BỘ XÂY DỰNG
Số: 9-BXD/QLXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 1993

CHỈ THỊ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Về việc thực hiện công tác đăng ký hành nghề xây dựng theo quy chế mới

Thực hiện Chỉ thị số 171/TTg ngày 16-12-1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tham nhũng, lãng phí và thất thoát trong xây dựng cơ bản; Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ quy định chức năng của các Bộ và cơ quan ngang Bộ được Quốc hội thông qua ngày 30-9-1992; Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng kèm theo Quyết định số 22/BXD-QLXD ngày 26-1-1993. Quy chế này được thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày 1-3-1993.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng nhanh chóng triển khai thực hiện Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng mới và lưu ý các điểm sau:

1. Các doanh nghiệp xây dựng đã được thành lập theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20-11-1991 và các luật doanh nghiệp khác đều cấp giấy phép hành nghề xây dựng theo đúng Quy chế mới. Sở Xây dựng phải lập Hội đồng để xét cấp giấy phép hành nghề xây dựng cho các doanh nghiệp. Giấy đăng ký hành nghề xây dựng cũ của các doanh nghiệp đã được thành lập mà chưa làm thủ tục kịp, thì được tiếp tục sử dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 1993.

2. Những doanh nghiệp xây dựng đã được công nhận và thành lập trước khi có Chỉ thị số 171/TTg ngày 16-12-1992 và Quyết định số 22/BXD-QLXD ngày 26-1-1993 là doanh nghiệp thiết kế, tuỳ theo khả năng để cấp giấy phép như Điều 8 của Quy chế.

Các Sở Xây dựng cần củng cố lại các tổ chức thiết kế trực thuộc Sở và xem xét lại các tổ chức thiết kế thuộc các thành phần kinh tế khác để đảm bảo chất lượng công tác thiết kế, dịch vụ tư vấn đúng pháp luật mà không nhận thầu xây dựng công trình. Việc xây dựng thực nghiệm của các doanh nghiệp tư vấn, thiết kế được xét cấp theo đề tài cụ thể do doanh nghiệp nghiên cứu và năng lực mà doanh nghiệp có thể cho thực hiện.

3. Các doanh nghiệp xây dựng chỉ làm xây lắp. Các Tổng công ty xây dựng, Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng, các Sở được tổ chức xí nghiệp hoặc công ty thiết kế hạch toán độc lập để làm công tác khảo sát thiết kế. Các thiết kế do các tổ chức này thực hiện phải được các cơ quan thẩm tra thiết kế có thẩm quyền thẩm định và xét duyệt theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, các cơ quan liên quan ở địa phương báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch thực hiện công việc này trong quý I năm 1993.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Ngô Xuân Lộc