ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 70/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC MẶT CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN HÓA – ĐO - LƯỜNG - KIỂM TRACHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ HÀNG HÓA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 13-9-1977, Ủy ban nhân dânThành phố đã ra quyết định ban hành văn bản : “Quy định tạm thời về 3 mặt côngtác : tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa củaThành phố Hồ Chí Minh” : tổ chức thực hiện đầy đủ những điều đã quy định trongvăn bản này là điều kiện thiết yếu để đưa công tác quản lý kinh tế - kỹ thuậtcủa Thành phố vào nề nếp. Vì vậy tất cả các ban, ngành, sở, quận, huyện, các cơsở trực thuộc phải bảo đảm có kế hoạch từng bước tổ chức thực hiện đầy đủ nộidung văn bản quy định tạm thời về 3 mặt công tác này.

Để thống nhất chỉ đạo việc triểnkhai các mặt công tác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩmvà hàng hóa trong toàn Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ban,ngành, sở, quận, huyện, các công ty, các cơ sở trực thuộc thực hiện các côngviệc sau đây:

1) Từ nay đến 15-12-1977 phảihoàn thành việc phổ biến rộng rãi quyết định của Ủy ban về công tác tiêu chuẩnhóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của Thành phố Hồ ChíMinh đến tận cơ sở. Ban lãnh đạo các cấp cần tổ chức nghiên cứu kỹ bản “Quyđịnh tạm thời về 3 mặt công tác” để nắm chắc nội dung và có biện pháp tổ chứcthực hiện.

2) Từ nay đến tháng 12 năm 1977,phải tiến hành điều tra tổng hợp một số tình hình sau đây để phục vụ cho việctổ chức triển khai 3 mặt công tác tiêu chuẩn hóa-đo lường-kiểm tra chất lượngsản phẩm và hàng hóa :

a. Điều tra về tình hình tổ chứcbộ máy thực hiện 3 mặt công tác (xem biểu mẫu số 1 kèm theo).

b. Điều tra về mặt hàng sản xuấtvà số lượng sản phẩm có áp dụng tiêu chuẩn hóa và kiểm tra chất lượng (xem biểumẫu số 2 kèm theo).

c. Điều tra về số cơ sở phântích thí nghiệm và khả năng của các cơ sở đó (xem biểu mẫu số 3 kèm theo).

d. Điều tra về tình hình thiếtbị dụng cụ đo lường ở các cơ sở (xem biểu mẫu số 4 kèm theo).

3) Từ nay đến hết qúy I năm1978, phải hoàn thành việc xây dựng bộ máy tổ chức thực hiện 3 mặt công tác từcác ban, ngành, sở, quận, huyện đến cơ sở theo đúng tinh thần và nội dung củavăn bản quy định về 3 mặt công tác, cụ thể là phải cử cán bộ, thành lập tổchức, định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho tổ chức đó, bố trí những cánbộ có năng lực phụ trách tổ chức này.

Trong Ban lãnh đạo của các ban,ngành, sở, quận, huyện, công ty và các cơ sở sản xuất, nhất thiết phải phâncông một đồng chí phụ trách về công tác tiêu chuẩn hóa-đo lường-kiểm tra chấtlượng sản phẩm và hàng hóa.

4) Trong năm 1978, các ban,ngành, sở, quận, huyện..., phải phối hợp chặt chẽ với Ban Khoa học và kỹ thuậtThành phố lập kế hoạch từng bước triển khai 3 mặt công tác :

+ Về tiêu chuẩn hóa : tổ chứcchỉ đạo các cơ sở sản xuất trong ngành, địa phương xây dựng xong các tiêu chuẩnxí nghiệp (hoặc quy định mức chất lượng) cho tất cả các sản phẩm ghi trong kếhoạch mà chưa có tiêu chuẩn của Nhà nước, của ngành và địa phương ; tham giaxây dựng tiêu chuẩn địa phương cho các sản phẩm có nhiều cơ sở cùng sản xuất ;đồng thời tổ chức xây dựng đủ quy trình định mức kỹ thuật để làm căn cứ choviệc quản lý kỹ thuật trong sản xuất.

+ Về đo lường : cố gắng trang bịđủ thiết bị, dụng cụ đo lường cần thiết cho các cơ sở sản xuất từ khâu phânphối vật tư, chuẩn bị sản xuất đến khâu kiểm tra xuất xưởng sản phẩm. Xây dựngcác cơ sở sửa chữa dụng cụ đo, bảo đảm sửa chữa, hiệu chỉnh kịp thời các dụngcụ đo sai hỏng. Tổ chức kiểm định toàn bộ dụng cụ đo hiện có theo quy định củaNhà nước.

+ Về kiểm tra chất lượng sảnphẩm : đưa chỉ tiêu chất lượng sản phẩm thành chỉ tiêu pháp lệnh trong sảnxuất. Phải tổ chức kiểm tra xét duyệt việc thực hiện chỉ tiêu chất lượng sảnphẩm song song với chỉ tiêu số lượng. Phải xây dựng đầy đủ quy trình kiểm trachất lượng sản phẩm cho tất cả các sản phẩm ghi trong kế hoạch sản xuất đã đượcduyệt. Phải tổ chức hệ thống kiểm tra để kiểm tra đầy đủ các điều kiện bảo đảmchất lượng sản phẩm gồm :

- kiểm tra nguyên vật liệu vàbán thành phẩm,

- kiểm tra thành phẩm,

- kiểm tra việc phân loại sảnphẩm theo cấp chất lượng.

5) Các cấp cần tiến hành kiểmtra thường xuyên cấp dưới mình về việc tổ chức thực hiện các mặt công tác tiêuchuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa, phải kịp thờituyên dương khen thưởng những nơi làm tốt, xử lý, uốn nắn, giúp đỡ những nơilàm chưa tốt. Các ban, ngành, sở, quận, huyện, công ty, xí nghiệp... phải tổchức cho cán bộ, công nhân viên học tập nắm vững để thực hiện các quy định kỹthuật có liên quan tới công việc đang làm, học xong phải có kiểm tra đánh giá.Đối với công nhân trong các kỳ thi nâng bậc tay nghề phải đồng thời kiểm traviệc nắm vững các quy định kỹ thuật có liên quan. Các ban, ngành, sở, quận,huyện phải lập báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện 3 mặt công tác theo quyđịnh định kỳ của Nhà nước gởi về Ban Khoa học và kỹ thuật để Ban Khoa học và kỹthuật tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

6) Ủy ban nhân dân thành phốquyết định chọn các đơn vị : Sở Công nghiệp, Quận 11, Huyện Củ Chi làm nơi chỉđạo thí điểm về tổ chức triển khai thực hiện 3 mặt công tác tiêu chuẩn hóa – đolường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa. Giao cho Ban Khoa học và kỹthuật Thành phố giúp các đơn vị thí điểm triển khai toàn diện các mặt công tácnghiệp vụ và theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện, để báo cáo cho Ủy ban nhândân Thành phố rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

7) Trong năm 1978, Ban Khoa họcvà kỹ thuật Thành phố phải phối với các ban, ngành, sở, quận, huyện tổ chức cáclớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sảnphẩm và hàng hóa cho cán bộ lãnh đạo phụ trách 3 mặt công tác và cán bộ làmcông tác nghiệp vụ về 3 mặt công tác của các ban, ngành, sở, quận, huyện...

- Ban Khoa học và kỹ thuật Thànhphố chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức, bao gồm chương trình, nội dung, cán bộgiảng dạy, địa điểm, chi phí tổ chức, in tài liệu, v.v...

- Các ban, ngành, sở, quận,huyện... chịu trách nhiệm cử cán bộ đi học đầy đủ, đúng đối tượng và cấp chiphí mua tài liệu học tập.

8) Ban Khoa học và kỹ thuậtThành phố, Ban Pháp chế Thành phố, Sở Công nghiệp, Sở Thương nghiệp Thành phố,Sở Công an Thành phố cùng với Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp vạch kếhoạch triển khai việc thực hiện 3 mặt công tác trong khu vực kinh tế tư nhân.

9) Ban Khoa học và kỹ thuậtThành phố là cơ quan chức năng giúp Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn chỉ đạotoàn bộ công tác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm vàhàng hóa của Thành phố.

Ban Khoa học và kỹ thuật Thànhphố phải khẩn trương xây dựng cơ xưởng, phòng thí nghiệm để phục vụ yêu cầu côngtác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa. Ủyban Kế hoạch Thành phố, Sở Tài chánh, Công ty Vật tư tổng hợp Thành phố tạo mọiđiều kiện thuận lợi giúp Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố trong việc xây dựngcơ xưởng và phòng thí nghiệm.

Ban Khoa học và kỹ thuật Thànhphố phải thường xuyên báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố biết tình hình thựchiện 3 mặt công tác của các cơ quan và các cơ sở sản xuất, kinh doanh do Thànhphố quản lý.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

Biểu 1


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở (ban, ngành, quận, huyện…) :

Công ty :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

BIỂUTỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TIÊU CHUẨN HÓA – ĐO LƯỜNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ HÀNG HÓA

Tổng số cơ sở sản xuất trực thuộc

số cơ sở có bộ máy tổ chức thực hiện ba mặtcông tác

HÌNHTHỨC TỔ CHỨC

Số lượng cán bộ đầu tư cho ba mặt công tác

TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ

GHI CHÚ

Phòng

Ban

Tổ

Cán bộ chuyên trách

Đại học

Trung cấp

Công nhân

Số lượng

Ngành nghề

Số lượng

Ngành nghề

Số lượng

Ngành nghề

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ----tháng -----năm 197—

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

Biểu 2


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở (ban, ngành, quận, huyện…) :

Công ty :

Xí nghiệp, (trại cơ sở…) :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

BIỂUTỔNG HỢP TÌNH HÌNH VỀ CÁC MẶT HÀNG SẢN XUẤT THEO
YÊU CẦU TIÊU CHUẨN HÓA VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tổng số mặt hàng sản xuất

Số lượng mặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn Nhà nước

Số lượng mặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn ngành

Số lượng mặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn địa phương

Số lượng mặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn xí nghiệp

Số lượng mặt hàng sản xuất theo quy định mức chất lượng tạm thời

Số lượng mặt hàng sản xuất có thiết kế kỹ thuật

Số lượng mặt hàng sản xuất có qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ----tháng -----năm 197—

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

Biểu 3


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở (ban, ngành, quận, huyện…) :

Công ty :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

BIỂUTỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÁC CƠ SỞ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

Số thứ tự

Tên cơ sở phân tích tích nghiệm

Địa chỉ

Khả năng phân tích thí nghiệm

Điều kiện phối hợp công tác

ThờI gian phân tích thí nghiệm cho 1 loại mẫu

Lệ phí

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ----tháng -----năm 197—

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)