BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 1997

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn ma tuý, mại dâm trong nhân dân

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và toàn xã hội rất quan tâm đến việc phòng, chống các tệ nạn xã hội nhằm hạn chế, đẩy lùi tình hình sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng các chất ma tuý và tệ nạn mại dâm ở nước ta.

Ngành văn hoá - thông tin đã có cố gắng trong việc tuyên truyền phòng, chống ma tuý bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, góp phần thực hiện có hiệu quả bước đầu Chỉ thị số 23 CT/TW ngày 1 tháng 3 năm 1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội, Nghị quyết số 06-CP ngày 24 tháng 1 năm 1993 của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý và Nghị định 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 về những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình hình các tệ nạn xã hội hiện nay chưa giảm được bao nhiêu và có diễn biến phức tạp. Việc trồng cây thuốc phiện ở một số vùng miền núi và đồng bào dân tộc chưa xoá bỏ triệt để. Tình hình sản xuất, bào chế, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán các chất ma tuý trong nội địa, từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài không giảm, thậm chí có nhiều vụ việc rất nghiêm trọng. Tình hình sử dụng các chất ma tuý có nguy cơ tăng trong lớp trẻ, đặc biệt nguy hiểm là ma tuý đã đi vào trong học đường. Tệ nạn mại dâm diễn ra với những thủ đoạn tinh vi khôn khéo hơn.

Công tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội do nhiều ngành, nhiều lực lượng thực hiện, tuy có cố gắng nhưng chưa phối hợp chặt chẽ. Ngành văn hoá - thông tin thực hiện công tác này cũng còn nhiều hạn chế trong khâu chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nên nhìn chung chưa mạnh, chưa sâu, chưa đều, chưa thường xuyên.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội, Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình quốc gia 06/CP về việc phòng, chống và kiểm soát ma tuý từ nay đến năm 2000, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ thị:

1. Toàn ngành văn hoá - thông tin phải xác định việc phòng, chống các tệ nạn xã hội, trong đó đặc biệt là tệ nạn ma tuý, mại dâm là vấn đề quan trọng, cấp bách, dai dẳng và phức tạp, có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp cách mạng, trực tiếp là sự nghiệp xây dựng con người mới và nền văn hoá mới của Quốc gia và dân tộc, đến sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

2. Toàn ngành Văn hoá - Thông tin, từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, các đơn vị quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp, cũng như sản xuất kinh doanh, phải phối hợp với các ngành và các lực lượng, tích cực và thường xuyên làm công tác tuyên truyền trong nhân dân về phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Cụ thể là:

- Từng cấp, từng đơn vị phải có kế hoạch cụ thể về tuyên truyền cho công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

- Chỉ đạo và điều hành các đơn vị, các lực lượng của ngành để làm tốt những việc sau:

+ Tổ chức sáng tác, biên soạn, in ấn, xuất bản tài liệu, nội dung dưới nhiều hình thức, thể loại về phòng, chống và kiểm soát ma tuý, mại dâm để cấp cho các cơ sở và các hộ gia đình.

+ Tổ chức sáng tác, biên soạn, in ấn, xuất bản tài liệu, nội dung dưới nhiều hình thức, thể loại về phòng, chống và kiểm soát ma tuý, mại dâm để cấp cho các cơ sở và các hộ gia đình.

+ Tổ chức các chuyên mục trên các phương tiện truyền thông đại chúng về phòng chống tệ nạn xã hội.

+ Kẻ vẽ, dựng các cụm cổ động ở các nơi công cộng, khu dân cư...

+ Xây dựng các chương trình tuyên truyền thích hợp, tổ chức cho các đội thông tin lưu động, đối chiếu bóng lưu động, các đội tuyên truyền xung kích, các đội văn nghệ quần chúng, các nhà văn hoá, câu lạc bộ... tuyên truyền việc phòng, chống ma tuý, mại dâm dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động cho các đối tượng.

+ Chỉ đạo tích cực việc xây dựng làng bản, gia đình văn hoá, trong đó có một tiêu chuẩn quan trọng là không mắc vào tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, liên hoan về nội dung phóng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội trong cán bộ ngành văn hoá - thông tin và các đơn vị cơ sở...

3. Cán bộ trong ngành Văn hoá - Thông tin cần phải hiểu biết về tác hại của tệ nạn ma tuý, mại dâm, quản lý và giáo dục con cái không vi phạm vào tệ nạn này dưới bất cứ hình thức nào.

4. Định kỳ 6 tháng và 1 năm các Sở VHTT tỉnh, thành, các đơn vị trực thuộc phải báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng về Ban chỉ đạo và Văn phòng Bộ.

Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh thành trong cả nước, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Ban chỉ đạo tuyên truyền phòng chống ma tuý của Bộ có trách nhiệm thực hiện chỉ thị này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Khoa Điềm