BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ
VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2014
Năm 2013, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa được ổn định và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình nợ xấu của các ngân hàng và tình trạng kinh doanh khó khăn của các doanh nghiệp khiến nguy cơ mất ổn định nền kinh tế vĩ mô tăng cao. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để toàn ngành Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt nhiều kết quả.
Nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và trong cán bộ, công chức, công nhân viên chức đã có chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được tăng cường. Nội dung các phong trào thi đua luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác đề ra; các tiêu chí thi đua thiết thực, rõ ràng, đúng mức, có sức thuyết phục lôi cuốn hàng vạn cán bộ, công chức, công nhân viên chức toàn Ngành tích cực tham gia.
Công tác khen thưởng được thực hiện khẩn trương, kịp thời, công bằng, dân chủ đúng quy định nên đã phát huy tác dụng, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên chức toàn Ngành ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu, góp phần để Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2013, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của ngành Thông tin và Truyền thông trên các mặt trận chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và góp phần cùng đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới.
Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Việc quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Bộ về công tác thi đua, khen thưởng còn chưa được kịp thời đến toàn thể các cơ quan, đơn vị trong Ngành. Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, nội dung, chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá thi đua chưa cụ thể, chưa sát thực tế. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa sát sao, cụ thể trong tổ chức, chỉ đạo triển khai công tác thi đua, còn nặng về khen thưởng, nhẹ về thi đua. Tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2014, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2014.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”.
4. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, của từng địa phương, từng đơn vị cơ sở; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản. Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua chung hàng năm, quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua theo các tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi cá nhân.
5. Chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để làm gương học tập nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi cán bộ, công chức, công nhân viên chức phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của Ngành, đồng thời góp phần tích cực bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.
6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng. Quan tâm khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định về việc tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở Bộ và các cấp cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tế; củng cố, kiện toàn nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.
8. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; cần dành chuyên trang, chuyên mục, thời lượng nhất định đăng tải các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, chủ động khai thác các tin, bài để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong toàn quốc.
Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên chức thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện Chỉ thị này và định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

Nơi nhận:- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ;
- Các Hội, Hiệp hội thuộc lĩnh vực TTTT;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTTT;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?