ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2006/CT-UBND

Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁODỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN TỪ 2005-2010

Thực hiện Quyếtđịnh số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chínhsách phát triển Giáo dục mầm non, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyếtsố 2a/BT 2/2005/NQ-HĐND5 ngày 5/4/2005 về phát triển Giáo dục mầm non tỉnh ThừaThiên Huế giai đoạn 2005-2010 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1897/2005/QĐ-UBND ngày 10/6/2005 về việc phê duyệt đề án.

Qua hơn một năm triểnkhai thực hiện, các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốHuế đã có nhiều cố gắng thực hiện một số chính sách giúp Giáo dục mầm non ổnđịnh phát triển, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội đối với giáo dụcmầm non.

Tuy nhiên, trong quátrình triển khai đề án vẫn thể hiện nhiều vấn đề bất cập: một số đơn vị thựchiện vẫn còn thiếu đồng bộ, tiến độ còn chậm, thậm chí có nơi chưa thực sự quantâm, dẫn đến hiệu quả đề án chưa cao.

Để Đề án phát triểnGiáo dục mầm non thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên toàn tỉnh, UBND tỉnh yêucầu:

1. Sở Giáo dục và Đàotạo phối hợp với UBND các huyện và thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh nâng caonhận thức tầm quan trọng của Giáo dục bậc mầm non và nhiệm vụ về Giáo dục mầmnon; tăng cường quán triệt Luật Giáo dục sửa đổi đã được Quốc hội thông quangày 14/6/2005, Quyết định 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chínhphủ về một số chính sách phát triển Giáo dục mầm non, Quyết định 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ t­ướng về phê duyệt Đề án “Phát triểnGiáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015”, Thông tư­ số 05/2003/TTLT /BGD&ĐT-BNV-BTCngày 24/2/2003 về hư­ớng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non,Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 26/12/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạovề quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Điều lệ tr­ường mầm nonban hành kèm theo Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 20/7/2000, từ đó cócác giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện đề án.

2. Các huyện, thànhphố Huế cần tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Giáo dụcmầm non và chỉ đạo chuyển đổi các lọai hình trường lớp ở bậc mầm non theo quiđịnh hiện hành. Khẩn trương xây dựng phương án xây dựng trường công lập ở cácđịa bàn khó khăn (các vùng nằm trong qui định); đồng thời có biện pháp tích cựcđể khẩn trương chuyển các trường công lập sang hoạt động theo mô hình cáctrường ngoài công lập đối với những nơi có điều kiện kinh tế phát triển; báocáo cụ thể về Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan th­ường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnhđể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. UBND các huyện chỉđạo tăng cường công tác đào tạo, quan tâm và bảo đảm chế độ chính sách cho độingũ giáo viên mầm non; phối hợp có hiệu quả việc triển khai Đề án “Nâng caochất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý” để chuẩn hóa và nâng cao trìnhđộ giáo viên. Chấm dứt tình trạng giáo viên không có trình độ chuyên môn nghiệpvụ vẫn làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

Thực hiện nghiêm túcchế độ chính sách theo đề án của tỉnh: Đảm bảo chính sách l­ương cho giáo viênmầm non, hỗ trợ bằng mức lư­ơng tối thiểu của cán bộ công chức và đóng bảo hiểmy tế, bảo hiểm xã hội cho giáo viên. Cố gắng huy động từ các khoản thu hợp phápkhác như­: học phí, huy động các nguồn lực trong xã hội...để trả lương cho giáoviên mầm non ngoài công lập tương đương với giáo viên công lập có cùng trình độđào tạo và thời gian công tác. Các huyện, thành phố thực hiện chính sách tuyểndụng biên chế và hợp đồng theo Luật Lao động đúng quy trình và qui định hiệnhành.

4. Sở Giáo dục và Đàotạo, UBND các huyện và thành phố Huế phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, ban,ngành, đoàn thể và cơ quan liên quan huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnhcông tác xã hội hóa giáo dục mầm non nhằm tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vậtchất theo hướng từng bước chuẩn hóa. Các địa phư­ơng quy hoạch quỹ đất chongành Giáo dục mầm non đảm bảo xây dựng trường mầm non theo hướng tập trung vàđạt chuẩn quốc gia; bảo đảm đủ điều kiện cho các cháu sinh hoạt, học tập, vuichơi.

Trên cơ sở mục tiêucủa đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Nội vụ, Tài nguyên Môi trường cần phối hợp chặtchẽ và chỉ đạo tốt hơn để giúp các huyện, thành phố thực hiện tốt đề án “Pháttriển Giáo dục mầm non”; Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thư­ờng trực của Banchỉ đạo cấp tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị cơ sởthực hiện đề án, tổng hợp tình hình triển khai và báo cáo định kỳ 6 tháng, hàngnăm cho UBND tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa