SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2008

CHỈ THỊ

V/v: Hướng dẫn về quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh phổ thông.

______________________

Kính gửi : -Trưởng phòng GD&ĐT huyện , thị,

- Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.

Thực hiện quyết đinh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số : 51/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành “ Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại ácc trường THCS và THPT”, Sở GD&ĐT hướng dẫn bổ sung một sô qui định sau :

Việc giải quyết chuyển trường.và tiếp nhận học sinh chuyên trường từ nơi khác đến phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ quy định tại Quyết định số : 51/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

I Những quy định về chuyển trường :

1 Chuyển trường :

-Chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung học chuyên.biệt ( phố thông dân tộc nội trú, trưởng chuyên, trường năng khiếu ) thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.

-Chuyển trường từ trường THPT ngoài công lập sang trường THPT công lập chỉ dược xem xét. giải quyết trong hai trường hợp sau :

+Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập phải chuyên nơi cư trú theo

cha mẹ hoặc người giám hộ dấn vùng có diều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trưởng THPT ngoài công lập thì Giám Đốc Sở GD-ĐT sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập.

+Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sớ Giáo Dục & Đào tạo sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể dối vơi việc chuyển vào học trưừng THPT công lập.

2. Tiếp nhận học sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài, học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam :

Học sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài, học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục học tập tại các trường THCS, THPT của Việt Nam trên cơ sở đảm bảo đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục quy định. Đối với đối tượng học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước và học sinh người nước ngoài đến Việt Nam. Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo sẽ xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể theo Quyết định số : 51/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về diều kiện và thủ tục tiếp nhận học sinh về nước, tiếp nhận học sinh người nước ngoài.

II- Điều kiện, thủ tục chuyển trường và xin học lại .

*Đối tượng chuyển trường và xinl học lại

1- Chuyển trường :

- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuỵển trường.

2. Xin học lại : 

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi qui định của từng cấp học.

* Hồ sơ thủ tục chuyển trường :

1- Hồ sơ thủ tục chuyển trường gồm :

- Đơn xin chuyển trường do cha , mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Học bạ ( bản chính )

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới ( bản công chứng ) có đối chiếu bản chính

- Bản sao giấy khai sinh.

 - Giấy chứng nhận vào lớp đậu cấp THPT hoặc THCS quy định cụ thể loại hình trường loại trường được tuyển ( công lập hoặc ngoài công lập )

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phỏng Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường THCS do phòng quản lí ), Giám dốc Sở Giáo dục và Đào tạo ( đối với các trường THPT do Sở Ciáo dục và Đào tạo quản lý ) nơi đi cấp ( trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh , thành phố khác ) .

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên : khuyến khích trong học tập; thi, tuyển sinh, thi tốt nghiệp ( nếu có )

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ tại nơi chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

2- Thủ tục chuyển trường :

- Đối với học sinh Trung học cơ sở ( khối trường THCS trực thuộc Phòng GD&ĐT quản lý):

+Chuyển trường trong tỉnh : Hiệu trưởng của trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét giải quyết nếu học sinh có đầy đủ hồ sơ chuyển trường theo đúng quy định như trên.

+ Chuyên trường đến từ tỉnh, thành phố khác : Phòng GD&ĐT nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

- Đối với học sinh Trung học phổ thông học sinh Trung học cơ sở trong trường Trung Học Phổ thông :

- Chuyển trường trong tỉnh : Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét giải quyết nếu học sinh có đầy đủ hồ sơ chuyển trường theo đúng quy định như trên.

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác : Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận , kiềm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

3- Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới . Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng GD&ĐT ( đối với cấp THCS) và Giám đốc Sở GD&ĐT ( đối với cấp THPT và THCS trong trường THPT) nơi đến xem xét, quyết định.

* Hồ sơ thủ tục xin học lại :

1- Hồ sơ xin học lại :

- Đơn xin học lại do học sinh ký.

- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học ( bản chinh ).

- bằng tốt nghiệp của cấp học dưới ( bàn công chứng ).

- Giấy xác nhận của chính quyên địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

2- Thủ tục xin học lại.

- Trường hợp xin học lại tại trường cũ : Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp xin học lại tại trường khác : Hồ sơ bồ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

- Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp THPT : Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết địnhtrên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

3-Việc xin học lại được trục hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

IIII Quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển trường.

Ngoài những qui định chung về chuyên trưởng . Sở Giáo dục và Đào tạo qui định bổ sung về chuyển trường và tiếp nhận học sinh phổ thông như sau :

-Phòng Giáo Dục Trung học - Sở Giáo dục & Đào tạo tiếp nhận và giới thiệu về trường Trung học phổ thông theo nơi cư trú và hồ sơ chuyển trường đã dược kiểm tra đối với học sinh THPT , học sinh THCS trong trường THPT

-Phòng giáo dục & Đào tạo tiếp nhận và giới thiệu về trường trung học cơ sở theo nơi cư trú sau khi dã kiểm tra hồ sơ đối với học sinh THCS ở các trường THCS do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý.

 - Học sinh từ tỉnh: thành phố khác chuyến đến học tại tỉnh Bình Dương được vào học trường công lập phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương . Không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình trường chỉ dược giải quyết vào hệ ngoài công lập , nếu nơi đến không có trường ngoài công lập thì do Sở Giáo dục & đào tạo quyết định .

- Học sinh được tuyển vào học lớp 10 của trường THPT nào thì phải theo học tại trường THPT đó cho hết cấp học , không được xin chuyển trường sang trường khác trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh . Những trường hợp đặc biệt do Sớ Giáo dục & Đào tạo quyết dinh .

- Học sinh chuyển trường trong tỉnh cũng phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương đến mới dược giải quyết học trường công lập.

- Các trường THPT trong tỉnh chỉ dược nhận học sinh từ tỉnh khác chuyển dấn khi có giấy giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương . .

 - Đối với học sinh chuyển đi các trường THPT thực hiện hồ sơ chuyển đi đầy đủ và hướng dẫn về Sở nhận giấy giới thiệu chuyến đi .

Nhận dược công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GD&ĐT , các trường THPT nghiên cứu quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và hướng dẫn bổ sung của Sở để thực hiện giải quyết thống nhất chuyển trường đúng theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyên trường của học sinh.

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Văn Rua