ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 56/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM XĂNG DẦU VÀ VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

I. VỀ TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM XĂNGDẦU

Xăng dầu là vật tư chiến lượcphải nhập của nước ngoài. Để thực hiện triệt để tiết kiệm xăng dầu trong tìnhhình mới, bảo đảm tập trung xăng dầu phục vụ cho sản xuất và chiến đấu, thihành chỉ thị số 78/TTg ngày 2-3-1979 của thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dânthành phố chỉ thị:

1) Thủ trưởng các cơ quan, xínghiệp, đơn vị toàn thành phố chịu trách nhiệm thường xuyên giáo dục, nâng cáoý thức bảo vệ và triệt để tiết kiệm xăng dầu; chịu trách nhiện tăng cường cácbiện pháp quản lý chặt chẽ, chống lãng phí, ăn cắp, thất thoát xăng dầu.

2) Xăng dầu dự trù cho sản xuấtvà chiến đâu và bảo đảm sử dụng đúng đối tượng phục vụ, không được dùng vàoviệc khác.

Trong sản xuất, các định mứctiêu hao nhiêu liệu phải được quản lý chặt chẽ. Những xí nghiệp, đơn vị khônghoàn thành kế hoạch phải báo cáo và nộp lại xăng dầu dư thừa; cơ quan qủn lýphải tính toán chặt chẽ việc thu hồi xăng đầu dư thừa, không đựơc để mất mát.

3) Tất cả các cơ quan, xí nghiệp,đơnvị phải chp hành đúng chế độ xe du lịch đã được Ủy ban nhân dân thành phố quyđịnh.

Sở Tài chánh chịu trách nhiệmkiểm tra và thu hồi các xe du lịch ngoài chế độ của các cơ quan, xí nghiệp, đơnvị về kho tài sản của thành phố.

Sở Công an chịu trách nhiệm tổchức các đợt kiểm tra trên đường việc sử dụng các xe du lịch. Những xe du lịchsử dụng không đúng chế độ, nhân viên công an phải lập biên bản truờng hợp viphạm chế độ, gởi biên bản đó cho cơ quan chủ quản xe, cho Sở Tài chánh và choỦy ban nhân dân thành phố để xét xử lý.

4) Nói chung, tất cả các xe dulịch tư nhân đều không được lưu hành. Những trường hợp cần thiết phải có giấyphép lưu hành đặc biệt do Sở Công an cấp.

5) Sở Công an phải tổ chức tổngkết tình hình thất thoát, ăn cắp, buôn bán trái phép xăng dầu, rut kinh nghiệmvề biện pháp đối phó và đề ra những biện pháp có hiệu lực giải quyết dứt điểmtệ ăn cắp, bán xăng dầu lậu.

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ rachỉ thị tiếp theo về việc cho lưu hành xe gắn máy và mô tô.

II. VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘLÀM VIỆC VÀ LUYỆN TẬP QUÂN SỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉthị số 84/TTg ngày 11-3-1979 về chế độ làm việc và tập luyện quân sự trong tìnhhình mới. Nhưng về tình hình thành phố có nhiều mặt phức tạp,đòi hỏi một thờigian nghiên cứu để thực hiện một cách phù hợp và có hiệu quả,nên Ủy ban nhândân thành phố đã có công văn đề nghị Phủ Thủ tướng hoãn lại một thời gian ngắnđể nghiên cứu, và đã được Phủ Thủ tướng chấp thuận. Trong khi đó, nhiều cơquan, đơn vị, xí nghiệp đã có kế hoạch triển khai thi hành một cách phù hợp vàđạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, có một số cơ quan, đơn vị, xí nghiệp thi hànhchưa tốt hoặc chưa thi hành.

Để chấp hành nghiêm chỉnh chỉthị của Thủ tướng Chính phủ, trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứuhướng dẫn cụ thể việc thi hành chỉ thị cho sát hợp với tình hình của thành phố,Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1) Nói chung, các cơ quan, xínghiệp, đơn vị phải chấp hành nghiêm chỉnh tinh thần chỉ thị số 84/TTg của Thủtướng Chính phủ. Trước mắt, phải tăng cường kỷ luật lao động, chấp hành nghiêmchỉnh các chế độ, quy trình sản xuất và công tác. Mọi nguời phải nỗ lực phấnđấu đạt năng suất lao động và hiệu quả công tác cao theo đúng tinh thần 8 giờvàng ngọc.

Tùy hoàn cảnh cụ thể, từng cơquan, xí nghiệp, đơn vị cần sắp xếp ngày giờ luyện tập quận sự, canh gác chophù hợp vói hoàn cảnh của mình, tránh công thức cứng đờ, nhưng cũng không chờđợi. Phải kết hợp với sinh hạt chính trị làm cho quần chúng thông, tự giác thựchiện và phải bàn bạc dân chủ, tránh mọi o ép.

2) Những cơ quan, xí nghiệp, đơnvị đã làm tốt theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cần phải tiếp tục phát huykhí thế lao động và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, công nhân viên chức; nhữngnơi làm chưa tốt hoặc chưa làm phải khẩn trương rút kinh nghiệm, có biện phápchấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không được chờ đợi mà không thi hành.

Nhận được chỉ thị này, các cơquan, đơn vị phải lập kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cho Ủyban nhân dân thành phố.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCHMai Chí Thọ