ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 64/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC BẢO VỆ DÂY ĐIỆN THOẠI, DÂY TẢI ĐIỆN VÀ XỬ LÝ NGHIÊM MINH NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM

Thi hành chỉ thị của Hội đồng Bộtrưởng, Bộ Nội vụ và kế hoạch hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố, thờigian qua Ủy ban Nhân dân các cấp đã tích cực chỉ đạo, tổ chức phong trào quầnchúng tiến hành các biện pháp kiên quyết chống ăn cắp, mua bán, chứa chấp dâyđiện thoại, dây tải điện, bảo vệ tốt đường dây.

Tuy nhiên, phong trào chưa vữngchắc, có lúc có nơi còn tình trạng mất mát, mua bán, chứa chấp dây điện thoại,dây tải điện trên thị trường.

Hiện nay kẻ địch đang ra sức pháta nhiều mặt trong đó việc phá hoại đường dây thông tin liên lạc, đường dây tảiđiện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt quần chúng. Đây là một âm mưu và hànhđộng rất nguy hiểm, thâm độc của địch, việc đối phó của ta muốn đạt kết quả tốiđa, nhất trí phải thông suốt trong nhận thức, thấy rõ âm mưu và hành động củabọn phá hoại, nhất trí trong hành động từ trong Đảng, trong cơ quan xí nghiệpNhà nước đến các tầng lớp nhân dân, đến tận cơ sở, gắn chặt việc tuyên truyềngiáo dục với việc thi hành các biện pháp hành chánh và pháp luật.

Thực hiện các yêu cầu trên, tiếptục tăng cường công tác bảo vệ đường dây điện thoại, dây tải điện theo thôngbáo số 4/TC-BNV ngày 01 tháng 11 năm 1983 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Nhân dân thànhphố giao trách nhiệm như sau :

1) Công an Thành phố kiểm tratình hình, rút kinh nghiệm cùng với các ngành liên quan như Bưu điện, Điện lựcbổ sung kế hoạch, chỉ đạo Công an Quận, Huyện báo cáo tình hình, kế hoạch chocấp Ủy, Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện chỉ đạo thêm và tổ chức triển khai, phù hợpvới tình hình của địa phương, Ngành Công an, Bưu điện, Điện lực cần có bộ phậnthường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện vấn đề, đề xuất ý kiến chocấp ủy, Ủy ban Nhân dân chỉ đạo giải quyết, làm tròn chức năng cơ quan quản lý,cơ quan tham mưu của cấp Ủy và Ủy ban Nhân dân các cấp.

2) Trong kế hoạch thực hiện, cầnlưu ý thực hiện tốt các vấn đề sau đây :

- Thông qua các tổ dân phố, cáctổ chức Công đoàn cơ sở, các Đoàn thể, tiến hành một đợt phổ biến giáo dụctrong nhân dân, trong cán bộ công nhân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việcbảo vệ dây điện thoại, dây tải điện, động viên nhắc nhở, kịp thời nêu gươngkhen thưởng những địa phương, những cá nhân có ý thức, có hành động tốt.

- Phân công quản lý rõ ràng :phạm vi quản lý và bảo vệ đường dây. Ngành Bưu điện, Điện lực cần có chế độkhen thưởng thích đáng những địa phương, đơn vị bảo vệ quản lý tốt đường dây.

- Thông qua giáo dục quần chúng,tiến hành việc thu gom dây điện thoại, dây tải điện còn rải rác trong nhân dân,kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm khắc những trường hợp phá hoại, mua bán, tàngtrữ dây điện thoại, dây tải điện theo quy định của Nhà nước.

3) Ủy ban Nhân dân các cấp theochức năng quản lý địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện chỉthị này và các kế hoạch cụ thể của các ngành Công an, Bưu điện, Điện lực,thường xuyên và kịp thời báo cáo tình hình và kết quả về Ủy ban Nhân dân thànhphố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh