ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số : 66/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM XĂNG DẦU VÀ LỰCLƯỢNG TƯ NHÂN KINH DOANH VẬN TẢI NHIÊN LIỆU.

Để thực hiện nghiêm chỉnh nghịquyết của Thành ủy, thành phố phải căn bản hoàn thành công cuộc cải tạo côngthương nghiệp tư bản tư doanh trong năm 1978;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh quy định:

1. Giao cho Công ty Vật tư tổnghợp thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai ngay đề án cải tạo và xâydựng lại ngành xăng dầu thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;kết hợp chặt chẽ với chánh quyền, đoàn thể địa phương cùng với các ngành cóliên quan tổ chức chỉ đạo thực hiện công cuộc cải tạo các trạm xăng dầu và lựclượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu (kể cả đường bộ và đường sông)trong toàn thành phố.

Công ty xăng dầu thuộc Công tyVật tư tổng hợp thành phố là đơn vị quản lý theo ngành, chịu trách nhiệm xâydựng kế hoạch tiến hành (bao gồm nội dung, chính sách, biện pháp và tiến độcông tác cụ thể), tổ chức lực lượng, tập huấn cho cán bộ có đủ khả năng hoànthành công cuộc cải tạo nhanh, gọn, triệt để và đúng thời gian quy định. Đồngthời phải khẩn trương xây dựng lực lượng quốc doanh chuyên ngành, tổ chức sắpxếp lại mạng lưới vận chuyển và phân phối nhiên liệu một các cân đối và hợp lýbảo đảm phục vụ tốt cho yêu cầu trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở đó cân đối lạicác phương tiện và có sự phân công quản lý xe bồn giữa công ty với các ngànhhợp lý nhất. Đối với cây xăng, Công ty Vật tư tổng hợp chịu trách nhiệm quản lýxuyên suốt đến các quận, huyện.

2. Tài sản của những công tynước ngoài đã được công quản và những phương tiện chuyên dùng của tư nhân đãđược trưng dụng (kể cả tài sản số người phạm pháp, chạy đi nước ngoài chưa đượcxử lý, do cơ quan Nhà nước hiện đang quản lý) phải đăng ký và chuẩn bị đầy đủhồ sơ chứng cứ để giải quyết theo đúng chủ trương, chính sách và luật pháp củaNhà nước đã ban hành.

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa độcquyền kinh doanh và quản lý toàn bộ ngành xăng dầu. Tư nhân không được phéphành nghề.

3. Đối với những trạm xăng dầuđã có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Giao thông vận tảivà Sở Thương nghiệp, và đối với các trạm xăng dầu cho Công ty xăng dầu khu vựcII (Bộ Vật tư) đang quản lý, tạm thời để các ngành tiếp tục quản lý.

Nhưng để thống nhất cải tạo thìngành xăng dầu thành phố phải có kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ cụ thể các ngànhnày cải tạo theo đúng chính sách.

4. Ban cải tạo công thươngnghiệp tư doanh thành phố và các ngành có liên quan, Thương nghiệp, Giao thôngvận tải, Tài chánh, Thuế, Ủy ban Kế hoạch, Chánh quyền và đoàn thể các cấp cónhiệm vụ theo dõi giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ cùng ngành chủ quản tiến hànhcông tác cải tạo và xây dựng ngành xăng dầu thành phố đạt kết quả tốt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công