CHỈ THỊ

CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 51/TTG NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAITHI HÀNH LUẬT BAN HÀNH
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật đã được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 12tháng 11 năm 1996 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Đâylà một trong những đạo luật quan trọng, quy định thẩm quyền, thủ tục và trìnhtự ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương;đồng thời, quy định các nguyên tắc chung làm cơ sở pháp lý cho việc ban hànhcác văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.

Để kịp thời triển khaithi hành Luật này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ soạnthảo:

- Nghị định ban hành Quy chế về thẩm định các dự án, dự thảovăn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chứcpháp chế ngành;

- Nghị định về việc dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếngnước ngoài.

Các nghị định này phải được soạn thảo trình Chính phủ banhành trong tháng 1 năm 1997.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đượcgiao chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm phápluật khác khi trình Chính phủ phải đảm bảo yêu cầu chất lượng cao; nội dung cácđiều khoản phải được chi tiết hoá, rõ ràng, cụ thể, để khi các văn bản đó đượcban hành và có hiệu lực thì có khả năng thực thi ngay. Trong trường hợp luật,pháp lệnh, nghị định có các điều, khoản cần phải được quy định chi tiết bằng cácvăn bản khác thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải trình đồng bộ các văn bản đóvới các dự án luật, pháp lệnh, nghị định để Chính phủ xem xét; đồng thời phảikèm theo danh mục các văn bản, các điều khoản của văn bản bị bãi bỏ.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương sắp xếp lại cán bộ,kiện toàn lại tổ chức pháp chế, bảo đảm để các tổ chức này thực sự trở thành cơquan tham mưu, có đủ cán bộ có năng lực, trình độ cao, đủ sức tham mưu cho lãnhđạo trong hoạt động xây dựng và quản lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm cácyêu cầu ban hành văn bản quy phạm pháp luật như đã nêu ở điểm 2 Chỉ thị này vàphù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thểvề nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành và địa phương.

4. Tiến hành đợt tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quyphạm pháp luật trong hai năm 1997-1998 theo kế hoạch chung của Chính phủ kèmtheo Chỉ thị này.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chỉđạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ cho các Bộ, ngành và địa phươngtrong việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng rà soát này.

5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữuquan khẩn trương soạn thảo để sớm trình Chính phủ dự án Luật thẩm quyền, trìnhtự và thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân.

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộngLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ trựcthuộc, nhất là những người trực tiếp quan hệ tới công tác soạn thảo văn bản quyphạm pháp luật.

Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉđạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền ý nghĩa và nội dung Luật banhành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉđạo các cơ sở đào tạo nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu liênquan cho phù hợp với các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ có kếhoạch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành,các cơ quan đoàn thể xã hội ở Trung ương và địa phương để triển khai thực hiệntốt Luật này.

7. Văn phòng Chính phủ có kế hoạch củng cố bộ phận Công báo,tăng cường cán bộ và phương tiện để bảo đảm việc xuất bản và phát hành tờ Côngbáo đến tận các Bộ, ngành, các cấp chính quyền và nhân dân. Các văn bản quyphạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương phải được đăng trên tờ"Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong thời hạnchậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị này.