ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 70/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 6 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀVIỆC MUA BÁN, SANG NHƯỢNG NHÀ CỬA TRONG THÀNH PHỐ

Về việc mua bán sang nhượng nhàcửa trong thành phố, Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố đã có ban hành 1 sốquy định cần thiết :

- Công văn số 1618/VP 14 ngày7-7-1973 của Thủ tướng Chánh phủ ;

- Chỉ Thị số 11/CT-76 ngày 15-5-1976 của Ban đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ.

- Quy định tạm thời số 144/UB ngày 18-1-1977.

Nhưng gần đây, có tình trạng mộtsố người lợi dụng sơ hở trong việc quản lý nhà cửa, đã tiến hành mua bán sangnhượng nhà cửa một cách bừa bãi, không theo đúng nguyên tắc, thủ tục đã đượcquy định.

Tình hình này làm trở ngại choviệc quản lý thống nhất nhà cửa, và ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh trật tựtrong thành phố.

Trong lúc chờ đợi công bố bảnquy định tổng hợp của Thành phố và việc mua bán, sang nhượng, đổi, cho v.v… nhàcửa, để việc mua bán nhà cửa được tiến hành đúng theo pháp luật hiện hành, ngănngừa những sự lạm dụng, sai phạm, Ủy ban nhân dân thành phố xin nhắc lại nhữngđiều đã được quy định và hướng dẫn thi hành như sau :

I- ĐIỀU KIỆN MUA BÁN SANGNHƯỢNG

1/ Về người bán, sang nhượng.

Người bán, sang nhượng nhà cửaphải có đủ những điều kiện sau đây :

a- Phải thuộc iện những ngườihồi hương, đi xây dựng vùng kinh tế mới ; những người có giấy phép xuất cảnh doBộ Nội vụ cấp ; những người ở khu vực phải giải tỏa theo qui hoạch của thànhphố, phải đổi nhà đi nơi khác, được dở nhà bán vật liệu. Những trường hợp khácphải được Ủy ban nhân dân tàhnh phố chấp thuận cho phép bán nhà.

b- Có đủ giấy tờ, chứng từ hợppháp về quyền sở hữu của mình đối với nhà định bán, sang nhượng.

c- Nhà định bán sang nhượngkhông thuộc diện nhà cải tạo, đang chờ xử lý của cơ quan chính quyền, hoặc đangbị tranh chấp về quyền sở hữu.

2/ Về người mua, nhận sangnhượng

Người mua, nhận sang nhượng,phải có những điều kiện như sau :

- Phải có đăng ký hộ khẩu(thường trú) tại thành phố và thuộc diện những người đã được phép cư trú (chínhthức) tại thành phố.

- Phải được Ủy ban nhân dânphường xã (nếu là nhân dân) hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị (nếu là cán bộ côngnhân viên Nhà nước, đội viên trong lực lượng vũ trang) chứng thực chưa có nhàhoặc chưa được phân phối chỗ ở thích hợp.

II- THỦ TỤC MUA BÁN

Hợp đồng mua bán sang nhượnggiữa hai bên kèm theo đơn xin mua bán sang nhượng và có sự chứng nhận của Ủyban nhân dân phường xã, được Ủy ban nhân dân Quận huyện xét duyệt, phải đượctrước bạ và qua thủ tục sang tên tại Sở Nhà đất thành phố mới được coi là hợplệ.

Ủy ban nhân dân Quận, huyệnphường xã căn cứ vào những điều quy định trên đây để xét kỹ những đơn xin muabán sang nhượng nhà cửa để tránh những trường hợp mua bán sang nhượng bất hợppháp.

Những hành động mua bán, sangnhượng nhà cửa bất hợp pháp, trục lợi, móc ngoặc, trong việc mua bán sangnhượng, phải được phát hiện và xử lý nghiêm khắc.

Cần chú ý những quy định trênkhông áp dụng đối với việc mua bán sang nhượng nhà cửa của ngoại kiều, có quiđịnh riêng.

Chỉ thị này cần được phổ biếncho các cơ quan, xí nghiệp và nhân dân thành phố./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn