ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2008

V/v ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng.

Qua xem xét Công văn số 1203/CV-SGTVT , ngày 25/12/2007 của Sở Giao thông Vận tải về việc giao UBND huyện, thành phố cấp giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh,

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho Sở Giao thông Vận tải ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố thực hiện việc cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải theo quy định tại Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT , ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải.

2. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành phố về trình tự, thủ tục cấp giấy phép nêu trên theo đúng quy định tại Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT , ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Minh Chánh