BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/CT-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN, NĂM 2016

Nhằm ứng phó tình hình thời tiết diễn biến bất thườngnắng nóng, khô hạn do hiện tượng E1 Nino, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2015-2016 tại các địa phương. Hiện nay, tình trạng nắng nóng, khô hạn diễn ra ở một số địa phương, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp IV, V (cấp nguy him và cực kỳ nguy him), đặc biệt trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Ủy bannhân dân các cấp thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; và Chỉ thị số 8718/CT-BNN-TCLN ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng E1 Nino, trong đó chú trọng vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao về phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái pháp luật. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là những cán bộ thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay các vi phạm trên;

- Triển khai thực hiện quyết liệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn;

- Tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn hướng dẫn nhân dân canh tác nương rẫy theo đúng quy hoạch; quy định cụ thể khu vực cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác; có phương án kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng tại những khu rừng trong thời kỳ cao Điểm về cháy rừng;

- Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm bốn tại chỗ, thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn chủ rừng, chính quyền các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Công tác kiểm tra, đôn đốc phải được các cấp, ngành triển khai thực hiện thường xuyên trước, sau tết Bính Thân năm 2016 và trong suốt thời kỳ cao Điểm của mùa khô; bố trí thường trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời kỳ cao Điểm nắng nóng.

4. Chỉ đạo thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo sớm cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo của Cục Kiểm lâm (địa chỉ Websitekiemlam.org.vn) để kiểm tra, phát hiện sớm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng - Cục Kiểm lâm (số điện thoại 098.666.8333) để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng CP Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Các Bộ, ngành, Thành viên BCĐNN (để p/h);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCLN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn