ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 61/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 186-CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG SẢNXUẤT VÀ GIA CÔNG CHẾ BIẾN VỚI CHỦ TƯ NHÂN

Để chấp hành nghiêm chỉnh Nghịđịnh 186-CP ngày 25-9-1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản quy định tạmthời về trách nhiệm và quyền lợi của người làm công và chủ tư nhân Việt Namtrong các cơ sở sản xuấkt công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam.

Căn cứ thông tư của Bộ Lao độngsố 05/LĐ-TT ngày 12-3-1977 hướng dẫn thực hiện Nghị định 186-CP và thông tư 09/LĐ-TT ngày 14-4-1977 hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn trong các xínghiệp tư bản tư doanh ;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh chỉ thị cho các ngành và các quận, huyện thuộc Thành phố như sau :

1/. Cần phải nắm vững mục đíchyêu cầu của nghị định 186-CP, có kế hoạch và biện pháp cụ thể chỉ đạo chặt chẽtừng bước công tác và cần có chỉ đạo điểm.

2/. Khi ký kết hợp đồng sản xuấtvà gia công chế biến với chủ tư nhân Việt Nam, nhất thiết phải có công đoàn xínghiệp tham gia nhằm thực hiện quyền giám sát của công đoàn và của người làmcông.

3/. Các đồng chí Chủ tịch Ủy bannhân dân quận, huyện và các cấp có trách nhiệm thi hành tốt chỉ thị này.

4/. Các đồng chí giám đốc Sở Tàichính, Thuế, Ngân hàng, Ủy ban Kế hoạch Thành phố và Sở Lao động cần phối hợpchặt chẽ với Liên hiệp công đoàn Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thànhphố, Ban Công thương và Ban Cải tạo của Thành phố để hướng dẫn đôn đốc kiểm traviệc thực hiện.

Sở Lao động Thành phố có tráchnhiệm tổng hợp tình hình và báo cáo lên Ủy ban nhân dân Thành phố để giải quyếtđược kịp thời những mắc mứu khó khăn trong quá trình thực hiện nghị định củaHội đồng Chính phủ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn