ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 57/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 1978

CHỈ THỊ

HƯỚNGDẪN GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP CƯ TRÚ KHÔNG HỢP PHÁP PHÁT HIỆN TRONG ĐỢT TỔNGKIỂM TRA HỘ KHẨU NĂM 1978

Để có cơ sở giải quyết thốngnhứt các trường hợp cư trú không hợp pháp phát hiện trọng đợt tổng kiểm tra hộkhẩu toàn thành phố tiến hành cuối năm 1978 theo Chỉ thị số 51/CT-UB ngày6-10-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫncác xử lý như sau :

1. Đối với số nhân khẩu củathành phố đi vùng kinh tế mới trở về thành phố :

a) Xét cho đăng ký thường trúlại :

Các gia đình là thương binh liệtsĩ, có công với các mạng vì thiếu sức lao động gặp nhiều khó khăn không thểtiếp tục sinh sống ở vùng kinh tế mới.

- Các gia đình hoặc cá nhân (độcthân) do thiếu sức lao động hoặc mất sức lao động mà có cha mẹ, vợ chồng, concái có nhân khẩu thường trú, có nhà cửa, làm ăn chánh đáng ở thành phố có khảnăng đùm bọc, nuôi dưỡng.

b) Không giải quyết đăng kýthường trú, đưa trở lại vùng kinh tế mới (cũ hoặc mới) số gia đình hoặc cá nhân(độc thân) có sức lao động hoặc không có cho mẹ, vợ chồng, con cái có nhận khẩuthường trú ở thành phố, hoặc có nhân khẩu thường trú nhưng chưa có việc làm ổnđịnh hay làm những nghề không chánh đáng.

2. Đối với số nhân hộ khẩuđang đăng ký phần C trong đợt đăng ký hộ khẩu năm 1976 :

a) Xét cho đăng ký thường trú sốgia đình và cá nhân (độc thân) đã có việc làm ăn chánh đáng, có nhà cửa ở thànhphố.

b) Không cho đăng ký thường trúvà đưa về quê cũ hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới số không có nghề nghiệp làmăn chánh đáng.

3. Đối với các trường hợpkhác :

a) Xét cho đăng ký thường trú :

- Vợ con của cán bộ tập kết, cánbộ từ chiến khu về đang công tác ở thành phố còn đang đăng ký tạm trú.

- Cán bộ hưu trí người gốc ởthành phố hoặc đang có cha mẹ, vợ con là nhân khẩu thường trú ở thành phố.

b) Với số sĩ quan; công chứcngụy quyền sau khi học tập cải tạo về giải quyết theo hướng dẫn của Ban Quảnhuấn thành phố - những người không được phép ở lại thành phố mà cứ tiếp tục cưtrú trái phép, Ủy ban nhân dân phường xã quận huyện lập danh sách đề nghị Ủyban nhân dân thành phố ra quyết định đưa đi tập trung cải tạo lại.

c) Số Thanh niên xung phong,thanh niên đi nghĩa vụ quân sự trốn về nếu sau khi giáo dục không chịu trở lạiđơn vị kiên quyết đưa đi cưỡng bức lao động.

d) Số người sống lang thangkhông nơi ở nhứt định, tùy trường hợp xét đưa đi cưỡng bức lao động hoặc tậptrung cải tạo.

đ) Số thương phế binh cũ, ngườigià, tàn tật, trẻ em bụi đời, số người thuộc tệ nạn xã hội, tập trung vào cáctrại nuôi dưỡng của Sở Thương binh xã hội, Số cùi hủi, bị bệnh tâm thần giao SởY tế chuyển các trại chuyên khoa.

e) Đối cán bộ nhân viên các đơnvị thuộc Trung ương quản lý, cần làm đúng thủ tục đăng ký với địa phương theoquy định trong Thông tư số 180/BT của Phủ Thủ tướng và Thông tư số 30/TT-UB ngày 30-10-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên đây là một số điểm hướngdẫn thêm để các địa phương giải quyết trong khi tiến hành tổng kiểm tra hộ khẩulần này. Tiêu chuẩn và thủ tục xét duyệt việc nhập khẩu vào thành phố vẫn thihành theo quyết định 01/QĐ-UB-AN ngày 14-1-1977 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Công an thành phố có tráchnhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện chỉ thị này. Các ngành có liên quan nhưkinh tế mới, Thương binh xã hội, Y tế, Quản huấn, Thành đoàn thanh niên cộngsản, Bộ Tư lệnh thành phố… cần chủ động phối hợp với ngành Công an tổ chức thựchiện những vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành mình. Trong khithực hiện, có trường hợp nào vướng mắc, Ủy ban nhân dân phường xã cần xin ýkiến cấp trên giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh