ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số : 68/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀVIỆC HỢP PHÁP HÓA TẤT CẢ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KHO TÀNG, VẬT TƯ, THIẾT BỊ, THUỘCDIỆN NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ.

Từ hơn ba năm nay, các ngành,các cấp thuộc trung ương và thành phố đã tiếp quản, tiếp nhận quản lý nhiều cơsở sản xuất kho, bãi, chứa vật tư, thiết bị, thuộc các nguồn tịch thu, vắng chủ,tín chấp, thế chấp, trưng thu mua,…

Đó là tài sản của Nhà nước màcác ngành, các cấp đang quản lý và có trách nhiệm bảo vệ, bảo quản để sẵn sànghuy động đưa ra phục vụ cho nền kinh tế quốc dân.

Đến nay nói chung các ngành, cáccấp, các cơ sở có làm và làm tốt công tác này, do đó đã thúc đẩy được sản xuất,phát triển được nhiều mặt hàng phục vụ đời sống nhân dân và góp phần cho xuấtkhẩu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cònnhiều nơi chưa chấp hành nghiêm túc những điều quy định của Nhà nước. Một sốngành đến nay vẫn còn đang quản lý cơ sở sản xuất, kho bãi, theo chế độ côngquản hoặc chưa có hồ sơ pháp lý theo một hình thức quản lý nào. Thậm chí có cơquan đầu ngành cũng không nắm được những kho tàng mình đang quản lý, nhiều vậttư, thiết bị không được kiểm kê, kê khai và báo cáo với cơ quan quản lý cấptrên.

Do đó việc quản lý trái ngành,trái phép, hoặc chưa có kế hoạch bảo vệ, bảo quản, và huy động đưa ra sản xuất,đã gây nhiều thiệt hại cho tài sản Nhà nước; nhiều vật tư, thiết bị, hàng hóa,bị tháo gỡ mất mát, hư hỏng, mất phẩm chất… trong lúc chúng ta đang có nhu cầurất lớn cho sản xuất, xây dựng và củng cố quốc phòng.

Căn cứ quyết định số 90-CP ngày4-4-1977 của Hội đồng Chính phủ về việc áp dụng các chế độ quản lý đối với cácxí nghiệp công quản;

Căn cứ nghị quyết của Thường vụThành ủy về việc phải căn bản kết thúc công tác cải tạo công thương nghiệm tưbản tư doanh trước Tết âm lịch;

Căn cứ thông tri số 1880/UB ngày11-11-1976 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý tài sản vắng chủ, vắngmặt;

Ủy ban nhân dân thành phố thôngbáo cho các ngành, các cấp, thuộc trung ương và thành phố quản lý, tiến hànhnhanh việc cải tạo đối với các cơ sở sản xuất, kho bãi mà đến nay vẫn chưa cócơ sở hợp pháp và lập hồ sơ đề nghị để được Ủy ban nhân dân thành phố quyếtđịnh về mặt pháp lý.

Thời gian quy định đến hết ngày25-12-1978 các ngành, cách, các cấp thuộc trung ương và thành phố phải nộp đầyđủ hồ sơ tài liệu cho Ban cải tạo thành phố (408 Điện Biên Phủ Quận 3) theođúng quy định của Nhà nước; về những cơ sở đã được cải tạo và xử lý cũng nhưnhững cơ sở đang tiến hành hoặc chưa cải tạo, trong đó yêu cầu báo cáo bổ sunghồ sơ về các biến động mới trong các cơ sở nói trên.

Nơi nào còn chiếm giữ cơ sở tráiphép, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo các nghị quyết 228 của Ban Bí thư vàNghị quyết 28-29 của Thành ủy, và những tài sản này được coi như tài sản vắngchủ, thành phố có trách nhiệm quyết định xử lý.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại