UBND TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2002

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH THUẬN

Về việc tổ chức thi hành Chỉ thị 08/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giám định đầu tư

Để tổ chức thi hành đồng bộ và nghiêm túc Chỉ thị 20/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giám định đầu tư. Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10/01/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về giám định đầu tư và công văn số 2012/BKH-VPTĐ ngày 03/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg.

Nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, nâng cao trách nhiệm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của các ngành chức năng và của các chủ đầu tư, nâng cao chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1/ Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật: Quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị 20/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giám định đầu tư, Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10/01/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về giám định đầu tư và công văn số 2012/BKH-VPTĐ ngày 03/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg đến tất cả các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án và toàn thể cán bộ - công chức.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung cấp tài liệu cho các cơ quan có liên quan, các cơ quan tư vấn, các nhà thầu.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm phố biến cho cán bộ-công chức của cơ quan mình về nội dung các văn bản này.

Thời gian thực hiện xong trong tháng 8/2002.

2/ Giám định đầu tư thường xuyên: Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ báo cáo định kỳ việc thực hiện dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các yêu cầu nội dung của Thông tư số 01/2000/TT-BKH. Các cơ quan trực tiếp quản lý chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ này; định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám định đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc quyền quán lý. Các sở Xây dựng, Tài chính Vật giá, Kho bạc có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư về nội dung các báo cáo có liên quan.

>> Xem thêm:  Số tiền bồi thường tai nạn giao thông như thế nào là hợp lý ? Cần làm gì khi không thỏa thuận được ?

3/ Giám định đầu tư chuyên đề: Trong từng năm kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án cần giám định đầu tư chuyên đề để tổ chức thực hiện trong năm.

Riêng trong các tháng còn lại của năm 2002 tiến hành một đợt giám định đầu tư chuyên đề đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn. Phương pháp như sau:

a/ Chọn mỗi Ban Quản lý dự án một dự án để giám định đầu tư chuyên đề, danh mục dự án cần giám định đầu tư chuyên đề do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 8/2002.

b/ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính Vật giá, Xây dựng và cơ quan trực tiếp quản lý chủ đầu tư có dự án tiến hành việc giám định đầu tư chuyên đề. Sau giám định từng dự án có Biên bản giám định, báo cáo đánh giá cụ thể gởi Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng.

4/ Tổ chức thực hiện: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị này./.

(Đã ký)

>> Xem thêm:  Chồng mua một chiếc xe ô tô cũ ở showroom ô tô có thuộc tài sản chung của vợ chồng nếu ly hôn ?