THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 487-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1997

CHỈ THỊ

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰNGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Từ ngày thành lập đếnnay, HộiCựu chiến binh Việt Nam đã hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, được xã hội thừanhận. Là chỗ dựa tin cậy của Đảng và của chính quyền, Hội đã tự khẳng định đượcmình là một đoàn thể chính trị - xã hội, đại biểu ý chí và nguyệnvọng của cựuchiến binh, có uy tín trong nhân dân.

Để tập hợp, đoàn kết,giáo dụccựu chiến binh tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thốngtốt đẹp của"Bộ đội Cụ Hồ", tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, gópphần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và chăm lo bảo vệ quyền lợichính đáng cho hội viên Cựu chiến binh, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan hànhchính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo và tạo điều kiệnthuận lợi cho việcthành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ quan, đơn vị mìnhvà quan tâm, hỗ trợcác điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức Hội nhưđối với các đoàn thể chính trị - xã hội khác.

2. Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ phối hợp với Trung ươngHội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn về quy mô tổchức và nội dung hoạt độngcủa tổ chức Hội Cựu chiến binh ở các cơ quan, đơn vịnói trên, bảo đảm tính thiết thực, tránh hình thức, chủ yếu là hoạt động kiêmnhiệm.

3. Bộ Tài chínhhướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chínhsách cho cán bộ và kinh phí hoạt độngcủa Hội trong các cơ quan nói trên theoquy định hiện hành.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, cơ quan trựcthuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp tổchức triển khai thực hiện chỉ thị này. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ theo dõi,tổng hợp tình hình thựchiện chỉ thị này để phản ánh với Thủ tướng trong báo cáođịnh kỳ của Ban.

Phan Văn Khải

(Đã ký)