HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀMỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ

Tình hình quản lý vật tư hiệnnay có nhiều thiếu sót như kế hoạch hoá vật tư chưa được cân đối vững chắc; tổchức cung ứng vật tư chưa tập trung vào những đầu mối thống nhất, còn qua nhiềukhâu, nhiều cấp trung gian không cần thiết; việc quản lý vật tư trong sản xuất,quản lý lưu thông vật tư còn nhiều sơ hở.

Những thiếu sót, sơ hở này đãgây những tổn thất và lãng phí lớn, làm giảm hiệu quả sử dụng của vật tư, làmcho vật tư càng thêm mất cân đối, gây ra đầu cơ mua đi bán lại kiếm chênh lệchgiá, đẩy giá thành sản phẩm lên cao.

Thực hiện Nghị quyết 31 của BộChính trị và kết luận của Hội nghị Trung ương 10 về giá - lương - tiền, Hội đồngBộ trưởng yêu cầu các ngành, các cấp tập trung giải quyết một số vấn đề cấpbách sau đây trong công tác quản lý vật tư.

I. PHẤN ĐẤU TẠOTHÊM NGUỒN VẬT TƯ, NẮM VỮNG CÁC NGUỒN VẬT TƯ CÓ THỂ ĐƯA VÀO CÂN ĐỐICỦA KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC TRONG NĂM 1986.

1. Uỷ ban Kế hoạchNhà nước cùng các ngành quản lý sản xuất tập trung các điều kiện cần thiết đẩymạnh sản xuất các loại vật tư chủ yếu trong 6 tháng cuối năm để bù lại mức thiếuhụt trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành kế hoạch sản xuất cả năm 1986, trước hếtlà than, điện, phân lân, xi măng, gỗ, cao-su...

Bộ Ngoại thương phải kiểm tra lạingay trong quý III này việc ký và thực hiện các hợp đồng nhập khẩu, đôn đốc kýhết các hợp đồng theo đúng đơn hàng nhập khẩu và điều hết hàng về trong năm, kểcả hàng còn lại các năm trước ở các nước Đông —u.

Giao trách nhiệm cho Uỷ ban Kếhoạch Nhà nước và Bộ Ngoại thương cùng Bộ Vật tư tìm nguồn nhập thêm vật tư ởkhu vực II nhằm đồng bộ hoá vật tư bảo đảm yêu cầu của sản xuất trong nước. Đồngthời phấn đấu có thêm nguồn vật tư, hàng hoá để thanh toán quyền sử dụng ngoạitệ của các ngành, các địa phương.

2. Trên cơ sở kết quả kiểm kê vậttư 0 giờ ngày 1 tháng 7 năm 1986 Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cùng các Bộ cung ứngvật tư đưa vào cân đối của kế hoạch Nhà nước toàn bộ vật tư kỹ thuật hiện có từmọi nguồn sản xuất trong nước; nhập khẩu; tồn kho ở tất cả các khâu sản xuất,lưu thông, sử dụng; kể cả các loại nguyên liệu tái sinh, phế liệu, phế phẩm. Uỷban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Vật tư cùng các cơ quan có liên quan xử lý ngay nhữngvật tư ứ đọng, chậm luân chuyển để có kế hoạch kịp thời huy động vào sản xuất.

Các cơ sở sản xuất vật tư trongnước phải giao đủ sản phẩm cho các tổ chức cung ứng vật tư của Nhà nước theo chỉtiêu kế hoạch, kể cả phần sản xuất vượt kế hoạch nếu có.

Vật tư nhập khẩu về đến cảng phảiđược giao ngay cho các đối tượng được phân phối theo kế hoạch Nhà nước. Khôngcơ quan nào được tự ý giữ lại hoặc ra lệnh phân phối ngoài kế hoạch Nhà nước.

Vật tư nhập khẩu để thực hiệncác chương trình hợp tác với nước ngoài cũng phải được Uỷ ban kế hoạch Nhà nướcquản lý vừa tập trung bảo đảm thực hiện chương trình, vừa chống lãng phí, thấtthoát, và khi cần thiết có thể điều chỉnh.

Những vật tư nhập bổ sung từ khuvực II cũng phải đưa vào cân đối của Kế hoạch Nhà nước, vật tư chủ yếu do Nhànước thống nhất quản lý thì bán theo giá chỉ đạo của Nhà nước, nếu có lỗ thìNhà nước bù chênh lệch giá; những vật tư ngoài diện Nhà nước thống nhất quản lýthì có thể bán theo giá bảo đảm kinh doanh theo sự hướng dẫn của Uỷ ban Vật giáNhà nước có sự bàn bạc với Bộ vật tư, Bộ Ngoại thương và các địa phương có nguồnnhập bổ sung.

II. TOÀN BỘ VẬTTƯ CHỦ YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHẢI ĐƯỢC PHÂN PHỐI THEO MỘT KẾ HOẠCH CÂNĐỐI CHUNG THỐNG NHẤT.

1. Uỷ ban Kế hoạchNhà nước cùng các ngành có liên quan soát lại và nếu cần thì điều chỉnh lại cácchỉ tiêu phân phối vật tư cho phù hợp với khả năng cân đối thực tế và theo hướngtập trung cho những mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch Nhà nước là:

- Bảo đảm ký kết và thực hiện hợpđồng kinh tế kịp thời vụ sản xuất.

- Ưu tiên bảo đảm cân đối vật tưcho các sản phẩm trọng yếu của nền kinh tế quốc dân.

- Ưu tiên cho các xí nghiệp trọngđiểm vùng trọng điểm, Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi nhu cầu phát sinh ngoài kếhoạch cũng phải được đưa vào kế hoạch cân đối chung và được Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng duyệt.

2. Việc giao chỉ tiêu kế hoạch vậttư phải bảo đảm nguyên tắc đơn vị nào nhận chỉ tiêu kế hoạch sản xuất và giao lạisản phẩm cho Nhà nước thì đơn vị đó được nhận chỉ tiêu kế hoạch vật tư.

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhànước đã được Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thông qua Bộ,Tổng cục giao chỉ tiêu kế hoạch phân phối vật tư và giao nộp sản phẩm cho cácđơn vị sản xuất - kinh doanh trực thuộc Bộ, Tổng cục; thông qua Uỷ ban Nhân dântỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương giao chỉ tiêu kế hoạch phân phốivật tư và giao nộp sản phẩm cho các đơn vị sản xuất - kinh doanh trực thuộc tỉnh,thành phố, đặc khu.

Đối với những liên hiệp xí nghiệptoàn ngành hoặc khu vực được bảo vệ kế hoạch sản xuất - kinh doanh trước Uỷ banKế hoạch Nhà nước thì được Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước giao thẳng chỉ tiêu kế hoạchphân phối vật tư đồng thời thông báo cho Bộ và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phốchủ quản biết để quản lý.

Việc quyết toán vật tư Nhà nướcphân phối cho các ngành, các địa phương do Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ vật tưvà các Bộ cung ứng vật tư thực hiện với các ngành, các địa phương trên cơ sở sốsản phẩm mà các ngành, các địa phương đã thực tế giao nộp cho Nhà nước so vớichỉ tiêu kế hoạch giao nộp. Nếu sản phẩm giao nộp vượt chỉ tiêu kế hoạch thìngành, địa phương được Uỷ ban kế hoạch Nhà nước phân phối thêm vật tư một cáchtương ứng; nếu giao không đạt kế hoạch thì phải trừ một cách tương ứng vào số vậttư được phân phối theo kế hoạch năm sau.

III.THEO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI VẬT TƯ ĐÃ ĐƯỢC UỶ BAN KẾ HOẠCHNHÀ NƯỚC GIAO, CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG VẬT TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM CUNG ỨNGVẬT TƯ TRỰC TIẾP CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT - KINH DOANH ĐƯỢC PHÂN PHỐI

Uỷ ban kế hoạch Nhànước giao cho ngành Giao thông vật tải chỉ tiêu kế hoạch vận tải vật tư cân đốivới khối lượng vật tư phải vận chuyển.

Về chỉ tiêu xăng dầu cho vận tảiđịa phương thì phần dùng để vận chuyển hàng của địa phương do địa phương quảnlý; phần dùng để vận chuyển hàng cho trung ương do Bộ Giao thông vận tải quảnlý, thanh toán với địa phương và quyết toán với Nhà nước. Riêng phần địa phươngdùng để điều thuỷ sản cho Trung ương thì do Bộ thuỷ sản quản lý, thanh toán vớiđịa phương và quyết toán với Nhà nước.

Để bảo đảm cung ứng tại địa điểmgiao nhận theo hợp đồng cho đơn vị sử dụng vật tư tổ chức cung ứng chịu tráchnhiệm chuẩn bị chân hàng, cân, đong, đo, đếm, đóng gói, bao bì phù hợp với yêucầu vận chuyển; tổ chức vận tải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ hợp đồng vậnchuyển đã ký.

Trường hợp đơn vị sử dụng phảidùng phương tiện tự có hay thuê phương tiện vận tải đi nhận vật tư ngoài địa điểmquy định trong hợp đồng thì tổ chức cung ứng phải thanh toán chi phí vận chuyểnhợp lý (bao gồm cả xăng dầu, săm lốp) cho đơn vị sử dụng theo thoả thuận tronghợp đồng.

Bộ Giao thông vận tải và Bộ Ngoạithương có trách nhiệm tổ chức tốt việc vận chuyển hàng nhập khẩu về nước, khôngđể ứ đọng ở nước ngoài; hàng về đến cảng phải tổ chức lực lượng bốc dỡ nhanhchóng và hiệp đồng với các cơ quan kinh doanh cung ứng trong nước tổ chức vậnchuyển thẳng từ cảng đến các kho hoặc đơn vị sử dụng, đáp ứng kịp thời yêu cầusản xuất.

Để khắc phục hiện tượng lấy cắp,mất mát, hao hụt quá định mức trong quá trình lưu thông vật tư, các bên giao,nhận vận chuyển vật tư phải nghiêm chỉnh thi hành quy định sau đây:

- Khi giao nhận vật tư, nhất thiếtphải kiểm lại số lượng, chất lượng vật tư. Nếu bên nhận vật tư không yêu cầubên giao làm việc này thì phải chịu trách nhiệm về mọi sự hao hụt mất mát. Nếubên giao từ chối hoặc gây khó dễ thì bên nhận được quyền báo cáo lên cơ quan cấptrên của hai bên và trọng tài kinh tế cùng cấp để xử lý kịp thời.

- Những sự mất mát, hư hỏngtrong quá trình vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản do bên chủ hàng hay vận tải chịulà do sự thoả thuận giữa hai bên trong hợp đồng vận chuyển, không bắt người đượccung ứng chịu.

IV. PHẢI TĂNG CƯỜNGQUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG VẬT TƯ ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ NGÀY CÀNG CAO

Vật tư được cung ứngphải sử dụng đúng mục đích, đúng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Đối với vật tư công nghiệp: phảithực hiện chế độ quản lý sử dụng theo định mức kinh tế - kỹ thuật được duyệt.Những cơ sở sản xuất quốc doanh, công tư hợp doanh, những cơ sở kinh tế tập thểlàm gia công cho Nhà nước, tiết kiệm được vật tư mà vẫn bảo đảm chất lượng sảnphẩm thì được thưởng theo chế độ của Nhà nước; nếu hao quá định mức thì phải phạt.

Đối với vật tư nông nghiệp thìviệc cung ứng trước hết phải bảo đảm yêu cầu phát triển sản xuất, đồng thời cógắn với thu mua sản phẩm bằng hợp đồng kinh tế, không phải chỉ thuần tuý nhằm mụcđích thu mua. Do đó, việc cung ứng vật tư nông nghiệp phải theo định mức kinh tế- kỹ thuật và theo mức cần thiết đủ bảo đảm kế hoạch sản xuất; đối với số sảnphẩm còn lại thì mua bằng tiền. Không áp dụng phương thức hàng đổi hàng, muacao bán cao khiến người có nhiều sản phẩm mua được nhiều vật tư rồi bán ra thịtrường trở thành buôn bán đầu cơ. Xử lý nghiêm khắc những người, đơn vị làmtrái quy định này, nhất là những trường hợp cố tình làm sai để mưu lợi cho cánhân hoặc đơn vị.

V. PHẢI TĂNG CƯỜNGQUẢN LÝ LƯU THÔNG VẬT TƯ.

Bộ Vật tư, các Bộkhác có chức năng cung ứng vật tư (than, gỗ, xi - măng...) Uỷ ban Nhân dân cáccấp tăng cường kiểm tra bảo đảm vật tư của Nhà nước đến tay người sản xuất theogiá Nhà nước. Mọi sự vi phạm đều phải được xử lý theo đúng pháp luật của Nhà nướcvà theo hợp đồng đã ký.

Nghiêm cấm các tổ chức kinhdoanh vật tư Nhà nước như các tổ chức kinh tế tập thể được Nhà nước cung ứng vậttư tự tiện nâng giá bán vật tư của Nhà nước để lấy chênh lệch giá. Nếu gặp vướngmắc trong việc thực hiện giá chỉ đạo thì phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyềngiải quyết.

Đối với số vật tư do Nhà nướccung ứng đang tồn đọng ở các cơ sở sản xuất, trước tiên là bán lại cho tổ chứckinh doanh vật tư, nếu tổ chức này không mua thì cho phép các cơ sở được chuyểnnhượng cho nhau để dùng vào việc sản xuất theo kế hoạch, nhưng phải theo giá chỉđạo của Nhà nước cộng với phí thu mua bảo quản và được sự đồng ý của cơ quan quảnlý cấp trên. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc việc buôn bán, liên doanh liên kết,trao đổi những vật tư này để kiếm chênh lệch giá.

Các đơn vị không trực tiếp sảnxuất, nếu có những vật tư này mà không dùng đến thì bán cho các tổ chức kinhdoanh vật tư của Nhà nước hoặc các đơn vị có nhu cầu theo giá Nhà nước và phảiđưa vào cân đối kế hoạch.

Vật tư của các địa phương tự sảnxuất hoặc nhập khẩu, nếu thuộc diện Nhà nước thống nhất quản lý thì phải theonhững quy định trên đây, nếu không thuộc diện Nhà nước thống nhất quản lý thìcó thể trao đổi với các địa phương khác hoặc đưa vào liên doanh liên kết nhưngpahỉ do Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố quản lý và chịu trách nhiệm.

Xoá bỏ thị trườngtự do, nghiêm cấm tư nhân buôn bán các loại vật tư do Nhà nước thông nhất quảnlý. Cơ quan vật tư thực hiện chức năng quản lý Nhà nước phối hợp với các cơquan tài chính, công an, thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm khắc dứtđiểm những vụ vi phạm.

Các tổ chức kinh doanh vật tư cầnbán một số vật tư thông dụng theo kế hoạch Nhà nước để đáp ứng nhu cầu trong đờisống hàng ngày của nhân dân.

VI. VỀ TỔ CHỨCKINH DOANH CUNG ỨNG VẬT TƯ.

Bộ Vật tư phối hợpcùng Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, các Bộ, Tổng cục hiện đang đảm nhiệm việc quảnlý và cung ứng vật tư nghiên cứu phương án cải tiến toàn diện tổ chức kinhdoanh cung ứng vật tư, sửa đổi quy chế quản lý và cung ứng vật tư cho phù hợp vớiyêu cầu phát triển kinh tế, trình Hội đồng Bộ trưởng vào cuối quý III năm 1986để thực hiện từ đầu năm 1987.

Trong khi chờ đợi, các ngành,các địa phương không được tự ý đặt thêm các tổ chức cung ứng vật tư mới.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 1 tháng 7 năm 1986. Những quy định trước đây trái với Chỉ thị này đềubãi bỏ.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm cácUỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịchUỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có tráchnhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nướcvà Bộ trưởng Bộ Vật tư có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và kiểm tra, đôn đốc cácngành, địa phương và cơ sở thực hiện.

Đỗ Mười

(Đã ký)