ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 65/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC KHAI TRÌNH NHÀ ĐẤT CHO THUÊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thi hành Quyếtđịnh 111/CP ngày 14-4-1977 của Hội đồng Chánh phủ ban hành chính sách quản lý cảitạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở các đô thị và các tỉnh phía Nam; từ 1976Thành phố đã tổ chức đăng ký khai trình nhà đất cho thuê trong toàn thành phố,tính đến nay công tác cải tạo nhà đất cho thuê trên địa bàn thành phố đã cơ bảnhoàn thành.

Thời gian qua trong những đốitượng thuê nhà và có nhà đất cho thuê đã phát sinh nhiều phức tạp như : nhàthuê của Nhà nước đem cho thuê lại giá rất cao, nhà cấp cho cán bộ, công nhânđể ở nay cho thuê lại một phần để tăng thu nhập hoặc để kinh doanh, một số chủtrước giải phóng không kinh doanh cho thuê nhà đất, nay sử dụng một số diệntích kinh doanh cho thuê qua nhiều hình thức: cho thuê để làm cơ sở kinh doanh,sản xuất, để ở, cho mượn chỗ ở nhờ có điều kiện, cho gởi hàng v.v… những trườnghợp này đều tự phát không hợp pháp, không hợp lý, phức tạp, gây khó khăn chocông tác quản lý nhà đất tại thành phố.

Hiện nay những trường hợpcó nhà đất cho thuê phát triển nhiều so với trước, nhưng không đăng ký khaitrình với các cơ quan chức năng quản lý nhà đất theo quy định, vượt tầm kiểmsoát, quản lý của Thành phố.

Chấp hành Nghị quyết 19/TU , ngày 4-3-1983của Thành ủy về việc đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa trong toàn thành phố,Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị :

1) Tất cả những cá nhân, tậpthể, cơ quan, đơn vị, kể cả các cơ quan địa phương và trung ương có nhà đất chothuê dưới mọi hình thức không kể diện tích nhiều hay ít, đều phải khai trìnhtheo quy định thống nhất toàn thành phố.

a) Nội dung khai trình gồm :

- Chủ có nhà cho thuê (họ tên cánhân hoặc tên cơ quan, đơn vị).

- Nguồn gốc, diện tích nhà đangcho thuê.

- Giá tiền cho thuê, tiền thếchân (nếu có).

- Thời gian cho thuê.

- Người thuê, mục đích thuê đểlàm gì ?

b) Nơi đăng ký : kê khai nhà chothuê tại Ủy ban Nhân dân phường, Ủy ban Nhân dân phường có nhiệm vụ tổ chứcthực hiện và tổng kết kê khai. Quản lý viên từng phường có trách nhiệm giúp Ủyban Nhân dân phường hướng dẫn kê khai đúng, đầy đủ, kịp thời gian quy định.

2) Sở Quản lý nhà đất và côngtrình công cộng chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức hướng dẫn thực hiệnviệc đăng ký khai trình nhà đất cho thuê trong toàn thành phố (theo tinh thầnNghị quyết 19/TƯ ngày 4-3-1983 của Thành uỷ và Chỉ thị 17/CT-UB ngày 4-5-1983của Ủy ban Nhân dân thành phố).

3) Ủy ban Nhân dân các quận,huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra đôn đốc thi hành theo quy định thốngnhất.

4) Sở quản lý nhà đất và côngtrình công cộng và Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh cùng các ngành liênquan, Sở Tài chính, Ủy ban kế hoạch, Chi cục Thống kê, giải quyết nhân sự kinhphí xăng dầu theo dự trù để thực hiện Chỉ thị này.

Thời gian khai trình hoàn thànhtrong quý 1/1984, yêu cầu làm nhanh gọn, chính xác. Sau khi hoàn thành việckhai trình, Sở quản lý nhà đất và công trình công cộng, Ủy ban Nhân dân cácquận huyện thống kê tổng hợp báo cáo về Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phốkèm theo kiến nghị về chính sách (nếu có).

Chỉ thị này là một phần trongtoàn bộ công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa của thành phố, nhằm cụ thể hoá về mặtchánh quyền Nghị quyết Đại hội lần III (vòng 2) của Đảng bộ Thành phố, yêu cầucác ngành, các cấp nghiêm chỉnh thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn