SỞ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột

Phòng Công Thương các huyện

Phòng Kinh tế thành phố Buôn Ma Thuột

Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ, về sản xuất và kinh doanh rượu.

Căn cứ Thông tư số l 0/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương, về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ, về sản xuất và kinh doanh rượu.

Thực hiện công văn số 10966/BCT-TTTN ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương, về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2008/TT-BCT .

Sở Công Thương Đắk Lắk, thông báo đến phòng Công Thương các huyện, phòng Kinh tế thành phố Buôn Ma Thuột, thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh rượu theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 10966/BCT- TTTN (photocopy kèm theo), trong đó hướng dẫn rỏ các tài liệu liên quan như: Tài liệu về an toàn phòng cháy chữa cháy; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Bảo vệ môi trường; bảo quản chất lượng rượu. Các thủ tục còn lại thực hiện theo đúng Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và Thông tư số 10/2008/TT-BCT.

Sở Công Thương Đắk Lắk, có văn bản thông báo, để phòng Công Thương các huyện, phòng Kinh tế thành phố Buôn Ma Thuột biết, hướng dẫn và cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân kinh doanh rượu trên địa bàn mình quản lý./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Võ Thanh