THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 766/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1997

CHỈ THỊ

Về phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài.

Mấy năm gần đây, tình hình mua bán phụ nữ và trẻ em để đưa trái phép ra nước ngoài xẩy ra nghiêm trọng. Mặc dầu các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng phạm tội mua bán phụ nữ, trẻ em gái đưa ra nước ngoài làm nghề mại dâm, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp.

Để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tiến tới xoá bỏ triệt để loại tội phạm này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc theo sự phân công cụ thể sau đây:

1. Bộ Nội vụ:

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Quốc phòng, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em...) và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nắm chắc tình hình, thống kê đầy đủ số liệu về phụ nữ, trẻ em Việt Nam đã bị đưa trái phép ra nước ngoài (kể cả cho mục đích hoạt động mại dâm hoặc cưỡng ép lấy chồng nước ngoài và số trốn ra nước ngoài).

- Xác định những địa bàn trọng điểm, tập trung chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các tổ chức, đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài. Quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát động phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các cá nhân có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc tạo điều kiện cho tệ nạn này phát triển.

Cùng các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các địa phương kiểm tra, xoá bỏ các cơ sở dịch vụ môi giới kết hôn, kết bạn với người nước ngoài, xử lý các cơ sở dịch vụ du lịch vi phạm pháp luật trong việc đưa người ra nước ngoài.

- Kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ chuyên trách để phát hiện kịp thời, điều tra nhanh chóng, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân, trọng điểm là bọn chủ mưu, cầm đầu đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài hoạt động mại dâm, hoặc cưỡng ép phụ nữ lấy chống người nước ngoài.

- Phối hợp với Bộ đội biên phòng tăng cường biện pháp kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả việc đưa trái phép phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

- Phối hợp với Interpol và Cảnh sát các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc, Cămpuchia để phát hiện, ngăn chặn, xoá bỏ các tổ chức mua bán phụ nữ, trẻ em.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề án ngăn chặn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài và tái hoà nhập cộng đồng số phụ nữ, trẻ em bị đưa ra nước ngoài nay đã trở về.

2. Bộ Ngoại giao:

- Phối hợp với Bộ Nội vụ về mặt chính trị đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác với nước ngoài phòng chống tội phạm này. Chuẩn bị đối sách thích hợp để làm việc với các tổ chức quốc tế và các nước có liên quan về vấn đề xoá bỏ tình trạng phụ nữ, trẻ em Việt Nam bị đưa trái phép ra nước ngoài.

- Phối hợp với các đoàn thể nhân dân trong việc vận động việc tranh thủ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tham gia giải quyết tình hình trên.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng đề án tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho số phụ nữ và trẻ em bị đưa ra nước ngoài nay đã trở về; đưa số bị mắc các bệnh xã hội vào các cơ sở giáo dục và chữa bệnh.

4. Bộ Tư pháp:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trước mắt ban hành Thông tư Liên ngành Kiểm sát - Tư pháp - Nội vụ - Toà án hướng dẫn các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm loại tội phạm này.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ xây dựng Hiệp định tương trợ Tư pháp với Trung Quốc, Cămpuchia trong đó có nội dung giải quyết vấn đề này.

5. Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch phối hợp Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ du lịch, xuất nhập cảnh để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động móc nối của các đối tượng trong nước và nước ngoài đến Việt Nam tổ chức đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài.

Phối hợp với Bộ Nội vụ kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở làm dịch vụ lấy danh nghĩa tổ chức tham quan du lịch nước ngoài để đưa phụ nữ, trẻ em Việt Nam ra nước ngoài hoạt động mại dâm hoặc bán cho người nước ngoài.

6. Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp với Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân khác, với các báo, đài phát thanh, đài truyền hình tổ chức thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền giáo dục trực tiếp ở cơ sở để mọi người biết thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa và tố giác tội phạm; lên án mạnh mẽ những trường hợp vi phạm.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí ngân sách chi cho công tác phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em đưa ra nước ngoài hoạt động mại dâm và tái hoà nhập số người này trong cộng đồng dân cư.

8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho lực lượng Công an và các ngành liên quan ở địa phương thực hiện kế hoạch phối hợp quản lý biên giới, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu và chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế xây dựng đề án củng cố, quản lý chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh bắt buộc, giải quyết có hiệu quả việc thu gom, tiếp nhận dậy nghề cho chị em. Kiểm tra chặt chẽ các trường hợp cấp giấy phép hành nghề môi giới hôn nhân, dịch vụ, cho con nuôi ở địa phương.

9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh