ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_____________________________

Công tác Thống kê có nhiệm vụ bảo đảm thông tin định lượng toàn diện, kịp thời, có độ tin cậy cao về kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, làm căn cứ đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền nhằm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Những năm qua ngành thống kê tỉnh Lào Cai đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn đáp ứng được cơ bản những yêu cầu về thông tin đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Trung ương.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng cao đối với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, thông tin thống kê đã bộc lộ một số hạn chế và bất cập: Hệ thống chỉ tiêu báo cáo thiếu đồng bộ; chưa được cung cấp kịp thời; một số chỉ tiêu chưa bảo đảm độ tin cậy cần thiết nhất là các chỉ tiêu tổng hợp của nền kinh tế. Số liệu giữa báo cáo nhanh và báo cáo chính thức, giữa báo cáo thường xuyên và kết quả điều tra còn có sai số đáng kể.

Một nguyên nhân cơ bản của những hạn chế và thiếu sót nêu trên là do sự nhận thức của một số ngành và cấp cơ sở đối với công tác thống kê còn chưa thật đầy đủ, chưa quan tâm đối với công tác thống kê, đặc biệt là các đơn vị cơ sở chưa chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong lĩnh vực thống kê.

Để khắc phục những hạn chế và thiếu sót trên, nhằm phát huy tác dụng của thông tin thống kê trong lãnh đạo, quản lý, điều hành ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai Chỉ thị:

1. Cục thống kê tỉnh khẩn trương triển khai những việc sau đây:

a. Xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức trong ngành thống kê, chú ý đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê ở các cấp, các ngành và cơ sở. Nhất là trình độ năng lực về chuyên môn và công nghệ thông tin.

b. Phối hợp với sở Tài chính - Vật giá, Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật lập kế hoạch, dự trù kinh phí mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thống kê các cấp, các ngành, cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt và ghi vào kế hoạch hàng năm .

c. Chủ động phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng để triển khai Luật Thống kê sâu rộng đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế và toàn thể nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác thống kê.

- Tập trung triển khai các chế độ báo cáo và điều tra thống kê định kỳ đến cơ sở kịp thời, đầy đủ, đưa công tác điều tra và báo cáo thống kê thành nề nếp từ đó nâng cao chất lượng đầu vào của số liệu thống kê.

- Thường xuyên nắm bắt và định kỳ hàng quý, Cục Thống kê báo cáo UBND tỉnh về việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê của cơ sở và các cấp, các ngành. Tham mưu cho ƯBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo kiên quyết đối với các đơn vị vi phạm chế độ báo cáo thống kê.

d. Phối hợp với Trung tâm Cống nghệ Thông tin tỉnh xây dựng dự án tin học hóa ngành thống kê trình Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ (gồm báo cáo thống kê và kế toán) với góc độ là một đơn vị báo cáo theo quy định của Tổng cục Thống kê.

- Chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và điều tra thống kê. Bố trí cán bộ làm công tác thống kê tổng hợp để thu thập, xử lý số liệu thống kê theo sự phân công, thống nhất số liệu với Cục Thống kê trước khi báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục Thống kê.

- Phối hợp với Cục Thống kê tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác thống kê trên địa bàn.Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thống kê trong việc triển khai các cuộc điều tra và khai thác các tài liệu thuộc hồ sơ hành chính do cơ quan quản lý khi có yêu cầu.

3. Đối vói UBND các huyện, thị xã:

Cần xác định công tác thống kê không chỉ để báo cáo cấp trên mà là công cụ không thể thiếu để đánh giá thực trạng, hoạch định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vì vậy cần tăng cường:

- Chỉ đạo các phòng, ban và các cơ sở trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và điều tra thống kê.

- Quan tâm xây dựng và củng cố mạng lưới cán bộ thống kê xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Thống kê.

- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê, phối hợp với phòng Thống kê trong việc chỉ đạo tăng cường công tác thống kê trên địa bàn.

4. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn:

- UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm bố trí người làm công tác thống kê. Cán bộ làm công tác thống kê đảm bảo phải ổn định lâu dài và được bồi dưỡng nghiệp vụ đủ sức thực hiện nhiệm vụ thống kê trên địa bàn.

- Có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các thôn, bản, các hộ gia đình và nhân dân thực hiện khai báo đầy đủ, trung thực trong điều tra, báo cáo thống kê .

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo và điều tra thống kê.

5. Đối với các doanh nghiệp, các chi nhánh doanh nghiệp thường trú trên địa bàn:

- Giám đốc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và người đứng đầu các chi nhánh, văn phòng đại diện chịu trách nhiệm chỉ đạo cán bộ thuộc bộ máy của mình thực hiện chế độ báo cáo và điều tra thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của Cục Thống kê.

- Tất cả báo cáo thống kê, kế toán đều phải gửi cho Cục Thống kê. Cục Thống kê là cơ quan đầu mối tổng hợp của UBND tỉnh có trách nhiệm nhận và tổng hợp các báo cáo thống kê, kế toán của tất các đơn vị cơ sở thường trú trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ sở trực thuộc (các chi nhánh, các đơn vị thành viên...) ở địa phương khác trên toàn quốc thực hiện báo cáo, kê khai điều tra theo hướng dẫn của điều tra viên thống kê nơi đóng trụ sở.

Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch các huyện, thị xã, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp thường trú trên địa bàn chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh