ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 75/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TUYỂN CHỌN CÁN BỘ ĐI HỌC KHÓA I VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KINH TẾ THEO HÌNHTHỨC TẠI CHỨC

Được sự đồng ý của Thường vụThành ủy và sự giúp đỡ tích cực của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Ủyban nhân dân thành phố quyết định sẽ mở khóa I về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lýkinh tế theo hình thức tại chức cho cán bộ hiện đang đảm đang nhiệm vụ quản lýcác địa phương, các ngành, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hành chánh sự nghiệptrong thành phố.

Đây cũng là điều mà lâu nayThành ủy, Ủy ban mong muốn sớm được thực hiện yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộtại chổ, tại chức nhằm trang bị kiến thức cơ bản về khoa học quản lý kinh tế xãhội chủ nghĩa, trước hết là đối với cán bộ lãnh đạo và một số cán bộ nghiên cứuchủ chốt nhằm khắc phục những mặt còn yếu trong quản lý kinh tế, quản lý công tácvà trên cơ sở đó nâng cao một bước kiến thiết và năng lực lãnh đạo của cán bộ,thực hiện tốt những mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phốlần thứ I đã đề ra.

Chương trình học sẽ bao gồm cácnội dung chính : khoa học quản lý, nguyên lý kế hoạch hóa kinh tế, quốc dân,các nguyên lý kế toán tài chánh, thống kê kinh tế, phân tích hợp đồng kinh tếvà các nghiệp vụ về quản lý kinh tế công nghiệp, kinh tế nông nghiệp, kinh tếthương nghiệp v.v… Theo thứ tự của chương trình, học viên học tới đâu sẽ nghiêncứu vận dụng tới đó trong công tác hiện tại của mình. Kết thúc khóa học, họcviên sẽ có một kiến thức cơ bản về phương pháp quản lý kinh tế, có thể vận dụngthực hiện trong ngành mình đồng thời hiểu được nghiệp vụ của các ngành khác đểhợp đồng nhịp nhàng với nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ trương chung.

Trường Đại học Kinh tế Thành phốHồ chí Minh sẽ đảm nhiệm việc giảng dạy. Từng lúc nhà trường và Ủy ban sẽ tổchức báo cáo ngoại khóa để hổ trợ cho khóa học thêm sinh động. Khóa học sẽ hoànthành trong 14 tháng.

Sau đây là một số yêu cầu thựchiện:

1- ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN ĐIHỌC

a/ Các Sở, Ban, Ngành Thành phố:

Mỗi ban Giám đốc Sở, Ngành trựcthuộc Thành phố cử một đồng chí đi học.

- Các Công ty, xí nghiệp, trạmtrại, phòng ,trường, bệnh viện v.v… trực thuộc Sở, ngành mỗi đơn vị được cử từ1 đến 2 đồng chí trong Ban phụ trách đi học.

Cán bộ kế cận hoặc cán bộ nghiêncứu có bậc lương từ cán sự (hoặc tương đương) trở lên được cử đi học với sốlượng nhiều hơn trong phạm vi chỉ tiêu chung nêu dưới đây.

b/ Các Quận Huyện :

- Mỗi Quận, Huyện cử từ 2 đến 3đồng chí là Quận, Huyện ủy viên và thành viên UBND Quận, Huyện đi học.

- Các phòng nghiệp vụ, chuyênmôn, các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc Quận, Huyện mỗi đơn vị được cử từ1 đến 2 trong ban phụ trách đi học.

- Cán bộ kế cận hoặc cán bộnghiên cứu có bậc lương từ cán sự 3 (hoặc tương đương) trở lên, được cử đi họcvới số lượng nhiều hơn trong phạm vi chỉ tiêu chung nêu dưới đây.

Nói chung, cán bộ được cử đi họckhóa này chỉ giới hạn trong phạm vi cán bộ đang làm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lýkinh tế và một số cán bộ kế cận, cán bộ nghiên cứu chủ chốt, có quá trình thamgia cách mạng ít nhất tứ 5 năm trở lên.

Về trình độ văn hóa: cán bộ đihọc cần có trình độ văn hóa ít nhất tươngđương cấp 2, có thể tiếp thu tốt vàsau đây có thể nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện trong địa bàn mình, ngành mình.

Những cán bộ đương nhiệm về côngtác quản lý kinh tế đã có trình độ đại học hoặc trên đại học về kỷ thuật chuyênmôn nhưng chưa học về nghiệp vụ quản lý kinh tế cũng thuộc đối tượng cử đi họclớp này.

Về tuổi tác, nói chung không hạnchế nhưng cần chú ý cán bộ có khả năng theo đuổi học tập đến nơi đến chốn.

Cứ vào quy mô tổ chức, số lượngcán bộ và nhu cầu công tác, Ủy ban chỉ định…………………………………………được cử…………………..cánbộ theo các thành phần nói trên đi học khóa này.

2/ BIỆN PHÁP TUYỂN CHỌN CÁNBỘ ĐI HỌC

Căn cứ vào chỉ tiêu quy định nóitrên, Ban Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và Thường vụ Quận, Huyện Ủy, Ủy ban nhândân Quận, Huyện tiến hành xét chọn cán bộ đi học khóa I quản lý kinh tế. Cần ưutiên chọn những cán bộ kháng chiến tại chỗ và những cán bộ ở A về nhưng trướcđây chưa học về nghiệp vụ quản lý kinh tế đi học lớp này để làm hạt nhân choviệc cải tiến nề nếp quản lý kinh tế trong ngành mình, địa phương mình. Tránhviệc đưa các đồng chí đang chờ đợi bố trí công tác hoặc sắp chuyển công táckhác đi học.

Mỗi cán bộ được cử đi học cần cócác thủ tục :

- Làm hai bản sơ yếu lý lịch(theo mẫu kèm theo)

- Một giấy chứng học lực nếukhông có bản sao văn bằng thì cơ quan chứng nhận trình độ tương đương.

- Từng Sở, Ban, Ngành, Quận,Huyện ra quyết định cử cán bộ đi học có danh sách cụ thể.

- Các thủ tục hồ sơ nói trên cầncử cán bộ tổ chức mang tập trung đến bàn giao tại trường đào tạo tại chức (86Lê Thánh Tôn Quận I) chậm nhất là ngày 15.12.1977.

Cuối tháng 12/1977 Ủy ban sẽthông báo danh sách cán bộ được tuyển vào khóa học I lớp nghiệp vụ quản lý kinhtế và lớp học sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 1/1978.

Chú ý : có thể cử đủ số lượnghoặc nhiều hơn một ít so với chỉ tiêu quy định. Không nên cử dưới mức chỉ tiêu

3/ VỀ HỌC TẬP :

Theo quy chế chung, cán bộ đượccơ quan cử đi học tại chức được nghỉ công tác mỗi tháng 4 ngày để nghe giảngtập trung và hàng tuần 3 tối nghiên cứu bài, làm bài tập. Qua từng môn học vàcuối khóa học, học viên sẽ có một thời gian cần thiết (do trường Đại học Kinhtế quy định) để ôn tập, kiểm tra. Khóa học sẽ có tổng kết và cấp giấy chứngnhận cho học viên đạt kết quả tất cả các môn học.

Trưởng đào tạo tại chức sẽ đàithọ các khoản in ấn tài liệu, phụ cấp giảng viên và các khoản chi phí về phươngtiện giảng dạy, học tập. Cơ quan cử cán bộ đi học cấp giấy bút và các khoản chiphí khác như chế độ đối với cán bộ đi công tác, Ủy ban sẽ ban hành một cáchtoàn diện về chế độ, chính sách, nội quy đối với cán bộ đi học các trường lớptại chức.

Nhận được chỉ thị nảy, các Sở,Ban, Ngành,Quận, Huyện xét chọn và báo cáo danh sách hồ sơ lý lịch cán bộ cử đihọc một cách khẩn trương theo thời gian đã nêu trên.

Nơi gửi :
-Các Sở, Ban, ngành
-UBND các Quận, Huyện
-VF thành ủy
-VF Ủy ban
-Bộ Đại học và THCN
-Trường Đại học kinh tế
-Trường Đại học tại chức
-Lưu VF ủy ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh