UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc củng cố và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

_______________________

Để triển khai và thực hiện Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế:

- Tiếp tục kiện toàn, tổ chức bộ máy và bố trí đủ cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản hàng năm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp và Quyết định số 480/2005/QĐ-UBND ngày 26/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý và sử dụng kinh phí kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, xử lý kịp thời đối với những văn bản có nội dung trái pháp luật đã được thực hiện trong quá trình kiểm tra và tuỳ theo mức độ thiệt hại trên thực tế do văn bản trái pháp luật gây ra để xử lý trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm dân sự hoặc trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định tại Điều 8 Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với HĐND và UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Huế ban hành hàng năm đều phải được kiểm tra, xử lý.

- Thừa uỷ quyền UBND tỉnh quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và Điều 6 quy định ban hành kèm theo quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 06/9/2004 của UBND tỉnh về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Hàng năm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho số cán bộ, công chức chuyên trách công tác văn bản các cấp và đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc tổ chức pháp chế các ngành cấp tỉnh.

- Đôn đốc, hướng dẫn Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện công tác tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo tình hình soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của 6 tháng đầu năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại phụ lục I, II ban hành kèm theo Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Tài chính chỉ đạo các đơn vị, địa phương hàng năm lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp, trong đó có kinh phí để xây dựng hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Quyết định số 480/2005/QĐ-UBND ngày 26/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và các ngành cấp tỉnh liên quan có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý