UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1998

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc tổ chức và họat động của Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp,

doanh nghiệp Nhà nước (Kể cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng)

Căn cứ Chỉ thị số 487/TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ, về tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam đã được Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ II của Hội thông qua ngày 16/12/1997;

Thực hiện Thông tri số 08/TT-TU ngày 21/3/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-TCCP-CCB ngày 30/9/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Ban Thường vụ TW Hội cựu chiến binh Việt Nam, về việc thành lập Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước;

Để triển khai thực hiện xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

UBND tỉnh Lâm Đồng Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm quán triệt chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Hội cựu chiến binh ở cơ quan, đơn vị mình và tạo điều kiện cho Hội họat động theo đúng nội dung các văn bản nêu trên.

2.Các cơ quan hành chính sự nghịêp, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có từ 03 cựu chiến binh trở lên và đủ các điều kiện sau đây:

Cựu chiến binh có nguyện vọng thành lập tổ chức Hội thì làm đơn xin lập tổ chức Hội.

Được cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhất trí tán thành.

Thì được Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cấp trên trực tiếp xem xét ra Quyết định tổ chức thành lập Hội cựu chiến binh ở cơ quan.

3. Việc tổ chức và họat động của tổ chức Hội cựu chiến binh phải thực hiện đúng những quy định tại Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-TCCP-CCB ngày 30/9/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Ban Thường vụ TW Hội cựu chiến binh Việt Nam đã hướng dẫn (kèm theo Chỉ thị này).

4. Ban Tổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về trình tự, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức Hội cựu chiến binh ở từng cơ quan đơn vị.

Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm xây dựng kế họach thành lập Hội cựu chiến binh ở các cấp, để các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước triển khai tổ chức Hội ở cơ quan đơn vị được thuận lợi.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị này, các cơ quan đơn vị có khó khăn, vướng mắc thì phản ảnh về Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Thường trực Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng để cùng phối hợp giải quyết và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ./.

(Đã ký)