ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 53/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC GẤP RÚT ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ

Được biết số tiền chi phí dùngcho đào tạo của Thành phố, theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước phân bổ, đến nay cònđọng lại nhiều, trong khi đó thành phố còn thiếu rất nhiều công nhân cho một sốngành nghề, thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương gấp rútlập kế hoạch và xúc tiến việc này trong quý 4/77.

Thường trực Ủy ban nhân dânThành phố, ủy nhiệm Ủy ban kế hoạch thành phố chủ trì cùng với Sở Lao động, SởTài chánh, Sở Công nghiệp và một số Sở Ban Ngành, Quận có liên quan (như TânBình, Gò Vấp v.v…) phối hợp lên phương án đào tạo công nhân để trong quý 4/77này có thể mở lớp được.

Thường trực Ủy ban gợi ý : đàotạo công nhân dệt từ 500 đến 1.000 người, công nhân cơ điện (nguội, rèn- chínhxác, gia công tiện, phay, bào) từ 1.000 đến 1.500 người… tuyển lựa số thanhniên con em cán bộ, gia đình cách mạng, số trẻ có lý lịch rõ ràng, lịch sử tốtv.v…

Cố gắng đến ngày 5/10/1977 Ủyban kế hoạch và bộ phận chuẩn bị có thể trình phương

Nơi
- UBKH Thành phố
- Sở Lao động
- Sở Tài chánh
- Sở Công nghiệp
- A.5 Xuân, A.9 Lê (để biết)
- TH (Khối CN, Lao động)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công