BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8084/CT-BNN-XD

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANHTIẾN ĐỘ THI CÔNG, GIẢI NGÂN, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁCDỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2014 các dự án doBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đã được thông báo ngay từ đầunăm cho các chủ đầu tư. Qua kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, nhiều công trìnhđã thi công đảm bảo tiến độ, nghiệm thu thanh toán giải ngân hết vốn kế hoạchđược giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án thực hiện không đảm bảo tiến độ thicông, thanh toán giải ngân rất thấp so với vốn kế hoạch được giao (có dự ángiải ngân dưới 20%), ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành đưa công trình vào khaithác sử dụng. Công tác lựa chọn nhà thầu của nhiều dự án triển khai chậm, khôngđáp ứng tiến độ xây dựng, Hiệp định đã ký kết.

Những tồn tại nêu trên, ngoài một số nguyên nhânkhách quan (chậm bàn giao mặt bằng thi công ở một số công trình, vốn đối ứngcủa các địa phương không đáp ứng tiến độ, một số chế độ chính sách của Nhà nướcthay đổi, thời gian lựa chọn nhà thầu phải kéo dài để xác minh, hoàn thiện thủtục với nhà tài trợ...), chủ yếu là nguyên nhân chủ quan của các chủ dự án, chủđầu tư:

- Chưa yêu cầu, đôn đốc các nhà thầu tư vấn hoànthành hồ sơ thiết kế đúng hạn. Hồ sơ thiết kế phê duyệt không đảm bảo chất lượngdẫn đến tốn nhiều thời gian điều chỉnh trong quá trình thi công, giải phóng mặtbằng.

- Chưa giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công theohợp đồng đã ký kết về biện pháp, tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ; khôngcương quyết xử lý trách nhiệm các nhà thầu thi công không tuân thủ quy địnhtrong hợp đồng (về bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư,...), thực hiện chậm tiếnđộ; tổ chức giám sát của chủ đầu tư không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm giámsát, kiểm tra đôn đốc; giải quyết các tồn tại vướng mắc tại hiện trường chưakịp thời, chưa phối hợp tốt với địa phương trong công tác bồi thường giải phóngmặt bằng, tiếp nhận mặt bằng thi công.

- Thanh toán, giải ngân khối lượng đã thực hiện chocác nhà thầu chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn kế hoạch Bộgiao.

- Thực hiện chưa nghiêm các quy định của pháp luậttrong công tác lựa chọn nhà thầu, thiếu cương quyết trong việc xử lý vi phạm vềđấu thầu.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình,bảo đảm công tác đấu thầu đúng kế hoạch, cạnh tranh công bằng, lựa chọn đượcnhà thầu đủ năng lực thực hiện, tiết kiệm vốn đầu tư và thanh toán giải ngânkịp thời hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả đầu tư, sớm hoàn thành các côngtrình đưa vào phục vụ sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế nông nghiệp và nângcao đời sống nhân dân trong các vùng dự án, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng ủy quyền quản lý dự án; giám đốc cácBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi, trưởng các Ban CPO, các chủ đầu tư dựán trong nước, các tiểu dự án ODA do Bộ quản lý tập trung thực hiện ngay cáccông việc chính sau:

1. Các chủ đầu tưdự án trong nước, các chủ dự án (các ban CPO), chủ đầu tư các tiểu dự án cótrách nhiệm:

a) Về tiến độ thực hiện, giải ngân:

- Căn cứ mục tiêu tiến độ đã phê duyệt và kế hoạchvốn đã được giao, khẩn trương tổ chức rà soát, điều chỉnh kế hoạch, tiến độ thicông chi tiết theo từng tuần đến hết ngày 31/12/2014 cho các khối lượng côngviệc còn lại để thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Gửi kếhoạch, tiến độ thực hiện về Bộ qua các đơn vị đầu mối thẩm định (các Tổng cục,Cục, Vụ) và Vụ Kế hoạch trước ngày 15/10/2014 để kiểm tra, chỉ đạo.

- Tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà thầu xây lắptăng ca và tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảochất lượng công trình. Thanh toán, giải ngân kịp thời khối lượng thực hiện vàtạm ứng thực hiện hợp đồng cho các nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão,đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, người và thiết bị thi công trong mùamưa bão.

- Đối với các hạng mục, công trình còn chậm hồ sơthiết kế: Chủ đầu tư đôn đốc quyết liệt các nhà thầu Tư vấn thiết kế, khẩntrương hoàn thành hồ sơ thiết kế đảm bảo chất lượng. Tổ chức thẩm tra, thẩmđịnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kịp thời theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng vàThông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩmtra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, khẩn trương thực hiệncác bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu kế hoạch, đúng quy định hiện hành.

- Cương quyết xử lý trách nhiệm các nhà thầu viphạm tiến độ, chất lượng theo quy định của nhà nước; báo cáo Bộ có chế tài xửlý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng.

- Khẩn trương tiếp nhận và bàn giao mặt bằng chođơn vị thi công. Đối với các dự án còn vướng mặt bằng thi công: phối hợp chặtchẽ với đơn vị chủ trì thực hiện hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng và cáccơ quan hữu quan để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các tồn tại vướng mắc đảm bảomặt bằng thi công theo tiến độ công trình. Trường hợp chậm giao mặt bằng, chủ đầutư báo cáo ngay người có thẩm quyền giải quyết, không để tồn tại kéo dài, ảnh hưởngđến tiến độ thi công công trình.

Đối với các dự án chậm tiến độ, không giải ngân hếtchỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, Thủ trưởng đơn vị Chủ đầu tư báo cáo rõ nguyênnhân và đề xuất hướng giải quyết vê Bộ để xem xét giải quyết. Tùy theo mức độ,Bộ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đối với các chủ đầu tư trựcthuộc Bộ, gửi văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệmngười đứng đầu đơn vị chủ đầu tư trực thuộc Tỉnh; đồng thời Bộ sẽ xem xét việctiếp tục giao làm chủ đầu tư hoặc chuyển đơn vị khác.

b) Về công tác lựa chọn nhà thầu:

- Rà soát kế hoạch đấu thầu đã được duyệt, lậptrình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh theo kế hoạch vốn được giao đảmbảo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghịđịnh số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và quy định của nhà tài trợđối với các dự án ODA.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 3/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiệnhoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu;các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2069/CT-BNN-TTr ngày 06/7/2012 về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầusử dụng vốn nhà nước, số 4339/CT-BNN-XD ngày 05/12/2013 về tăng cường quản lýcông tác đấu thầu các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) doBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Khi đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, kịp thờiphát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ xử lý nghiêm theo quy địnhpháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấuthầu, trong đó đặc biệt lưu ý đối với trường hợp nhà thầu khai không, giả mạotài liệu trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu trúng thầu thi công chậm tiến độ.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởngnếu không báo cáo, hoặc báo cáo không đầy đủ, trung thực và kịp thời khi pháthiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.

2. Các Tổng cục,Cục, Vụ thuộc Bộ, UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ ủy quyềnquản lý dự án có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sátcác chủ đầu tư tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, giảingân hết vốn kế hoạch được giao; công tác đấu thầu; từ khâu lập, phê duyệt hồsơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đếnký kết hợp đồng. Kịp thời có ý kiến đối với các chủ dự án, chủ đầu tư và báocáo Bộ khi phát hiện có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, chấtlượng, tiến độ.

- Để tăng cường kiểm tra toàn diện của cơ quan quảnlý nhà nước, các Tổng cục Cục, Vụ cần tổ chức thực hiện công tác kiểm toán độclập đối với các công trình đang xây dựng.

- Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc củachủ đầu tư theo thẩm quyền đồng thời phối hợp với Vụ Kế hoạch cân đối, điều hòanguồn vốn, bố trí vốn phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của các dự án.

- Tổng hợp báo cáo Bộ, đề xuất các biện pháp xử lýnghiêm các chủ đầu tư Ban quản lý dự án thực hiện không đảm bảo đúng quy định hiệnhành, không hoàn thành kế hoạch Bộ giao./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài Chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ban: CPO, QLĐT và XDTL 1¸10;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, XD (200 bản);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng