ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 77/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC GẶT THỐNG KÊ GIÁM ĐỊNH NĂNG SUẤT VỤ LÚA MÙA NĂM 1977

Vụ mùa là vụ sản xuất chínhtrong năm, một vụ chiếm diện tích gieo trồng lớn nhất và quyết định cho việcthực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp của cả năm.

Vụ lúa mùa năm nay ở các Quận,Huyện ngoại thành khá tốt, hiện nay trên đồng ruộng lúa mùa sớm đã chín và đangthu hoạch, lúa mùa chín vụ đang trổ và sắp chín.

Để đánh giá một cách đúng đắnkết quả của việc chỉ đạo sản xuất vụ mùa (về mặt năng suất, sản lượng) ở cácxã, phường ngoại thành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch nông nghiệp và chỉđạo thâm canh các năm tới. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Chi cục Thống kê,Sở Nông nghiệp phối hợp với các ngành Tài chánh, Ủy ban Kế hoach, Lương thực,Nông hội và Đoàn Thanh niên Cộng Sản Thành phố tổ chức lực lượng gặt điểm thốngkê, giám định năng suất sản lượng vụ lúa mùa ở tất cả các xả, phường của Thànhphố.

Ở các Quận, Huyện và Xã thànhlập Ban gặt điểm thống kê năng suất vụ mùa do một đồng chí Phó chủ tịch phụtrách nông nghiệp làm trưởng ban, ngành thống kê và nông nghiệp làm thường trựcchỉ đạo thực hiện, các ngành khác tham gia : Tài chánh, Nông hội, Lương thực vàĐoàn thanh niên. Ban này tổ chức chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả thuộc đơnvị xã, huyện theo phương án gặt điểm thống kê đã được Ủy ban nhân dân Thành phốduyệt (ngày 5 tháng 12 năm 1977).

Lực lượng điều tra: Chi cụcThống kê và Sở Nông nghiệp phối hợp với các Ngành và các huyện xã lấy học sinhcủa trường Trung học nông nghiệp, thanh niên ở xã đã được hướng dẫn tập huấn đểtrực tiếp gặt điểm bảo đảm mỗi xã phải có từ 1-2 cán bộ Thành phố và Quận vềtrực tiếp gặt ở xã trung bình từ 10-15ha phải có một điểm gặt.

Toàn bộ chi phí và phương phápgặt điểm thống kê do Chi cục thống kê chịu trách nhiệm dự trù để thực hiện.

Thời gian hoàn thành báo cáo kếtquả ngày 30-12-1977 giữa đợt có sơ kết báo cáo – Hàng tuần báo cáo về UBNDThành phố tình hình thực hiện và báo cáo kết quả. Nhận được chỉ thị này, yêucầu các Huyện Xã và các Ngành nhanh chóng tổ chức thực hiện kịp thời và báo cáokết quả theo thời gian quy định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Thơ