UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn

thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước

______________________

Để triển khai thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Doanh nghiệp Nhà nước; Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT /BTP-BNV ngày 24/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban thuộc UBND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu công tác pháp chế để bố trí, sắp xếp tổ chức theo hướng thành lập Phòng pháp chế (số phòng chuyên môn của cơ quan, đơn vị không được vượt quá số lượng phòng đã được quy định) hoặc phân công đầu mối đảm nhiệm công tác pháp chế và bố trí công chức pháp chế chuyên trách của cơ quan theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV của Liên bộ Bộ Tư pháp-Bộ Nội vụ nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành, lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện những công tác khác được giao.

- Đối với các cơ quan, đơn vịđã thành lập tổ chức pháp chế trước thời điểm Nghị định số 122/2004/NĐ-CP có hiệu lực, thì tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và củng cố lại tổ chức cho phù hợp với quy định của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV.

- Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập tổ chức pháp chế, trước mắt để đảm bảo cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, mỗi cơ quan phân công một cán bộ phụ trách công tác pháp chế đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và theo Mục II Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV.

2. Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế để thành lập tổ chức pháp chế phù hợp hoặc bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách hoặc thuê cố vấn pháp lý nhằm giúp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước về những vấn đề pháp lý và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, tránh những rủi ro trong quan hệ kinh tế.

3. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ có kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, kiện toàn và củng cố tổ chức pháp chế của các Sở, ban thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV và báo cáo UBND tỉnh.

4. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh từ nay cho đến 30/12/2005 phải hoàn thành cơ bản việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế và báo cáo kết quả về UBND tỉnh(qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý