978

CHỈ THỊ

TIẾPTỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI TẠO NHÀ, ĐẤT CHO THUÊ NHANH CHÓNG HOÀN THÀNH TRONGTHÁNG 9/1978

Thi hành quyết định số 111-CPngày 11-4-1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách quản lý và cải tạo xãhội chủ nghĩa đối với nhà, đất ở các đô thị các tỉnh phía nam, Thành ủy và Ủyban nhân dân thành phố đã có nghị quyết triển khai công tác cải tạo nhà, đấtcho thuê ở thành phố đến cuối tháng 3/1978 chấm dứt. Ngành quản lý nhà, đất vàchính quyền các cấp quận, phường, xã đã có nhiều cố gắng thực hiện.

Nhìn chung, cho đến nay, toànthành phố hoàn thành cơ bản bước xóa bỏ quyền chiếm hữu kinh doanh cho thuê nhàđất lớn để bóc lột và xác lập quyền quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đốivới đại bộ phận nhà, đất cho thuê trong thành phố. Theo thống kê nắm được còn161 chủ thuộc diện cải tạo chưa làm đơn giao nhà để nhà nước quản lý, trong đócó 123 chủ mới phát hiện, trong tổng số 1.819 tư nhân và công ty hội đoàn thuộcdiện cải tạo. Trừ huyện Thủ Đức, quận 6 và quận 10 đã thực hiện đến bước xử lý,còn hầu hết các địa phương chưa thành lập Hội đồng xử lý nhà đất do tư nhânchuyển giao lại cho Nhà nước. Nói chung, chưa quận, huyện nào nghiên cứu lập kếhoạch điều chỉnh, sắp xếp lại nhà đất chiếm cứ bất hợp pháp và sử dụng bất hợplý trong diện nhà, đất tiếp thu cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đó là bước quan trọngphức tạp, cần phải khẩn trương, tích cực thực hiện.

Nguyên nhân tình hình nóitrên, một phần quan trọng là do yêu cầu nhiệm vụ của thành phố cùng một lúcphải thực hiện công tác cải tạo và xây dựng trên nhiều mặt kinh tế, chính trị,văn hóa, xã hội. Đặc biệt công tác cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh trongthời gian qua đã thu hút một lực lượng khá lớn; kể cả lực lượng quản lý, phânphối, giải quyết chính sách của ngành nhà, đất, ảnh hưởng đến tiến trình côngtác cải tạo nhà đất cho thuê. Cần kiểm điểm để kịp thời khắc phục những nguyênnhân phát sinh từ sự nhận thức chưa thật đúng mức về tầm quan trọng và tínhkhẩn trương của công tác cải tạo nhà, đất cho thuê, và sự chỉ đạo nói chungchưa tập trung, thiếu liên tục, thiếu kiên quyết của các Ủy ban nhân dân quận,huyện, gây nên tình trạng trì trệ ở nhiều nơi và thậm chí có nơi, toàn bộ côngtác này đã bị hoãn.

Để kịp thời khắc phục tìnhhình chậm trễ nói trên, đẩy mạnh mọi mặt công tác, nhanh chóng hoàn thành côngtác cải tạo nhà, đất cho thuê đúng với tinh thần nghị quyết của Thành ủy và sựchỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tạo điều kiện tốt xúc tiến công tác cải tạonhà, đất của sĩ quan, nhân viên cao cấp của ngụy quân, ngụy quyền và tổ chứcđảng phái tôn giáo phản động, trong thời gian tới, cấp chính quyền quận, huyệncần chú ý thực hiện đúng và đầy đủ mấy quy định sau đây :

1. Khẩn trương củng cố lại lựclượng làm công tác cải tạo nhà, đất cho thuê, có kế hoạch giải quyết các tồntại của bước chuyển quyền sở hữu những nhà, đất cho thuê sang Nhà nước quản lý,nhanh chóng xúc tiến công tác xử lý và tổ chức quản lý quy hoạch, lập dự án sắpxếp điều chỉnh, những nơi cần thiết và có kế hoạch triển khai những dự án nàysau khi được Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt, nhằm hoàn thành công tác cảitạo quản lý nhà, đất cho thuê.

2. Rà soát lại những chủ cónhà, đất cho thuê dưới khởi điểm cải tạo và kiểm tra phát hiện số chủ khôngkhai trình, để nghiên cứu đưa vào diện cải tạo theo quy định, tiếp tục tổ chứccho những chủ cho thuê còn sót lại học tập chính sách cải tạo, và quy định thờigian để hoàn thành việc tiếp nhận nhà ở địa phương.

3. Quận, huyện nào chưa cấpquyết định tạm về việc chuyển quyền sở hữu nhà, đất cho thuê, phải thực hiệncho xong, đồng thời thành lập Hội đồng xử lý, xét chính sách đối với chủ nhà,đất cho thuê gởi lên Ban cải tạo nhà, đất xét duyệt trình Ủy ban nhân dân thànhphố quyết định.

4. Riêng việc quy hoạch điềuchỉnh, trước mắt cần tập trung vào việc nghiên cứu giải quyết những trường hợpnhà ở không hợp lệ, những khu vực quan hệ đến kế hoạch, quy hoạch về an ninh,kinh tế, chính trị, quân sự và những người chiếm nhiều nhà trong thành phố.Tránh việc đảo lộn, xáo trộn chưa cần thiết chỗ ăn, chỗ ở của nhân dân nhất lànhững thành phần nhân dân lao động nghèo và cán bộ, công nhân, viên chức Nhànước.

Để thực hiện tốt sự tôn trọngquyền cư trú của nhân dân, trong mọi trường hợp cần thiết điều chỉnh sắp sếplại, địa phương cần nghiên cứu, quy hoạch, lập dự án báo cáo cho Sở Quản lýnhà, đất thành phố và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Nghiêm cấmmọi hành động tùy tiện lấy nhà, đuổi nhà, kể cả những trường hợp hoán đổi khôngcần thiết.

6. Sở Quản lý nhà, đất thànhphố cần xây dựng, phổ biến mẫu biểu số sách quản lý và tổ chức tập huấn kịpthời cho cấn bộ, nhân viên làm công tác quản lý nhà ở của Nhà nước ở các quận,huyện cho công bố quy định tạm thời về giá biểu thu tiền cho thuê nhà, lậpphương án thu chi về tài chánh hàng tháng cho từng quận, huyện, đưa công tácquản lý nhà ở đi vào nề nếp ngay từ ban đầu.

Vì công tác quan trọng phứctạp và phải chấm dứt để chuyển sang công tác cải tạo nhà, đất của sĩ quan, nhânviên cao cấp thuộc ngụy quân, ngụy quyền và các đảng phái, tôn giáo phản động.Ủy ban nhân dân thành phố xin nhắc Ủy ban nhân dân các quận, huyện chú ý chỉđạo chặt chẽ để hoàn thành công tác cải tạo nhà, đất cho thuê chậm nhất vàocuối tháng 9/1978.

Trong thời gian này, Sở Quảnlý nhà đất chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch hướngdẫn thi hành tốt chỉ thị này và chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết rút kinhnghiệm công tác cải tạo nhà, đất cho thuê để phục vụ cho công tác tới.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCHVũ Đình Liệu