ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 68/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHAI KHOANG MỞ RỘNG DIỆN TÍCH Ở NGOẠI THÀNH

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướngChánh phủ về công tác khai hoang mở rộng diện tích, chuyển lao động đi xây dựngvùng kinh tế mới. Trong những năm qua thành phố chúng ta đã xúc tiến khai hoangxây dựng vùng kinh tế mới, ở các tỉnh, chuyển được một bộ phận những người phisản xuất về vùng kinh tế mới lập nghiệp, số đông đời sống dần dần được ổn định.

Tiếp tục thực hiện nghị quyếtcủa Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về cải tạo và phát triển nông nghiệp. Trongthời gian tới cần đẩy nhanh tốc độ khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích sảnxuất nông nghiệp ở các huyện ngoại thành, vùng ven, nhằm phân bổ lại lực lượnglao động hiện còn chưa có công việc làm. Đồng thời nhanh chóng tạo ra vành đaithực phẩm góp phần, ổn định đời sống cho dân, thực hiện phương châm hậu cần tạichỗ, nhất là trong điều kiện cả nước có chiến tranh.

Ủy ban nhân dân thành phố yêucầu các ngành các cấp trong thời gian tới có biện pháp thực hiện công tác sauđây :

1- Về tổ chức sản xuất :

Ban kinh tế mới, Ban phân vùngqui hoạch và Sở Nông nghiệp tiến hành quy hoạch, điều tra thổ nhưởng ở các vùngđất còn hoang hóa ở ngoại thành và xác định phương hướng cây con cho từng vùng.

Ủy ban nhân dân các quận, huyệnxúc tiến thành lập bộ máy Ban chỉ đạo sản xuất gồm có : Trưởng, phó ban, một kếtoán, một thủ quỹ kiêm thủ kho và một số cán bộ điều hành sản xuất. Ban này doỦy ban nhân dân các quận xét chọn đệ trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyếtđịnh. Đối với các trại cải tạo thuộc cơ quan an ninh, Đoàn thanh niên Cộng sảnthành phố Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ quản lý thì do trại trưởng chịutrách nhiệm tổ chức khai hoang mở rộng diện tích, trên số đất hiện giao chotrại quản lý. Ban sản xuất có trách nhiệm nhận đất, vật tư – tiền vốn, sắp xếpsố lao động được dãn ra, tổ chức chỉ đạo sản xuất trong vùng, sớm hình thànhcác đội, tập đoàn tiến tới hình thành các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Ban kinh tế mới cùng với Ủy banKế hoạch thành phố, có trách nhiệm giúp các quận huyện lập nhiệm vụ thiết kếkhai hoang phục hóa mở rộng diện tích, kế hoạch sản xuất và chi phí để nhận vốnđầu tư. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo với Ủy ban trong cáccuộc họp giao ban. Các Trại cải tạo cũng lập kế hoạch mở rộng diện tích sảnxuất. Trình Ủy ban nhân dân quận huyện để đưa vào kế hoạch chung của thành phố.

2- Về nguồn vốn và nguyên tắc sửdụng các nguồn vốn

Căn cứ theo quyết định số 272/CP của Hội đồng Chính phủ và Thông tư liên bộ số 14 tài chánh – Ngân hàng đã hướngdẫn.

- Vốn chi phí khai hoang xây dựngđồng ruộng, thủy lợi (bao gồm kênh cấp 1 đến cấp 4) làm nhà cho dân, giếngnước, bệnh xá, nhà trẻ, trường học trong vùng, chi phí chuyển dịch dân đến,trang bị dụng cụ sản xuất ban đầu, sử dụng nguồn vốn khai hoang vùng kinh tếmới do ngân sách nhà nước đài thọ và chi hàng kiến thiết cấp phát.

- Vốn chi phí sản xuất để pháttriển cây don, trong vụ đầu các Tổ sản xuất chưa được hình thành, Ban sản xuấtchịu trách nhiệm vay vốn ngân hàng Nhà nước ở một số đối tượng như : giống,phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, tiền thuê cày, bừa. Ban sản xuất quận lập kếhoạch sản xuất, kế hoạch chi phí để gởi đến Ngân hàng Nhà nước các quận, huyệnxin vay vốn. Ban sản xuất nhận vốn vay và tổ chức sử dụng vốn đó theo đúng mụcđích xin vay, trong sản xuất và sau mỗi vụ thu hoạch phải phân bổ chi phí chođội, tập đoàn và có trách nhiệm quản lý sản phẩm thu hồi vốn để trả nợ đúng kỳhạn quy định cho cơ quan Ngân hàng Nhà nước.

Ban sản xuất có trách nhiệm tổchức quản lý sử dụng có hiệu quả các loại nguồn vốn, và hạch toán rõ ràng vềviệc sử dụng các loại vốn, theo nguyên tắc vốn nào chi cho việc đó. Riêng cáctrại cải tạo thuộc cơ quan an ninh được sử dụng thêm nguồn vốn kinh phí cảitạo.

Các cơ quan Tài chánh – Ngânhàng cấp cơ sở cần đi sát Ban sản xuất, các trại cải tạo giúp đỡ hướng dẫn mởsổ sách ghi chép, hạch toán theo chế độ kế toán Nhà nước quy định.

Đến vụ sản xuất sau, Ngân hàngsẽ cho vay trực tiếp các đội, tập đoàn sản xuất, hợp tác xã. Khi các tổ chức đóđã được hình thành và có tư cách pháp nhân.

Để bổ sung đội ngũ cán bộ quảnlý, Sở Tài chánh chiêu sinh đào tạo lớp kế toán cấp tốc cung cấp cho quận vàcác trại cải tạo có điều kiện tiến hành sản xuất và quản lý được tốt.

3. Sử dụng số sản phẩm thâuhoạch

Đề bù đắp lại chi phí sản xuấtvà hoàn lại vốn tín dụng Ngân hàng sau khi kết thúc một chu kỳ sản xuất câycon. Số sản phẩm sản xuất ra ở vụ đầu phải giao nộp cho các cơ quan Nhà nước,được quy định theo chính sách thâu mua hai giá : giá nghĩa vụ và giá khuyếnkhích, tỷ lệ cụ thể do Ủy ban nhân dân quận đệ trình Ủy ban nhân dân thành phốcó quyết định sau mỗi vụ thâu hoạch. Đối với các hộ đi khai hoang xây dựng vùngkinh tế mới, thời gian 6 tháng đầu đang được trợ cấp về lương thực, nên việcphân phối ăn chia chỉ thực hiện theo phương án giá trị.

Trong trường hợp có thiên taiảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Ban sản xuất phải báo cáo kịp thời với cácngành có liên quan như kinh tế mới – Tài chánh – Ngân hàng đến hiện trường xemxét, xác nhận sự thiệt hại đó – Sở Tài chánh tập hợp trình Ủy ban nhân dânthành phố phê duyệt trợ cấp, số tiền được trợ cấp thiên tai đó được ưu tiêndành trả nợ Ngân hàng Nhà nước.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầucác cấp, các ngành có biện pháp tổ chức thực hiện, sớm triển khai cho các cơ sởtrực thuộc thi hành. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện có gắp khó khăn trởngại, phản ảnh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố để có hướng giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn