ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 49/CT-UB

TP.Hồ chí minh, ngày 26 tháng 10 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHẤN CHỈNH CÁC ĐIỂM GIỮ XE HAI BÁNH

Gần đây, ở các điểm giữ xe 2bánh trên địa bàn thành phố đã thường xuyên xảy ra tình trạng thu quá giá;nhiều nơi chẳng những vi phạm kỷ luật giá mà còn có thái độ thiếu lịch sự và vôtrách nhiệm đối với khách gởi xe, làm cho nhiều người bất bình và báo chí thànhphố đã có nhiều lần phản ánh. Ủy ban Nhân dân quận, huyện có chỉ đạo cho Côngty dịch vụ quận, huyện và các ngành chức năng tích cực kiểm tra xử lý, nhưngtình hình vẫn chưa được cải thiện do có nhiều người trong cơ quan Nhà nước vàcá nhân đứng ra kinh doanh các bãi giữ xe, không thực hiện quy định giá vàkhông chịu sự quản lý của ngành dịch vụ.

Để sớm chấm dứt tình trạng trên,Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Cấm cán bộ công nhân viênchức đương chức trong các cơ quan Nhà nước (kể cả công an và quân đội) đứng rakinh doanh các điểm giữ xe dưới bất cứ hình thức nào; chỉ có Công ty dịch vụquận, huyện là cơ quan chức năng chỉ định người ra quản lý và kinh doanh khaithác các bãi giữ xe.

2. Công ty Dịch vụ Tổng hợpthành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Công ty dịch vụ quận, huyệnthực hiện phương thức tổ chức, quản lý và khai thác các điểm giữ xe theo hìnhthức quốc doanh; không tổ chức dưới hình thức hợp tác lao động hoặc giao điểmgiữ xe cho tư nhân như trước đây, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận,huyện quy hoạch lại mạng lưới giữ xe cho hợp lý, chấm dứt tình trạng sử dụng lềđường ở các giao điểm hoặc chiếm cả lề đường làm điểm giữ xe.

3. Ủy ban Nhân dân quận, huyệnphối hợp với Công ty Dịch vụ Tổng hợp thành phố để chỉ đạo quy hoạch sắp xếplại các điểm giữ xe trên địa bàn mình; quy hoạch xong đến đâu, ra quyết địnhcấp cho Công ty Dịch vụ đến đó (không cấp cho tổ chức tập thể hoặc cá nhân).Công ty Dịch vụ đến đó (không cấp cho tổ chức tập thể hoặc cá nhân). Công tydịch vụ quận, huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân quận, huyện và ngànhcấp trên về toàn bộ hoạt động của các điểm giữ xe trên địa bàn mình.

Công ty Dịch vụ Tổng hợp Thànhphố và Ủy ban Nhân dân quận, huyện có kế hoạch phối hợp chặt chẽ để ổn địnhcông tác giữ xe 2 bánh trên địa bàn thành phố trước ngày 15-12-1985. Các bãigiữ xe nội bộ trong các cơ quan không thuộc diện quản lý theo tinh thần chỉ thịnày.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện,Công ty Dịch vụ Tổng hợp thành phố và các ngành chức năng liên quan tổ chứctriển khai thực hiện tốt tinh thần chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc báo cáo về Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố để kịp thời giảiquyết.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết