ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 67/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHUNG CHO CÁC XÃ KINH TẾ MỚI TRONG MÙA KHÔ1977 – 1978, 1978 – 1979 VÀ 1979 - 1980

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảngbộ vòng 2 của Thành phố đã chỉ rõ : “Cùng với việc xây dựng các công trường thủcông, mỗi quận phải chuẩn bị khung cán bộ cơ sở, cùng với đồng bào để xây dựngbộ máy quản lý xã, ấp kinh tế mới. Số lượng đội ngũ cán bộ này sẽ tương xứngvới số lượng đồng bào được đi ở từng phường, từng quận (kể cả các loại cán bộ,đảng viên, đoàn viên và hội viên).

Đội ngũ cán bộ này sẽ được đàotạo, bồi dưỡng về năng lực lãnh đạo, về công tác chính quyền, quản lý kinh tế,đời sống, văn hóa, xã hội, v.v... ; sẽ cùng với số cán bộ địa phương các tỉnhbạn và số tự vệ, thanh niên xung phong trưởng thành trong quá trình xây dựngtại các công trường thủ công mà hình thành bộ máy quản lý xã, ấp kinh tế mới”.

Vừa qua, ta chưa có sự quan tâmđầy đủ đến bộ máy quản lý cho 82 xã kinh tế mới mà Thành phố đã đưa dân đến,nên việc trực tiếp chăm lo đời sống, sản xuất của đồng bào còn nhiều thiếu sót,đời sống nhân dân nơi đó đến nay còn rất nhiều khó khăn.

Căn cứ vào tinh thần cuộc họpvới các sở, quận do Ủy ban Kế hoạch Thành phố chủ trì ngày 31-10-1977 bàn vềviệc triển khai công tác đào tạo cán bộ khung xã kinh tế mới, Ủy ban nhân dânThành phố yêu cầu các ban, ngành, sở và các quận lập kế hoạch cụ thể đào tạocán bộ cho vùng kinh tế mới sắp triển khai tới đây.

1- Về chỉ tiêu : Căn cứ vào tiếnđộ xây dựng đưa dân đi, đã được Phủ Thủ tướng và Bộ Nông nghiệp phê chuẩn. Tổngsố cán bộ khung sẽ đào tạo từ 1977 đến 1980 phân bố theo ngành như sau :

a) Tổ chức đào tạo cán bộ chínhquyền, đoàn thể xã kinh tế mới 980 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 294người

- mùa khô 1978 – 1979 : 448người

- mùa khô 1979 – 1989 : 238người

b) Tổ chức đào tạo giáo viên cấpI và mẫu giáo xã kinh tế mới 2.100 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 630người

- mùa khô 1978 – 1979 : 960người

- mùa khô 1979 – 1980 : 510người

c) Tổ chức đào tạo cán bộ y tế,y tá xã kinh tế mới 700 người, trong đó:

- mùa khô 1977 – 1978 : 210người

- mùa khô 1978 – 1979 : 320người

- mùa khô 1979 – 1980 : 170người

d) Tổ chức đào tạo cán bộ vănhóa, thông tin xã kinh tế mới 600 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 208người

- mùa khô 1978 – 1979 : 256người

- mùa khô 1979 – 1980 : 136người

e) Tổ chức đào tạo cán bộ cửahàng thương nghiệp, lương thực xã kinh tế mới 560 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 168người

- mùa khô 1978 – 1979 : 256người

- mùa khô 1979 – 1980 : 136người

g) Đào tạo cán bộ hướng dẫn sảnxuất nông nghiệp xã kinh tế mới 700 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 210người

- mùa khô 1978 – 1979 : 320người

- mùa khô 1979 – 1980 : 170người

Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo chungphải đảm bảo, nhưng từng thời kỳ, kế hoạch từng địa bàn xây dựng có thể thayđổi trong thực tiễn khi bắt tay vào thực hiện. Đây chỉ là số dự kiến để cácngành căn cứ làm kế hoạch đào tạo.

2- Về phân công phụ trách:

a- Ủy ban Kế hoạch cùng với BanKinh tế mới, Sở Tài chánh, Sở Lao động, Ban Tổ chức chánh quyền và các sở, ban,ngành có trách nhiệm đào tạo, liên hệ với các tổ chức đoàn thể có liên quan,lên kế hoạch đào tạo cán bộ từng ngành một cách toàn diện về chỉ tiêu, về thờigian đào tạo, phương thức đào tạo, chất lượng, kinh phí, v.v... trình Ủy bannhân dân Thành phố duyệt kế hoạch đào tạo từng ngành một.

b- Các sở, ban chịu trách nhiệmhướng dẫn tiêu chuẩn tuyển sinh. Các quận chịu trách nhiệm tuyển sinh theo sốlượng và tiêu chuẩn hướng dẫn trong số người chuẩn bị đưa đi kinh tế mới theokhung tổ chức từng xã kinh tế mới của quận.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn