BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

CHỈ THỊ
VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG ÚNG NGẬP
TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2012
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2012 mưa, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện sớm hơn quy luật hàng năm. Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng 6-7 cơn, nhiều hơn so với năm 2011; lượng mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, bất thường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/2/2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các việc sau đây:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương:
- Kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn, đặc biệt là các hồ chứa nước; đánh giá tình hình an toàn công trình, phát hiện sớm các sự cố, hư hỏng để xử lý kịp thời; ưu tiên bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình có nguy cơ mất an toàn và các công trình tiêu úng.
- Đôn đốc tiến độ thi công các công trình đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới, bảo đảm đạt cao trình chống lũ trước ngày 15/5/2012 đối với các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; trước ngày 30/8/2012 đối với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.
- Xây dựng phương án phòng chống lụt, bão cho công trình đầu mối và phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du của các hồ chứa nước; phương án phòng chống úng, ngập cho các vùng trũng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện để bảo đảm an toàn công trình và hạn chế úng, ngập.
- Rà soát quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi, quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước, bổ sung, sửa đổi các quy trình không còn phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; vận hành các công trình theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

- Kiểm tra việc dự phòng phương tiện, vật tư, lực lượng, kinh phí… để phục vụ cho công tác phòng chống lụt, bão của các tổ chức quản lý công trình; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.
- Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên, đảm bảo đủ năng lực điều hành công tác phòng chống lụt bão.
- Rà soát việc thực hiện pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 4/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ định về quản lý an toàn đập.
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị ở địa phương thực hiện tốt các nội dung trên, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước ngày 15/5/2012 đối với các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, trước ngày 15/9/2012 đối với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.
2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này. Theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình các công trình thủy lợi trong mùa lũ, bão để chỉ đạo các địa phương có phương án bảo đảm an toàn công trình; chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương tổ chức công tác trực ban bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khi thời tiết có diễn biến bất lợi.
- Cục Quản lý Xây dựng công trình chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình đang xây dựng thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý Xây dựng công trình giúp Bộ chỉ đạo và giải quyết các khó khăn để thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2012.

Nơi nhận:
- PTT Hoàng Trung Hải (để (b/c);
- Bộ Công Thương (phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Tài nguyên và MT (phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố;
- VPTT BCĐ PCLB TW;
- Cục QLXDCT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Trung tâm DB KTTV TW;
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam;
- Lưu VT, TCTL
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?