ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 58/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XÉT DUYỆT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1984

Mấy năm qua công tác kiểm tra,xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước được cải tiến một bước ; năm 1983nhiều Sở, Ngành, Quận, Huyện và các đơn vị kinh tế cơ sở đã tiến hành tương đốinhanh, Thường trực Hội đồng xét duyệt thành phố đã hình thành các khối nghiệpvụ để tiến hành kiểm tra, rà xét để trình Ủy ban Nhân dân thành phố xét quyệt,công nhận hoàn thành kế hoạch và Cục Thống kê cũng đã công bố kịp thời trongdịp trước và sau Tết Giáp Tý.

Kết quả kiểm tra đã giúp cho cơsở thấy rõ hơn chỗ mạnh, chỗ yếu trong việc thực hiện kế hoạch và có tác dụngthúc đẩy việc chấn chỉnh, cũng cố thêm công tác hạch toán kinh tế, thực hiệnchế độ báo cáo và thông tin, góp phần thiết thực cải tiến công tác quản lý kinhtế tài chánh ở mỗi cấp, mỗi ngành.

Tuy nhiên, kết quả trên có mặtcòn bị hạn chế, nhất là việc rà xét, kiểm tra khi trình duyệt ở một số đơn vịchưa làm chặt chẽ, còn phải kéo dài thời gian không theo đúng yêu cầu quy định.

Để phát huy kết quả đạt được,khắc phục những thiếu sót của năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra nhữngyêu cầu và nội dung xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch năn1984 như sau :

I- YÊU CẦU :

Công tác xét duyệt kết quả thựchiện kế hoạch năm 1984 phải đạt yêu cầu:

1. Tăng cường kiểm tra, kiểmsoát của các cơ quan chức năng Nhà nước đối với quá trình hoạt động sản xuấtkinh doanh và công tác quản lý kinh tế của đơn vị cơ sở, từ đó đánh giá đượcđúng đắn kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1984, nêu nguyên nhân thắnglợi cũng như các thiếu sót, trì trệ đã hạn chế kết quả thực hiện kế hoạch.Trong công tác xét duyệt năm nay cần kiểm tra kỹ công tác kế toán, thống kê,thông tin kinh tế về các mặt quản lý nguyên liệu, vật tư, tài chánh, lao động,giao nộp sản phẩm, hạch toán, giá cả… để kịp thời phát huy ưu điểm và khắc phụcsửa chữa những khuyết điểm thiếu sót, từng bước đưa dần chế độ báo cáo định kỳvề thực hiện kế hoạch của các đơn vị kinh tế cơ sở vào nề nếp.

2. Phát triển những nhân tố mớitrong việc gắn kế hoạch với hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa,phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của các cấp trong việc khai thác mọi tiềmnăng phát triển sản xuất kinh doanh với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngàynâng cao, thực hiện tự cân đối kế hoạch từ cơ sở bằng 4 nguồn khả năng.

3. Gắn chặt nghĩa vụ với lợiích, trách nhiệm với quyền hạn ở mỗi ngành, mỗi cấp và từng đơn vị cơ sở.

II – ĐỐI TƯỢNG XÉT DUYỆT KẾTQUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 1984.

Căn cứ vào quy định của Hội đồngBộ trưởng và khả năng thực tế của Thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố quy địnhđối tượng xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1984 là :

1. Đối với các đơn vị kinh tế cơsở gồm: tất cả các xí nghiệp, xí nghiệp liên hợp, xí nghiệp liên hiệp, các nôngtrường, trạm, trại, lâm trường, các công ty, cửa hàng, các đơn vỉ sản xuất,kinh doanh có hạch toán kinh tế độc lập thuộc kinh tế quốc doanh, công tư hợpdoanh do thành phố hoặc quận huyện quản lý, được giao kế hoạch từ đầu năm và cókế hoạch tài chánh được duyệt.

Các xí nghiệp hợp doanh thuộccông nghiệp đã được giao kế hoạch.

2. Đối với các sở ngành có giaokế hoạch sản xuất kinh doanh và các quận huyện, năm nay Hội đồng xét duyệtthành phố sẽ tiến hành kiểm tra xét duyệt 2 cơ sở trọng điểm là Sở Công nghiệpvà Sở Thương nghiệp và một quận và một huyện điển hình là Quận 3 và Huyện HócMôn. Còn các sở ngành và quận huyện khác đều phải báo cáo kết quả thực hiện cácchỉ tiêu kế hoạch năm 1984 của Ủy ban Nhân dân thành phố giao về Thường trựcHội đồng xét duyệt (Cục Thống kê) trước 31-3-1985.

III- NỘI DUNG VÀ HỆ THỐNG CHỈTIÊU XÉT DUYỆT

Công tác xét duyệt hoàn thành kếhoạch năm nay tập trung vào 2 tiêu chuẩn chính sau đây :

Tiêu chuẩn A : Kết quả thực hiệncác chỉ tiêu quy định.

Tiêu chuẩn B : Tình hình thựchiện các hợp đồng kinh tế đã ký ; chấp hành chế độ báo cáo quyết toán vật tư,chế độ báo cáo thống kê kế toán ; việc chấp hành các chính sách và chế độ củaNhà nước về quản lý tiền lương, tiền thưởng, giá cả, tiền mặt, ngoại tệ, tàisản, hàng hoá vật tư, bảo hộ lao động v.v..

Hệ thống chỉ tiêu xét duyệt năm1984 cho các đơn vị kinh tế cơ sở phải căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đã được Ủyban Nhân dân thành phố giao đầu năm, có quán triệt một bước tinh thần Nghịquyết Trung ương lần 6 (khoá V) do đó, cần tập trung kiểm tra, xét duyệt các chỉtiêu chính sau đây :

1. Đối với các xí nghiệp côngnghiệp :

- Giá trị sản lượng hàng hoáthực hiện. Trong đó, giá trị sản lượng giao nộp cho Nhà nước và giá trị hànghoá xuất khẩu (nếu kế hoạch chưa giao giá trị sản lượng hàng hoá thực hiện thìdùng giá trị sản lượng công nghiệp để xét).

- Sản lượng sản phẩm chủ yếutheo tiêu chuẩn chất lượng quy định. Trong đó có sản phẩm giao nộp Nhà nước vàxuất khẩu.

- Lợi nhuận và các khoản đã nộpngân sách.

- Thực hiện vật tư Nhà nước cungứng cho một số sản phẩm chủ yếu có giao kế hoạch.

- Mức giảm giá thành toàn bộ vàgiá thành một số sản phẩm có giao kế hoạch.

Các chỉ tiêu 1,2,3 là chỉ tiêuchủ yếu.

2. Đối với các đơn vị xây lắpnhận thầu (5 chỉ tiêu):

- Giá trị sản lượng xây lắp.Trong đó khối lượng thi công xong theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Công trình và hạng mục côngtrình hoàn thành và bàn giao theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.

- Lợi nhuận và các khoản nộpnhân sách.

- Mức chỉ tiêu tiền lương cho1.000 đồng giá trị sản lượng xây lắp.

- Tỷ lệ giảm mức tiêu hao vật tưcho một số công trình chủ yếu. Mức tiết kiệm vật tư có căn cứ khoa học (bằngtiền và hiện vật)

Các chỉ tiêu 1,2,3 là chỉ tiêuchủ yếu.

3. Đối với các đơn vị vận tảihàng hoá và hành khách :

- Tổng doanh thu vận tải của đơnvị.

- Khối lượng vận chuyển và luânchuyển an toàn (tấn, tấn/km, người và người/km).

- Khối lượng vận chuyển và luânchuyển an toàn các mặt hàng chủ yếu có ghi trong kế hoạch.

- Lợi nhuận và các khoản nộpngân sách.

- Mức giảm tiêu hao nguyên liệu cho1.000 tấn/km (hoặc 1.000 người/km). Lượng nhiên liệu, vật tư tiết kiện được.

Chỉ tiêu 1,2,3,4 là 4 chỉ tiêuchủ yếu.

4. Các nông trường, trạm trại,công ty nông nghiệp quốc doanh :

- Giá trị sản lượng hàng hoáthực hiện (nếu không có kế hoạch giá trị hàng hóa thực hiện thì dùng chỉ tiêugiá trị sản lượng).

- Sản lượng sản phẩm hàng hóachủ yếu đạt quy cách, phẩm chất quy định. Trong đó sản phẩm đã giao nộp Nhànước và giao nộp xuất khẩu.

- Lợi nhuận và các khoản nộpngân sách

- Thực hiện vốn đầu tư xây dựngcơ bản. Danh mục công trình và hạng mục công trình đã hoàn thành.

- Mức chi lương cho 1.000 đồnggiá trị hàng hoá. Năng suất lao động/1 lao động nông nghiệp.

Các chỉ tiêu 1,2,3 là 3 chỉ tiêuchủ yếu.

5. Các lâm trường, trạm trạitrồng rừng (có hạch toán kinh tế độc lập):

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bảnhoàn thành.

- Diện tích rừng đã trồng đảmbảo mật độ và còn sống.

- Mức giảm giá thành 1 ha trồngrừng.

- Năng suất lao động 1 công nhânviên.

Ba chỉ tiêu trên là chỉ tiêu chủyếu.

6. Đối với các đơn vị thươngnghiệp, cung ứng vật tư và xuất khẩu :

- Doanh số mua vào bán ra theonhóm hàng.

- Mặt hàng chủ yếu mua vào vàbán ra.

- Mức phí lưu thông cho 1.000đồng doanh số bán ra và tỷ lệ giảm phí lưu thông so kế hoạch

- Lợi nhuận và các khoản nộpngân sách.

- Vòng quay và kỳ luân chuyểncho vốn lưu động, có tính riêng phần vốn ngoại tệ.

Bốn chỉ tiêu trên là 4 chỉ tiêuchủ yếu.

7. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ:

- Doanh thu từ kinh doanh dịchvụ.

- Khối lượng sản phẩm, hoặc côngviệc chủ yếu.

- Lợi nhuận và các khoản nộpngân sách.

- Tỷ lệ chi phí trong doanh thu.Mức giảm và tỷ lệ giảm chi phí.

- Chi phí lương cho 1.000 đồngdoanh thu

Bốn chỉ tiêu trên là 4 chỉ tiêuchủ yếu.

8. Đối với sở, ngành và quận,huyện :

Hệ thống chỉ tiêu xét duyệt làhệ thống chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố giao.

IV- CĂN CỨ ĐỂ XÉT DUYỆT VÀMỨC HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH

Khi xét duyệt cần đối chiếu kếtquả thực hiện các chỉ tiêu quy định (tuỳ theo đối tượng) với mức kế hoạch củaỦy ban Nhân dân thành phố giao trực tiếp, hoặc ủy quyền cho Ủy ban Kế hoạchthành phố, các sở, ban, ngành chủ quản và quận, huyện giao.

Đối với các chỉ tiêu kế hoạchđiều chỉnh chỉ được coi là căn cứ hợp lệ khi có văn bản điều chỉnh chính thứccủa cơ quan có thẩm quyền giao trước 30-9-1984. Nếu không có văn bản chính thứcthì không được coi là căn cứ để xét duyệt. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiếncủa Thường trực Hội đồng xét duyệt của thành phố.

Trong trường hợp đơn vị cơ sởkhông được giao đủ các chỉ tiêu kế hoạch để làm căn cứ xét duyệt , thì có thểđối chiếu kết quả đạt được năm 1984 với năm 1983 và tham khảo chỉ tiêu do đơnvị cơ sở đã xây dựng để xét duyệt. Biên bản xét duyệt cần ghi rõ và báo cáo lênHội đồng xét duyệt cấp thành phố.

- Số liệu để đánh giá mức độhoàn thành kế hoạch nói chung là số liệu chính thức, được tính toán theo đúngquy định của Nhà nước. Nếu số liệu nào chưa được tính đúng phương pháp (kể cảchỉ tiêu kế hoạch) thì phải tính lại và căn cứ vào kết quả tính đúng để xétduyệt.

Trong trường hợp xét duyệt sớmcó một số chỉ tiêu chưa có báo cáo chính thức thì được lấy số liệu chính thức11 tháng và số liệu ước tính tháng 12 có căn cứ xác đáng để xét duyệt.

- Có 2 mức công nhận : hoànthành toàn diện kế hoạch năm 1984 hoặc hoàn thành kế hoạch năm 1984.

Được công nhận hoàn thành toàndiện kế hoạch 1984 là những đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả cácchỉ tiêu chủ yếu (tiêu chuẩn A) và không sai phạm nghiêm trọng các nội dung nóitrong tiêu chuẩn B.

Nếu hoàn thành tất cả các chỉtiêu chủ yếu quy định (tiêu chuẩn A) nhưng có sai phạm và trừ phạt ở tiêu chuẩnB thì đơn vị đó chỉ được công nhận là hoàn thành kế hoạch, hoặc không có saiphạm ở tiêu chuẩn B nhưng lại có một chỉ tiêu chủ yếu không hoàn thành, với mứcđộ trên 90% thì cũng được công nhận là hoàn thành kế hoạch.

V- KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT

Các đơn vị được công nhận hoànthành hoặc hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước năm 1984 sẽ được trích lậpcác quỹ xí nghiệp theo chế độ hiện hành của Bộ Tài chánh và do Sở Tài chánhthành phố hướng dẫn cụ thể.

Đối với các sở, ngành, quận,huyện được xét duyệt hoàn thành kế hoạch sẽ được khen thưởng theo chế độ thiđua, do Ban Thi đua thành phố hướng dẫn.

Riêng về phạt phạm lỗi đối vớicác đơn vị kinh tế cơ sở được xét duyệt lần này, Ủy ban Nhân dân thành phố quyđịnh như sau :

- Cứ mỗi phần trăm (%) khônghoàn thành kế hoạch của mỗi chỉ tiêu chủ yếu (trong phần III) sẽ phạt trừ 1%mức trích từ mỗi quỹ của 2 quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi.

- Cứ vi phạm mỗi nội dung trongtiêu chuẩn B sẽ bị phạt từ 2-5% mức trích từ mỗi quỹ của 2 quỹ khen thưởng vàphúc lợi.

Đối với các đơn vị không thựchiện đầy đủ chế độ báo cáo quyết toán vật tư, không gởi đủ báo cáo quyết toántài sản thì mức phạt nặng hơn mỗi nội dung phạt ít nhất 3% đến 5%.

VI- TỔ CHỨC XÉT DUYỆT, CÔNGNHẬN VÀ CÔNG BỐ

Công tác xét duyệt kết quả thựchiện kế hoạch năm 1984 cần được tiến hành khẩn trương và nghiêm túc từ thànhphố đến cơ sở, đảm bảo được các yêu cầu đề ra.

Hội đồng của thành phố sẽ trựctiếp xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị hạch toán kinh tế độclập trực thuộc thành phố như Tổng Công ty xuất nhập khẩu, Công ty du lịch, Côngty cung ứng tàu biển, Công ty cung ứng vật tư tổng hợp v.v.

Hội đồng xét duyệt của thành phốủy nhiệm cho Ủy ban Nhân dân các quận huyện, mỗi quận huyện được thành lập mộtHội đồng xét duyệt công nhận và công bố kết quả thực hiện kế hoạch năm 1984 đốivới các đơn vị kinh tế thuộc phạm vi quận huyện quản lý.

Các sở, ngành quản lý sản xuấtkinh doanh cần thành lập Hội đồng xét duyệt cấp sở giúp Giám đốc kiểm tra kếtquả thực hiện kế hoạch năm 1984 đối với các đơn vị cơ sở do mình quản lý, lậpbiên bản báo cáo lên Hội đồng xét duyệt hoàn thành kế hoạch của thành phố đểkiểm tra trình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định công nhận.

Các đơn vị kinh tế cơ sở khiđược Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận hoàn thành kế hoạch thì Cục Thống kệthành phố có trách nhiệm công bố việc hoàn thành kế hoạch và các ngành tàichánh, ngân hàng thực hiện việc trích thưởng để động viên kịp thời theo quyđịnh của Nhà nước.

Các đối tượng được xét duyệt cótrách nhiệm phải báo cáo trung thực, đầy đủ, rõ ràng quá trình tổ chức thựchiện và kết quả thực hiện kế hoạch theo đúng yêu cầu của cấp trên. Đồng chí Thủtrưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về độ chính xác và tính trung thực của báocáo trước cấp trên.

- Tất cả các cấp không được tự ýra quyết định công nhận, hoặc công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước cho cấpmình, cho đơn vị mình mà phải do cấp trên đủ thẩm quyền xét và ra quyết định.

- Các cơ quan tuyên truyền báochí, đài phát thanh chỉ được tuyện truyền việc hoàn thành kế hoạch của các đơnvị kinh tế cơ sở sau khi có quyết định công nhận hoàn thành của cấp có thẩmquyền.

Công tác xét duyệt hoàn thành kếhoạch năm 1984 cần kết thúc nhanh gọn (chậm nhất vào cuối Quý II/1985). Định kỳhàng tháng Hội đồng xét duyệt cơ sở, ngành và quận huyện báo cáo tiến độ côngviệc cho Thường trực Hội đồng xét duyệt hoàn thành kê hoạch của thành phố (CụcThống kế) để nhanh chóng tổng hợp và báo cáo trình Thường trực Ủy ban Nhân dânthành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh